Wordnet angielsko-polski

(mites)
rozkruszki
synonim: family Acaridae