Wordnet polsko-angielski

ban, hartley, Hart, dit
synonim: dit
synonim: hartlej

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

BAN (Bachelor of Arts in Nursing)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

ban

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Concerning smoking ban exceptions, these are better than having no ban at all.
Jeżeli chodzi o wyjątki od zakazów palenia, są one lepsze niż w ogóle brak zakazu.

statmt.org

In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Mówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.

statmt.org

Not one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.

OpenSubtitles

Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-Moona, sekretarza generalnego ONZ

statmt.org

These opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Demonstracje opozycji mają trwać trzy dni, pomimo zakazu wydanego przez rząd.

statmt.org

I therefore feel that we ought to go along with Secretary-General Ban Ki-moon's two initiatives, and back them to the hilt.
Dlatego uważam, że powinniśmy udzielić pełnego poparcia dla dwóch inicjatyw sekretarza generalnego Ban Ki-moona.

So how are you feeling about Adrian and Ben's wedding?
Więc jak się czujesz z myślą, że Ban i Adrian biorą ślub?

My gift to Ban Sung, in honour of our association.
Mój prezent dla Ban Sung, na cześć naszej umowy.

There are two quick points I want to make. Of course I have kept in touch with Ban Ki-moon throughout.
Mam dwie krótkie uwagi: Oczywiście na bieżąco jestem w kontakcie z sekretarzem generalnym Ban Ki-moonem.

The Security Council must send Secretary-General Ban Ki-moon to Burma.
Rada Bezpieczeństwa musi oddelegować sekretarza generalnego Ban Ki-moona do Birmy.

Ban Ki-moon urged all international actors to focus on the efforts for such a settlement.
Sekretarz Generalny, Ban Ki-moon, wezwał wszystkie podmioty międzynarodowe do skupienia się na wysiłkach zmierzających do takiego rozstrzygnięcia.

Madam President, during the World Summit on Food Security, Secretary-General Ban Ki-moon, said 'the food crisis of today is a wake-up call for tomorrow'.
Pani przewodnicząca! Podczas światowego szczytu w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego sekretarz generalny, pan Ban Ki-moon, powiedział, że "kryzys żywnościowy dzisiaj jest sygnałem alarmowym jutra”.

Let me do one good deed for Ban Nong Pradoo.
Pozwól mi zrobić choć jeden dobry uczynek dla Ban Nong Pradoo.

So you're both from Ban Nong Pradoo. Can have a good chat! Very funny!
Pewnie macie mnóstwo do obgadania, skoro obaj jesteście z Ban Nong Pradoo.

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon recently warned that the increased food prices were jeopardising the most important objective of the Millennium Goals, namely to halve poverty in the world.
Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon przestrzegał ostatnio, że wzrost cen żywności zagraża najważniejszym postanowieniom milenijnych celów rozwoju tj. ograniczeniu biedy na świecie.

This would also help us fulfil the wish of UN Secretary-General Ban Ki-moon for a responsible global economic policy.
Osiągnięcie tego celu umożliwiłoby nam też spełnienie życzenia sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, pana Ban Ki-moona, dotyczące odpowiedzialnej, światowej polityki gospodarczej.

The envoys are now moving to prepare the next principal meetings when Ban Ki-moon, the Russian Foreign Minister Lavrov, Secretary Clinton and I will meet again.
Wysłannicy przystępują obecnie do przygotowywania kolejnych ważnych spotkań, w których uczestniczyć będą Ban Ki-moon, minister spraw zagranicznych Rosji, Ławrow, sekretarz stanu Clinton i ja.

How did you get in Ban Don?
Jak dotarłeś do Ban Don?

We also welcome the UN General Secretary Ban Ki-moon's visit to Burma, scheduled for tomorrow.
Popieramy również wizytę w Birmie sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona, zaplanowaną na jutro.

I'm Shunsaku Ban, a private investigator from Japan.
Shunsaku Ban, prywatny detektyw z Japonii.

