Wordnet angielsko-polski

(cellular slime molds
in some classifications placed in kingdom Protoctista)
akrazje, akrazjowce, łańcuszkorośla
synonim: class Acrasiomycetes