Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(blisko) this
(dalej) that

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob.
ten -

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ta dawna gospodarka sterowana przekształciła się w skuteczną gospodarkę rynkową.
The former command economy has been developed into an efficient market economy.

statmt.org

Ocena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
The analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.

statmt.org

Rok później, wystawa ta została umieszczona na głównej ścianie paryskiego ratusza.
A year later, the exhibition was displayed in front of the city hall of Paris.

TED

Dlatego jutro pytanie nie będzie brzmiało, czy ta dyrektywa jest idealna czy nie.
Therefore, the question tomorrow is not whether the Directive is ideal or not.

statmt.org

What also makes this part again of our students training?
Co sprawia, że ta część ponownie naszego szkolenia studentów?

This extremely dangerous, anti-popular policy strengthens the hand of arsonists and rewards land-grabbers.
Ta bardzo niebezpieczna, antyludowa polityka jest na rękę podpalaczom i nagradza złodziei gruntów.

As well as economic consequences, this disaster has had human and environmental implications.
Oprócz skutków ekonomicznych, katastrofa ta miała następstwa dla ludzi i środowiska.

At times such as these, European solidarity becomes truly meaningful.
W chwilach takich jak ta, europejska solidarność nabiera rzeczywistego znaczenia.

The answer to that question is determined by crisis situations like this one, in my view.
Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie znajdujemy w sytuacjach kryzysowych, takich jak ta.

The primary responsibility, however, must remain with the Member States.
Jednakże odpowiedzialność ta musi dotyczyć w pierwszym rzędzie państw członkowskich.

That reply was to the effect that Member States have not done their homework.
Odpowiedź ta jest taka, że państwa członkowskie nie odrobiły pracy domowej.

I will try to do my best to ensure that this level of knowledge is developed in the future as far as possible.
Dołożę starań, aby w przyszłości ta wiedza maksymalnie się zwiększała.

This much watered-down alcohol strategy for Europe proved that the alcohol industry won and the EU citizens lost.
Dowodem na to jest ta rozwodniona strategia dla Europy w zakresie alkoholu.

Please be informed that this Directive automatically applies.
Chciałabym państwa poinformować, że dyrektywa ta ma w tym przypadku automatyczne zastosowanie.

This decisive response should not, however, consist merely of repressive security measures.
Ta decydująca odpowiedź nie powinna jednak polegać głównie na zastosowaniu represyjnych środków bezpieczeństwa.

Six months ago the subject never even came up.
Pół roku temu kwestia ta w ogóle nie była poruszana.

This issue was actually the subject of several international disputes recently.
Kwestia ta była w rzeczywistości tematem kilku ostatnio przeprowadzonych dyskusji.

There are two main reasons why this reform was and is necessary.
Istnieją dwie przyczyny, dla których ta reforma była i jest niezbędna.

This issue is a concern to all, because public health and safety is at stake.
Kwestia ta niepokoi wszystkich, ponieważ w grę wchodzi zdrowie publiczne i bezpieczeństwo.

Product safety is a matter of public health and this issue needs immediate attention.
Bezpieczeństwo produktów dotyczy zdrowia publicznego i ta kwestia wymaga natychmiastowej uwagi.

It sometimes resembles the combination of an Argentine tango with a Brazilian samba.
Czasami strategia ta przypomina kombinację argentyńskiego tanga z brazylijską sambą.

The presentation has been rather brief but, I believe, sufficiently explicit.
Prezentacja ta była raczej krótka, ale, jak sądzę, zapewniła wystarczającą ilość informacji.

This institutional novelty therefore constitutes an important anchorage of the new approach.
Ta nowość instytucjonalna stanowi zatem istotny punkt oparcia nowego podejścia.

Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.
Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.

In other words, this common foreign policy on energy does not yet exist.
Innymi słowy, ta wspólna polityka zagraniczna w dziedzinie energetyki nie istnieje.

This kind of circular migration can also prevent a permanent brain drain from countries of origin.
Ta forma migracji wahadłowej może też zapobiegać trwałemu drenażowi mózgów z krajów pochodzenia.

It has been, is, and will remain a key tool in this global approach.
Agencja ta jest, była i będzie kluczowym narzędziem globalnego podejścia.

