Wordnet polsko-angielski


1. (South American tea-like drink made from leaves of a South American holly called mate)
mate
synonim: herbata paragwajska
synonim: yerba mate
synonim: yerba

2. (South American holly
leaves used in making a drink like tea)
mate, Paraguay tea, Ilex paraguariensis: : synonim: ostrokrzew paragwajski
synonim: herbata paragwajska
synonim: yerba mate
synonim: yerba

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I'm sorry, mate, but help's not a word I'm too familiar with, you know.
Przykro mi bracie, ale pomóż to nie jest słowo z którym jestem zaznajomiony.

OpenSubtitles

So we put in dogs mating, and, you know, we're watching it, and she's totally absorbed.
Więc wpisujemy 'parzenie się psów' i wiecie, oglądamy to i ona jest kompletnie zafascynowana.

TED

They seem very, very obsessed with finding out more about the ideal mate.
Wydają się bardzo opętani poszukiwaniami idealnej drugiej połówki.

TED

And the message, as you can imagine, is "Come hither. ~~~ Mate with me."
Jak się zapewne domyślacie, samce mówią "Chodź, spółkuj ze mną."

TED

As Mr Mate has just said, we shall also be discussing the Electronic System for Travel Authorisation in the negotiations.
Zgodnie z tym, co powiedział minister Mate, podczas negocjacji powinniśmy omówić elektroniczny system autoryzacji podróży.

As Mr Mate has just said, we do not yet have the implementing agreements, so it is very difficult to assess them.
Tak jak przed chwilą powiedział minister Mate, nie dysponujemy jeszcze umowami wykonawczymi, dlatego też bardzo trudno jest je oceniać.

I therefore believe that we have to break this vicious circle through the balance which Mr Mate spoke of.
Dlatego jestem przekonany, że musimy przeciąć to błędne koło poprzez równowagę, o której mówił pan Mate.

As Mr Mate said, the directive will force all Member States to pay particular attention to the rights of children.
Ja powiedział pan Mate, dyrektywa zmusi wszystkie państwa członkowskie to zwrócenia szczególnej uwagi na prawa dzieci.

No, mate, Aggie is the boss here, but she is on another caIl.
Nie, mate, Aggie jest tutaj szefem, ale ona jest teraz gdzie indziej.

No, mate, I can assure you there's no aliens up there.
Nie, mate, Zapewniam cię tam nie ma żadnych obcych.

Mate, if we don't do it less than nine minutes...
Mate, jeśli nie to zrobić mniej niż dziewięć minut ...

Give me the thermos, I'ilget water for your mate.
Daj mi termos,Przyniosę wodę na twoją mate.

Mate, just be a bit more alert,
Mate, po prostu bądź bardziej ostrożny, ok?

Mate, I can't believe I'm seeing you.
Mate, cieszę się, że cię widzę.

Have a nice bottle of white. mate.
Have a nice butelkę białego. mate.

Mate, stop worrying about your nails!
Mate, przestań z tymi paznokciami.

It's acai mate tea from Peru.
To herbata acai mate z Peru.

This troop has been very shabby to Field Mate Sam Shakusky.
Ten oddzial zostal bardzo brudny na Polu Mate Sam Shakusky.

(PT) Mr President, Minister Mate, Vice-President Barrot, ladies and gentlemen, on 10 March I expressed in this House my fears on this issue.
(PT) Panie przewodniczący, ministrze Mate, wiceprzewodniczący Barrot, panie i panowie! 10 marca mówiłem w tej Izbie o swoich obawach.

I am grateful to Mr Mate, who chaired the Justice and Home Affairs Council on 18 April, because thanks to a very wide consensus the Council was prepared to assign that mandate to the Commission.
Chciałbym podziękować ministrowi Mate, który 18 kwietnia przewodniczył spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, ponieważ dzięki osiągnięciu szerokiego konsensusu Rada była przygotowana na przyznanie Komisji mandatu.

They have not heard what Mr Mate said: that either we will take this step forward - many thanks, again, to the Slovenian Presidency of the Council - or there will be no progress for many years.
Nie słyszeli tego, co powiedział pan Dragutin Mate: albo uczynimy ten krok naprzód - jeszcze raz serdeczne podziękowania dla słoweńskiej prezydencji w Radzie - albo przez wiele lat nie będzie żadnego postępu.