Słownik polsko-angielski

zool. sheatfish

Wordnet polsko-angielski


1. (large elongated catfish of central and eastern Europe)
European catfish, sheatfish, Silurus glanis
synonim: sum pospolity
synonim: sum europejski

2. (Old World freshwater catfishes having naked skin and a long anal fin more or less merged with the eellike caudal fin)
silurid, silurid fish: :

3. (the basic unit of money in Uzbekistan)
som: : synonim: UZS

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (zool) catfish
sheatfish

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m zool. sheatfish

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

catfish

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
Take the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."

TED

Aby obliczyć sumę tych liczb, musisz wpisać w komórce wyrażenie „=SUM(A1:A7)”.
To calculate the sum of these numbers, you would enter '=SUM(A1:A7)' into a cell.

Google

Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;
Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;

Jesus Army

Istnieją relacje sum niezerowych, z obecności których ludzie pewnie nie zdają sobie sprawy.
And there are non-zero-sum relationships that maybe people aren't aware of.

TED

No i znowu, wiecie, czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z mechaniki sum niezerowych na świecie.
And also, sometimes people don't recognize the non-zero-sum dynamics in the world.

TED

Are there perhaps expensive extravagances and gross inefficiencies resulting in large amounts of financial waste?
Czy istnieje nadmierna rozrzutność i znaczna nieefektywność prowadząca do marnotrawienia znacznych sum pieniężnych?

Devoting more money to tackling animal disease would serve us better than experimenting with nature.
Przeznaczanie coraz większych sum na zwalczanie chorób zwierzęcych miałoby dla nas lepsze skutki niż eksperymentowanie z naturą.

Pumping enormous sums into this model carries the serious risk of deepening the environmental and social crises.
Pompowanie ogromnych sum w ten model niesie ze sobą poważne ryzyko pogłębienia kryzysu środowiskowego oraz społecznego.

Indeed, I am profoundly convinced that a levy, even a small one, on these transactions of huge amounts would mean that significant sums of money could be released.
Jestem głęboko przekonana, że nawet najmniejsza opłata za transakcje obejmujące olbrzymie kwoty będzie oznaczać możliwość uzyskania znaczących sum pieniędzy.

It is entirely appropriate that this mechanism should be intergovernmental because of the enormous sums of money which are being committed to it.
Mechanizm ten powinien być jak najbardziej międzyrządowy ze względu na ogrom angażowanych w niego sum.

Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.
Być może należałoby przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby ściganie drobnych przestępstw nie pochłaniało ogromnych sum.

We are the most efficient branch - cogito ergo sum - we'll be fine.
My jesteśmy najbardziej dochodowym oddziałem. Cogito ergo sum - nie mogą nas tknąć.

The report also contains information on amounts recovered and the financial corrections, in particular when a payment has not been made in conformity with Community rules.
Sprawozdanie zawiera także informacje dotyczące odzyskanych sum i poprawek finansowych, w szczególności kiedy wypłata nie była przeprowadzona zgodnie z zasadami Wspólnoty.

What proportion of the huge sums given to the banks really ends up in the small enterprises sector, in my country - Italy - for example?
Jaka część gigantycznych sum przekazywanych bankom naprawdę trafia do sektora małych przedsiębiorstw na przykład w moim kraju - we Włoszech?

Brother Sum is your buddy, you can't do that
Brat Sum to twój kolega, nie możesz tego zrobić.

Tong Sum, I want you to know what makes real man.
Tong Sum, chcę abyś wiedziała, co znaczy prawdziwy mężczyzna.

This is apparent from the sums that are spent on lobbying and from the number of lobbyists around.
Wynika to w oczywisty sposób z sum wydawanych na lobbing oraz z liczby aktywnych lobbystów.

There are problems in using the sums set aside for rural development and the environment.
Są problemy z wykorzystaniem sum przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich i na ochronę środowiska.

We always do the big deliveries, but I never seen anything like this.
Zawsze zajmujemy się przewozem większych sum, ale coś takiego jeszcze nigdy się nie wydarzyło.

Moreover, it is fairly common for accidental failure to declare small sums, as in this case, to generally be treated exclusively within the scope of administrative proceedings.
Ponadto powszechna jest praktyka, że przypadkowe pominięcie w zeznaniu podatkowym niewielkich sum, jak w tym przypadku, podlega wyłącznie postępowaniu administracyjnemu.

This despite the setting-up of various anti-drug-production authorities and anti-narcotic programmes, sometimes using large amounts of EU taxpayers' money.
A wszystko pomimo utworzenia różnych organów odpowiedzialnych za powstrzymanie produkcji opium oraz programów antynarkotykowych, czasami przy wykorzystaniu znacznych sum pieniędzy podatników UE.

This advantage consists in an extensive social programme, making it possible for us to avoid investing such colossal sums in the social stabilisation of people who have got into problems.
Nasza przewaga polega na rozległym programie społecznym, który umożliwia nam uniknięcie inwestowania ogromnych sum w proces stabilizacji społecznej ludzi, którzy znaleźli się w kłopotach.