I put the question very early to the United Nations on the ground, and to Secretary-General Ban Ki-moon, where best my efforts could be.
Bardzo wcześnie skierowałam też do ONZ i do sekretarza generalnego Ban Ki-moona zapytanie o to, gdzie moje wysiłki mogą być najskuteczniejsze.

Luo and Ban are watching her.
Pilnują jej Luo i Ban.

This idea has been approved by UN Secretary-General Ban Ki-moon, and I am very proud of that.
Pomysł ten poparł Sekretarz Generalny ONZ - Ban Ki-moon, z czego jestem ogromnie dumna.

So this is the young Bruce Banner.
Więc to jest młody Bruce Ban...

Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-Moona, sekretarza generalnego ONZ

We origin from Ban Sri Bua Thong.
Pochodzimy z Ban Sri Bua Thong.

I wish to record that I share the view of the UN Secretary-General, Mr Ban Ki-moon, currently in Israel, who is reportedly completely outraged at the Israeli authorities.
Pragnę stwierdzić, że podzielam pogląd Sekretarza Generalnego ONZ, pana Ban Ki-moon, aktualnie przebywającego w Izraelu, który, według doniesień, jest bardzo oburzony na władze izraelskie.

The concept known as the 'Green New Deal' was articulated by the UN Secretary-General, Mr Ban Ki-moon.
Autorem koncepcji znanej pod nazwą "nowego zielonego ładu” jest Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon.

Whose interest do you support in relation to Argentina formally asking the United Nations Secretary, Ban Ki-moon, to question British sovereignty over the Falkland Islands?
Czyj interes pani popiera w sprawie Argentyny, która formalnie zwróciła się do Sekretarza ONZ Ban Ki-moona o zakwestionowanie brytyjskiej suwerenności na Falklandach?

Hence, I welcome the comments made by the United Nations Secretary-General, Ban Ki-moon, who stated that he will convene a high-level meeting in Vienna on 24 June.
Dlatego z zadowoleniem przyjmuję uwagi Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moona, który zapowiedział na dzień 24 czerwca spotkanie wysokiego szczebla w Wiedniu.

I am Kim Cheol-soo, I go by Ban.
Jestem KlM Cheol-soo, pochodzę z Ban.

I will do anything... to bring back Ong-Bak to Ban Nong Pradoo.
Cokolwiek będzie trzeba... żeby wrócić do Ban Nong Pradoo z Ong-Bak.

UN Secretary-General Ban Ki-moon also plans to attend these talks in Dakar, the humanitarian crisis in this region being one of his main priorities.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon planuje uczestniczyć w rozmowach w Dakarze, ponieważ kryzys humanitarny w tym regionie jest jednym z priorytetów.

UN Secretary-General Ban Ki Moon last week indicated a belief that a solution for Cyprus is possibly within reach.
Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki Moon, wyraził w zeszłym tygodniu przekonanie, że rozwiązanie dla Cypru może się znajdować w zasięgu ręki.

(SV) That is what Ban Ki Moon said today, on World Tuberculosis Day.
(SV) Tak powiedział Ban Ki Moon dziś, w Światowym Dniu Walki z Gruźlicą.

I will attend the Nuclear Safety Summit in Kiev on 19 April 2011, organised by the Ukrainian Government, and I will be there together with the UN Secretary-General, Ban Ki-moon.
W dniu 19 kwietnia wezmę udział w zorganizowanym przez rząd ukraiński szczycie bezpieczeństwa jądrowego w Kijowie, a będę tam razem z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem.

I, Bak Hum Lae, from Ban Nong Pradoo.
Ja, Bak Hum Lae z Ban Nong Pradoo.

The execution of children in Iran will be one of the issues included in the report to the General Assembly by the United Nations Secretary General, Ban Ki-moon, in September.
Egzekucje dzieci w Iranie będą jedną z kwestii, które obejmie sprawozdanie dla Zgromadzenia Narodowego, sporządzone we wrześniu przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona.

