Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kumpel|kumpela, koleś, stary; pomocnik; sport mat; partner seksualny|partnerka seksualna; para; małżonek; rzecz od pary; biologia towarzysz|towarzyszka, samiec|samica; starszy oficer na statku poniżej stopnia kapitana;

(Verb) biologia parzyć się, łączyć się w pary, kryć, kojarzyć, łączyć się w związki, spółkować; sport dawać mata;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(companion) kumpel
(colloq, form of address) bracie
(fellow-worker) kolega.
2.
(one of a pair of animals or birds) partner)
(marriage partner) małżonek) .
3.
(assistant) pomocnik.
4.
(ship`s ~) mat. v vt/vi kojarzyć, parzyć (się), łączyć (się) w pary

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) kumpel, koleś, partner seksualny, oficer na statku (starszy oficer, poniżej stopnia kapitana
też
chief/first ~), ~mat (w szachach), pomocnik
parzyć się (łączyć się w pary)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

partner

samica

ziomek

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n małżonka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n oficer (pokładowy), starszy oficer (pokładowy)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

małżonka f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

parzyć się vr, kopulować vi

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s oficer pokładowy
bosun's ~ zastępca bosmana okrętowego

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n (w szachach) mat
vt dać mata

2. - n bryt. pot. kumpel, kolega
pomocnik
mors. oficer
pot. partner (życiowy)

3. - vi kojarzyć się w pary (o zwierzętach)
mating season - okres godowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAT

TOWARZYSZ

KOLEGA

BRAT

MAŁŻONEK

POMOCNIK

MAT: DAĆ MATA

POŁĄCZYĆ WĘZŁEM MAŁŻEŃSKIM

ŁĄCZYĆ SIĘ W PARY

DOBRAĆ

SCHODZIĆ SIĘ

TOWARZYSZYĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the officer below the master on a commercial ship)
mat
synonim: first mate

2. (a person's partner in marriage)
lepsza połowa: : synonim: spouse
synonim: partner
synonim: married person
synonim: better half

3. (South American tea-like drink made from leaves of a South American holly called mate)
mate, herbata paragwajska, yerba mate, yerba: :

4. (a chess move constituting an inescapable and indefensible attack on the opponent's king)
mat, szach-mat, szach i mat: : synonim: checkmate

5. (South American holly
leaves used in making a drink like tea)
ostrokrzew paragwajski, mate, herbata paragwajska, yerba mate, yerba: : synonim: Paraguay tea
synonim: Ilex paraguariensis

Słownik internautów

kumpel

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

małżonka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oficer

Samiec

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar.,st.wojsk. mat
~, boatswain's - bosmanmat

Słownik techniczny angielsko-polski

współpracować (o częściach mechanizmu)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I'm sorry, mate, but help's not a word I'm too familiar with, you know.
Przykro mi bracie, ale pomóż to nie jest słowo z którym jestem zaznajomiony.

OpenSubtitles

So we put in dogs mating, and, you know, we're watching it, and she's totally absorbed.
Więc wpisujemy 'parzenie się psów' i wiecie, oglądamy to i ona jest kompletnie zafascynowana.

TED

They seem very, very obsessed with finding out more about the ideal mate.
Wydają się bardzo opętani poszukiwaniami idealnej drugiej połówki.

TED

And the message, as you can imagine, is "Come hither. ~~~ Mate with me."
Jak się zapewne domyślacie, samce mówią "Chodź, spółkuj ze mną."

TED

Buried on page two is the startling detail that, prior to the disagreement, the armed men approached the victim happily, saying: "You're [all] right, mate - we thought you were blackfellas and we were going to shoot you.

www.guardian.co.uk

McCain was helped, too, by a public appearance on his behalf by Sarah Palin, his vice-presidential running mate in 2008.

www.guardian.co.uk

"He's a mate of mine.

www.guardian.co.uk

Rise to fame She gained national and international recognition in August 2008 when John McCain surprisingly chose her has his running mate in the White House race, a role for which she was unready.

www.guardian.co.uk

Now you want to know what the first mate has to say?
Co ty na to? Nagle chcesz wiedzieć co ma do powiedzenia pierwszy oficer?

Matter of fact, I came to see an old mate about a job.
Tak naprawdę przyjechałem tu by pogadać z dawnym kolegą o interesie.

And what a good mate he was in my time of need.
Jakim okazał się być przyjacielem, w chwili, gdy go potrzebowałem?

He still tried to get up and run away, mate.
Stary, on ciągle próbował się podnieść i uciekać.

If she doesn't come back, he may never find another mate.
To łamie serce, ona nie wraca, może juz nigdy nie znajdzie innej.

I do know she was with your mate this morning.
Wiem, że rano była z twoim kumplem.

Knew you'd want to hear it from an old mate.
Wiedziałem, że chciałbyś to usłyszeć od starego kumpla.

I wanted to know why you're thinking of leaving, mate.
Chciałem wiedzieć, dlaczego myślisz o odejściu, kolego.

My mate at home, he'll get us both something to eat.
Do kumpla. On da nam coś do jedzenia.