It advocates increased 'EU funding' when clearly, the need is not more money but better control and use of the massive amounts already provided.
Autor opowiada się za zwiększeniem finansowania z UE, podczas gdy wyraźnie potrzeba tam nie więcej pieniędzy, a lepszej kontroli i wydatkowania ogromnych, już przekazanych sum.

We should therefore not start too high.
Nie powinniśmy zatem zaczynać od sum zbyt wysokich.

Maybe one day, we can all have dim sum together.
Może któregoś dnia, wszyscy możemy zjeść Dim Sum wspólnie.

It was generally known that Clutter never had large sums of cash on hand.
Każdy wiedział, że Clutter nigdy nie trzymał dużych sum w

Moreover, it takes no account of all those people who are not able to pay large sums of money.
Co więcej, nie bierze się w nim pod uwagę tych wszystkich osób, które nie są w stanie zapłacić dużych sum pieniędzy.

It's possible because Lung did said Sum wanted to kill him.
To możliwe, bo Lung mówił, że Sum chce go zabić.

However, it is worth asking what proportion of these not insignificant sums has reached those most affected by the crisis or those most in need in this difficult situation.
Jednakże warto sobie zadać pytanie, jaka część z tych niebagatelnych sum trafiła do najbardziej pokrzywdzonych przez kryzys czy do najbardziej potrzebujących w tej trudnej sytuacji.

Today, it is giving it another EUR 300 million, making a total of EUR 850 million, not counting the huge sums given for modifications and safety improvements.
Dzisiaj przekazuje kolejne 300 milionów euro. Oznacza to łączną pomoc w wysokości 850 milionów euro, nie licząc ogromnych sum przekazanych na modyfikacje i poprawę bezpieczeństwa.

But what I saw personally was just Sum and him.
Ale ja widziałem go tylko z Sum.

And the world is full of non-zero-sum dynamics.
A świat jest pełen mechanizmów sum niezerowych.

And they seem to think I'm Sum 41.
I myślą, że ja jestem Sum 41.

Have some dim sum.
Musicie być głodni Przyniosłam wam trochę dim sum

She wants to kill me... I think I just saw Sum...
Ona chce mnie zabić. Chyba właśnie widziałem Sum.

But it is a sum, not a tum.
Ale to jest sum, a nie tum.

You go next door, get dim sum.
Idź do sali obok, zjedz dim sum.

Honestly speaking, is Tong Sum your girl?
Szczerze mówiąc, czy Tong Sum to twoja dziewczyna?

Golden catfish, only found in this one cave.
Złoty sum, który pływa jedynie w tej jaskinii.

Tong Sum takes you as me, and Barbara takes me as you.
Tong Sum bierze cię za mnie, a Barbara mnie za ciebie.

It is of vital importance that we in the European Parliament call the Commission to account when we are discussing matters involved with the spending of substantial sums of European taxpayers' money.
Sprawą kluczowej wagi jest to, że my w Parlamencie Europejskim rozliczamy Komisję, kiedy dyskutujemy o sprawach związanych z wydawaniem dużych sum z pieniędzy podatnika europejskiego.

We are in favour of the Union cofinancing this research, but do not think that we should pre-empt the budgetary process by calling on the Commission at this stage to set aside particular sums.
Jesteśmy za współfinansowaniem tych badań przez Unię, nie uważamy jednak, abyśmy mieli uprzedzać proces ustalania budżetu, już teraz wzywając Komisję do przeznaczenia konkretnych sum na ten cel.

A crucial point that is only mentioned in passing in the text but that must be clearly defined before a decision is made is the potential use of the capital that could be generated by such a tax.
Fundamentalną kwestią, o której wspomniano jedynie przelotnie w tekście, lecz która musi zostać jasno uregulowana przed podjęciem decyzji, jest potencjalny sposób wykorzystania sum, które mógłby wygenerować taki podatek.

Does anyone know where Sum lives?
Czy ktoś wie, gdzie mieszka Sum?

Mr. Cheung, Sum has told me about your problem
Panie Cheung, Sum powiedział mi o pańskim problemie.

Are the goods okay, Brother Sum?
Czy towar jest w porządku, Bracie Sum?

All these donations to the confessional fund go to.?
Wszystkie te datki z sum konfesjonalnych idą do...

Brother Sum is your buddy
Brat Sum to twój kumpel.

And they paid huge sums loverboys.
I oni zapłacili ogromnego loverboys sum.

Tong Sum, you stand there.
Tong Sum, ty stój tutaj.

Are the goods okay, Brother Sum?
Towar jest dobry, bracie Sum?

She's Tong Sum, your childhood playmate.
To Tong Sum, twoja przyjaciółka zabaw.

Your favorite food is... catfish.
Twoje ulubione danie to sum.

Everybody knows her as Sum.
Wszyscy mówią na nią Sum.

We'il haVe dim sum in Chinatown.
W Chinatown zjemy dim sum.