Wordnet polsko-angielski


1. (an educational institution
"the school was founded in 1900")
school


2. (a building where young people receive education
"the school was built in 1932"
"he walked to school every morning")
school, schoolhouse: : synonim: buda

3. (the period of instruction in a school
the time period when school is in session
"stay after school"
"he didn't miss a single day of school"
"when the school day was done we would walk home together")
school, schooltime, school day: :

4. (knowledge acquired by learning and instruction
"it was clear that he had a very broad education")
education: : synonim: wykształcenie
synonim: edukacja
synonim: wyszkolenie

5. (punishment intended as a warning to others
"they decided to make an example of him")
example, deterrent example, lesson, object lesson: : synonim: nauczka

6. (an educational institution's faculty and students
"the school keeps parents informed"
"the whole school turned out for the game")
school: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

school
~ dzienna (bez internatu) day school
~ jazdy konnej riding school
~ nauki jazdy driving school
~ ogólnokształcąca comprehensive school
~ podstawowa elementary/primary/junior school, (US) grade/public school
~ pomaturalna college
~ prywatna public school
~ przygotowawcza preparatory school
~ przyklasztorna convent school
~ sztuk pięknych art school
~ średnia middle/secondary school, (US) high school
~ tańca dance studio
~ wieczorowa evening class, night school
~ z internatem boarding school
~ zawodowa vocational school
chodzić do ~ły to go to school
reprezentant/reprezentantka ~ły head boy/girl
wychowanek/wychowanka ~ły alumnus/alumna

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
school: w ~le at school chodzić do ~ły to go to school
(colloq) po ~le after school
skończyć ~ę to finish/graduate from school
to leave school
~ prywatna/państwowa private/public school
~ podstawowa primary/elementary school
~ średnia secondary/high school
~ wyższa university
~ z internatem boarding school
~ zawodowa trade/vocational school.
2.
(fig) dać komuś ~ę to put sb through a mill.
3.
(w sztuce) school

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

school~ handlowa - school of commerce~ letnia - summer school~ licencjacka - BA school~ ogólnokształcąca - comprehensive school~ państwowa - state school~ podstawowa - primary school~ prywatna - independent school~ przygotowawcza - prep school~ sekretarek - secretarial college~ średnia - secondary school~ techniczna - technical/engineering school~ wyższa - university, technical university~ zasadnicza zawodowa - basic vocational school~ zawodowa - vocational/trade school~ z internatem - boarding school

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f school ~ dla dorosłych adult school ~ dla sekretarek secretarial college ~ ekonomiczna school of economic, economic school ~ handlowa business college, commercial college ~ historyczna historic theory ~ korespondencyjna correspondence college ~ państwowa state school ~ podstawowa 1. am. elementary school 2. bryt. primary school ~ policealna post-secondary school, vocational college ~ ponadpodstawowa 1. am. high school 2. bryt. secondary school ~ prawnicza law school ~ społeczna community school ~ wieczorowa night school, evening school ~ zatwierdzona approved school ~ zawodowa vocational school

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

school n

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f school
~ podstawo-wa (powszechna) pri-mary (elementary) school
~ średnia secondary school, am. high school
chodzić do szkoły go to school
w szko-le at school
Szkoła Chorą-żych (skr. SCh) Warrant Officers' School
Szkoła Pod-chorążych Rezerwy (skr. SPR) Reserve Officers' Training Centre
Podoficerska Szkoła Zawodowa (skr. PSZ) Vocational NCO's School
Wyższa Szkoła Oficerska (skr. WSO) Offi-cers' College
~ wojskowa military academy (school)
oficerska ~ morska am. Naval Academy

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

school