Perhaps I should stay and join with a new mate.
Może zostanę i połączę się z nowym partnerem.

Listen, mate, just make sure you hold fire over what we talked about.
Słuchaj, stary, po prostu upewnij się, że trzymasz rękę na tym o czym rozmawialiśmy.

Yeah, but my mate's just opened a club up the road.
Tak, ale mój kumpel właśnie otworzył klub przy drodze.

Why did he do that, just after his best mate's died?
Dlaczego to zrobił, właśnie po tym jak jego najlepszy kolega zginął?

Your first mate seemed to know something about this island.
Pan pierwszy sprawiał wrażenie osoby, która coś wie o tej wyspie.

What made you leave one soul mate for the other?
Co sprawia, że zostawiasz jedną bratnią duszę dla drugiej?

My cell mate would say she did her time for getting caught.
Kumpela z celi powiedziałaby, że wsadzili ją, bo dała się złapać.

Oh, mate, this is going to take us all day!
Oh, kolego, to zajmie nam cały dzień!

Look, mate, nothing you do can make your mum happy, all right?
Spójrz, Markus, nic co zrobisz, nie uczyni twojej mamy szczęśliwą,

Hey, why didn't you ask me to be your running mate?
Hej, czemu nie spytałeś mnie czy będę twoim zastępcą?

Mate, she is out of here any minute, I can tell.
Kolega, ona nie ma tutaj lada chwila, mogę powiedzieć.

And what if I find my soul mate after marriage?
A jeśli znajdę miłość już po ślubie?

Are you worried about why his mate was trying to kill him?
Martwi cię to, że jego kolega próbował go zabić?

You need to put them on a hot wash, mate.
Musisz je wrzucić na gorące pranie.

Never going to pick up any birds in here, mate.
W życiu nie poderwiemy tu żadnych lasek, stary.

There's no way you can get to mate in three moves.
Nie ma możliwości dojścia do mata w trzech ruchach.

You're not so tough without your mate Matthews around, are you?
Nie jesteś taki twardy, kiedy nie ma twojego kumpla Matthewsa?

Tell you what, mate, I wouldn't stand in your way.
Powiem ci coś, stary, nie wejdę ci w drogę.

Listen, mate, I get what you're doing with my book.
Słuchaj kolego. Co robisz z moją książką ?

You find a mate, have his babies and then eat him.
Znajdujesz partnera, rodzisz mu dzieci, a potem go zjadasz.

Why, because she's your soul mate, the sister you never had?
Bo jest twoją bratnią duszą? - Siostrą, której nie miałaś?

The murderer was the first mate whether it makes sense to you or not.
Mordercą był pierwszy oficer na statku, czy ma to sens dla ciebie, czy nie.

Well, listen, mate, to some people, it makes a huge difference.
Dla pewnych ludzi tutaj to jest ogromna różnica.

Mate, you can't leave me here on my own, please.
Stary, nie zostawiaj mnie tu samego, proszę.

Well, you won't have to worry about that any more, mate.
Cóż, nie musisz się już o to martwić, kolego.

I don't think so, mate, but there's only one way to find out.
Nie sądzę, ale jest tylko jeden sposób, by się przekonać.

Steve, I don't want to go into that right now, mate.
Steve, Nie chce w to wchodzić kolego.

So where the hell do you get off calling her your soul mate?
Więc, do cholery, z jakiej okazji nazywasz ja swoją bratnią duszą?

I'm a hundred percent positive that she's my soul mate.
Jestem na 100% pewien, że jest moją drugą połową.

May God take your soul, and you will rest forever in peace, mate.
Może Bóg zabrał twoją duszę, i pozostaniesz na zawsze w pokoju, kumplu.

The first one with the big, gold robot and the little, fat mate.
Ten z takim wielkim, złotym robotem i jego małym, grubym koleżką.

No, mate, put yourself in his perspective, the way he sees things.
Jestem piękny. Nie, postaw się w jego perspektywie, jego sposobie patrzenia na sprawy.

The last thing you want to get involved with, mate, is arson.
Ostatnią rzeczą w jaką chcesz się angażować kumplem, jest podpalenie.

I brought a mate from Portsmouth to board with us.
Przyprowadziłem przyjaciela z Portsmouth będzie się z nami stołował.

Now no man can take her as mate until he's overcome you in combat.
Teraz żaden mężczyzna jej nie zechce, dopóki nie pokona cię w walce.

Either your name is Lem, or you want to mate with me.
Albo masz na imię Lem, albo chcesz się umówić.

And if you think I'm going to war without one, mate, you're mistaken.
Jeśli myślisz, że pójdę na wojnę bez herbaty, to się myślisz.

There's only one reason I haven't knocked you down, mate.
Nie dostałeś w pysk tylko z jednego powodu, kolego.

Nothing. That's my mate's boyfriend, so you stay away from him.
To chłopak mojej kumpeli, więc się od niego odczep.

He may not be my soul mate, but a girl's gotta eat.
To może nie jest moja bratnia dusza, ale dziewczyna musi jeść.

Their only purpose is somehow to find a mate in the darkness.
Ich jedynym celem jest znalezienie samic w ciemnościach.