Słownik polsko-angielski

deadlock
~ strategiczny - strategic deadlock

Wordnet polsko-angielski

(drawing position in chess: any of a player's possible moves would place his king in check)
stalemate

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

impasse
(w szachach) stalemate
(przen.) deadlock

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (w szachach) stalemate

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m (w szachach) stalemate

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

deadlock, stalemate

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

deadlock

stalemate

standoff

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W aspekcie diet poselskich zakończył pan prace rozpoczęte przez Pata Coxa.
On Members' allowances, you concluded the vital work started by Pat Cox.

statmt.org

Parlament Europejski wybiera Pata Coksa na stanowisko przewodniczącego.
The European Parliament elects Mr Pat Cox as its president.

europa.eu

Mamy kryzys w Irlandii; moi koledzy posłowie Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher i ja sam skierowaliśmy pytania.
We have a crisis in Ireland; my colleagues Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher and myself have tabled questions.

statmt.org

You need guns on me for it to be a Mexican standoff.
Musielibyście wycelować we mnie broń, żeby to był meksykański pat.

Why, it's surprisingly easy if I just imagine Pat wearing 'em.
Czemu, to jest zaskakująco łatwe, jeżeli wyobrażam sobie Pat w nim.

I don't much like being on the wrong side, Pat.
Nie bardzo podoba mi się bycie po złej stornie, Pat.

Pat Allen could never imagine that her husband would lie to her.
Pat Allen nigdy nie myślałaby, że jej mąż ją okłamuje.

Pat and I wrote a picture for him called Luck Runs Out.
Pat i ja napisaliśmy dla niego film Gdy tracisz fart.

It's at Pat's school, and so I can pick them up after anyway.
To będzie w szkole Pat, więc będę mogła ich odebrać potem.

Pat, today I'm your brother in green, not your therapist.
Pat, dziś jestem twoim bratem w zielonym, a nie terapeutą.

Your problem is, Pat, you're a classic yo-yo dieter.
Twoim problemem jest to, Pat, że jesteś klasycznym przykładem efektu jo-jo.

You're gonna have to do what I couldn't, Pat.
Będziemy musieli zrobić to, co mi się nie udało, Pat.

Pat's a beginner, I'm okay, we're happy just to be going there.
Pat to początkujący, ja daję sobie radę, jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle tam idziemy.

Take me back to the hospital, but take Pat home, he's fine.
Zabierz mnie z powrotem do szpitala, ale wziąć Pat domu, on jest w porządku.

Harry loved Pat too much to allow that to happen.
Harry kochał Pat zbyt mocno by na to pozwolić.

My daughter Pat was born and raised among you.
Moja córka Pat urodziła się i wychowała wśród was.

It's just not our bloody night, Pat.
To po prostu nie jest nasza cholerna noc, Pat.

Your father expects to spend time with you, Pat.
Twój ojciec chce spędzić z tobą trochę czasu, Pat.

Well, your bloody pat Has just cost me 200 quid.
Więc twój cholerny Pat własnie kosztował mnie 200 funtów.

Pat Garrett hasn't talked so much since Sunday School recitation.
Pat Garrett nie mówił tak dużo od czasów szkółki niedzielnej.

Pat said youtold her it was an emergency!
Pat przekazała mi, że powiedziałeś, że to jest nagły wypadek!

That's a Mexican standoff, and that was not the deal.
To jest meksykański pat i nie taka była umowa.

I'm not married to Pat, and I have no need to cause trouble.
Nie jestem żonaty z Pat, więc nie mam powodów sprawiać kłopotu.

No, Pat, all I'd be doing is giving them more targets to shoot at.
Nie, Pat, nie chcę im dawać więcej celów do strzelania.

Irish Lieutenant General Pat Nash has been appointed to front this mission, and he will therefore be calling the shots - excuse the pun - concerning troop activities on the ground.
Dowódcą misji został wyznaczony irlandzki generał Pat Nash, zatem to on będzie podejmował wszelkie decyzje w kwestii działań oddziałów na miejscu.

So, Pat, what's this I hear about you just gettin' out?
Tak, Pat, co to jest słyszę o tobie tylko z gettin '?

Yeah, and Pat had his hip done too, Father.
Tak, i Pat miał zrobić jego bioder, zbyt, ks.

Does anybody know anything about who killed Pat?
Czy ktoś już coś wie, kto zabił Pat?

To me you'll always be that geeky kid with the Pat Benatar t-shirt.
Dla mnie zawsze będziesz tym dzieciakiem z koszulką Pat Benatar.

Played with Pat Benatar, but that was only when I needed cash.
Grałem też z Pat Benatar, ale tylko jak potrzebowałem kasy.

I needed to know how much time I had before Harry left Pat.
Musiałem wiedzieć ile mam czasu, zanim Harry porzuci Pat.

Pat and her cohorts confessed to everything.
Pat i jej kohorta przyznali się do wszystkiego.

Pat's very lucky to have you for a friend.
Pat ma szczęście mając taką jak ty przyjaciółkę.

Remind him that Pat Jenkins promised us prime plus one.
Przypomnieć mu, że Pat Jenkins obiecał nam najlepszą stopę.

The birds are better when Pat is with me.
Ptaki są lepsze, gdy Pat jest ze mną.

Either Dolores or Pat needed an envelope and one of 'em took it.
Albo Dolores lub Pat potrzebne kopertę i jednym z 'em go zabrał.

But I just talked to Pat, and she didn't tell me anything--
Ale ja właśnie rozmawiałam z Pat, a ona o niczym mi nie powiedziała--

When he showed up at the campaign, no one knew who he was.
Pat Caddell: Gdy pojawił się w kampanii nikt nic o nim nie wiedział.

No, thanks, Pat, you keep out of it.
Dzięki, Pat, ale nie mieszaj się do tego.

Vince is real man, Pat, not like you.
Vince to prawdziwy gość, Pat, nie jak ty.

Well, we're gonna have to, Pat... because these people over here never sleep.
Będziesz musiał Pat... bo tamci ludzie nigdy nie śpią.

Well, you'd have to read for that, Pat.
Cóż, żeby to wiedzieć, musiałbyś je czytać, Pat.

So, pat's a cricket fan, Is he?
A więc Pat jest fanem krykieta, tak?

How things stand between Pat and me.
Jak wygląda stosunek między mną i Pat.

Pat, I want to be in love with you again?
Pat, chcę znów być w Tobie zakochana?

Pat, how do they run this dance competition?
Pat, jak one uruchomić ten konkurs tańca?

Pat was taking notes on them for months.
Pat robiła notatki na nich przez miesiące.

I'm going to have to find a way to leave Pat.
Będę musiał znaleźć sposób na porzucenie Pat.

A blond and a brunette-- just like me and Pat.
Blondyn i brunet, zupełnie jak ja i Pat.

Either Dolores or Pat needed an envelope and one of ‘em took it.
Albo Dolores albo Pat potrzebowali koperty i jedno z nich ją wzięło.

Well, perhaps you did the right thing... Pat being there.
Może zachowałeś się właściwie... gdyż była tam Pat.

Damn it, let me have her letter, Pat!
Niech cię cholera, dawaj ten list, Pat!