Its policy has given refusal of entry precedence over saving life.
Polityka ta stawia zasadę zakazu wjazdu wyżej, niż ludzkie życie.

It is crucial that this police action is exemplary.
Niezbędne jest, by ta akcja policji stanowiła przykład dla innych.

As mentioned, this authorisation was essential for the European Union so that the operation could go ahead.
Jak wspomniano, zgoda ta była nam niezbędna do przeprowadzenia operacji.

It is planned that this provision will remain in force until 31 December 2014.
Planuje się, iż ta klauzula pozostanie w mocy do 31 grudnia 2014.

There was a lot of consensus in that debate, and I think there were three reasons for that.
Debata ta odzwierciedlała szeroki konsensus i myślę, że były ku temu trzy powody.

On the linguistic front, this has already been infringed countless times.
W kwestiach językowych, zasada ta naruszona została niezliczoną ilość razy.

This anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Nieprawidłowość ta zostanie usunięta poprzez przyznanie Hiszpanii czterech dodatkowych miejsc.

If this road, and many others, see the light of day, the extremists will have won.
Jeżeli ta droga i wiele innych zostaną wybudowane, ekstremiści wygrają.

This transparency initiative should relate to other areas.
Ta inicjatywa w zakresie przejrzystości powinna odnosić się do pozostałych obszarów.

Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
Ta sprawa nie została również zgłoszona w trakcie otwartego posiedzenia podczas szczytu.

This is not about me personally but about the office of the President of Parliament.
Ta sprawa nie dotyczy mnie osobiście, lecz stanowiska przewodniczącego Parlamentu.

This information should be upfront and not buried away in the small print.
Ta informacja powinna stanowić sedno, a nie być zapisana gdzieś małą czcionką.

Of course, as I have said before, this reduction strategy dates back to 1995.
Jak już wcześniej powiedziałem, ta strategia sięga oczywiście jeszcze 1995 r.

I truly welcome the spirit in which that debate was held.
Z wielkim zadowoleniem przyjmuję atmosferę, w jakiej była prowadzona ta debata.

Surely this question really deserves to be discussed openly one day?
Z pewnością kwestia ta rzeczywiście zasługuje na to, aby ją kiedyś otwarcie przedyskutować?

This debate has shown that we can believe in the future of our continent of Europe.
Ta debata pokazała, że możemy wierzyć w przyszłość naszego europejskiego kontynentu.

This amendment can be adopted if the Council agrees to use the flexibility instrument.
Poprawka ta zostanie przyjęta, jeżeli Rada zgodzi się na skorzystanie z instrumentu elastyczności.

This decision now has to be implemented by all the Member States.
Decyzja ta powinna być wprowadzona w życie we wszystkich państwach członkowskich.

First of all, this resolution is a positive and constructive signal to Turkey.
Przede wszystkim rezolucja ta jest pozytywnym i budującym znakiem dla Turcji.

This could not be taken into account in the report, but is a very topical issue.
W sprawozdaniu kwestia ta nie mogła zostać uwzględniona, jednak jest ona bardzo aktualna.

The strategy must amount to more than just defending present policy.
Strategia ta nie może polegać jedynie na obronie obecnej polityki.

Mr President, this is also covered by my earlier statement.
Panie przewodniczący! Ta poprawka także została ujęta w moim wcześniejszym oświadczeniu.

This is what we are trying to do and, therefore, this debate is a very timely one.
To właśnie próbujemy robić, dlatego ta debata jest bardzo na czasie.

If this issue remains unaddressed, it is not just Sudan that will suffer.
Jeśli ta kwestia pozostanie nierozwiązana, ucierpi na tym nie tylko Sudan.

For all those reasons, we should now take alarm and mobilise.
Właśnie dlatego sytuacja ta powinna wzbudzić nasz niepokój i powinniśmy zacząć działać.

However, this Directive is not the right way to achieve this.
Dyrektywa ta nie jest jednakże najlepszym sposobem osiągnięcia tych celów.

However, I find the logic fails with the protection of soils.
Logika ta jednakże zawodzi, jeśli wziąć pod uwagę ochronę gleby.