It was in my discussions with Ban Ki-Moon that we agreed to bring together the regional organisations for a meeting in Cairo and to follow up after the contact group meeting in Rome.
To w trakcie mojej rozmowy z panem sekretarzem Ban Ki-Moonem uzgodniliśmy zaproszenie organizacji regionalnych na spotkanie w Kairze i podjęcie dalszych działań po spotkaniu grupy kontaktowej w Rzymie.

The forthcoming ASEM Summit is a perfect opportunity to bring intense pressure to bear on Burma to meet the UN's conditions promptly and thus to precipitate Ban Ki-Moon's visit.
Nadchodzący szczyt ASEM stanowi doskonałą okazję do wywarcia ogromnej presji na Birmę, aby niezwłocznie spełniła warunki ONZ w celu doprowadzenia do wizyty Ban Ki-Moona.

The ALDE Group applauds UN Secretary-General Ban Ki-moon's report and initiative on Sri Lanka.
Grupa ALDE popiera sprawozdanie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona i inicjatywę w sprawie Sri Lanki.

In addition to plenary debates devoted to this subject, I would like to invite you to take part in a ceremony at Bronisław Geremek Agora tomorrow at 14:45, in which UN Secretary-General Ban Ki-Moon will be taking part.
Oprócz poświęconych temu tematowi debat plenarnych zapraszam państwa do uczestnictwa w ceremonii na Agorze Geremka jutro o godz. 14.45, w której udział weźmie Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.

Yesterday, when I spoke here in Strasbourg with UN Secretary-General Ban Ki-moon, he specifically mentioned this point to me and he was very grateful for the support of the European Union for this agenda.
Wczoraj sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, w rozmowie ze mną tu w Sztrasburgu, wspomniał o tej konkretnej sprawie i był bardzo wdzięczny Unii Europejskiej za poparcie tej agendy.

We continue to put far too little trust in concepts such as the Green New Deal put forward by Ban Ki-moon or Achim Steiner on behalf of the UN.
Nadal mamy zbyt małe zaufanie do takich koncepcji, jak Nowy Zielony Ład (ang. Green New Deal), zaproponowany przez Ban Ki-moona lub Achima Steinera w imieniu ONZ.

There were a number of very important discussions during the UN General Assembly with President Karzai, with UN Secretary-General Ban Ki-moon, and with a host of countries.
Szereg bardzo istotnych debat odbyło się podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ, z udziałem prezydenta Hamida Karzaja, Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona i zaproszonych państw.

The Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon, has just given a positive response to the request I put to him, with the backing of 40 women leaders, to organise a ministerial conference on the implementation of Resolution 1325 in 2010, and I am delighted about that.
Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon odpowiedział właśnie pozytywnie na przedłożony przez mnie i poparty przez 40 kobiet liderów wniosek o zwołanie konferencji ministerialnej w sprawie wdrożenia rezolucji 1325 w 2010 r., z czego bardzo się cieszę.

In a way, it very much coincides with yesterday's speech here by Secretary-General Ban Ki-moon, when he clearly said that the EU and the United Nations share responsibility in this world in the fight against poverty, the fight against climate change and the fight against nuclear proliferation.
W pewnym sensie, pokrywa się ona mocno z wczorajszym wystąpieniem w Izbie Sekretarza Generalnego Ban Ki-moona, który wyraźnie stwierdził, że UE oraz ONZ są współodpowiedzialne za zwalczanie ubóstwa, zmian klimatycznych oraz rozprzestrzeniania broni jądrowej na świecie.

The United Nations took careful note of the statement by its Secretary General, Ban Ki-moon, to the Security Council on 21 January 2009, in which he gave his impressions following a visit to Gaza and South Israel just after the hostilities ended.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uważnie odnotowała oświadczenie swojego sekretarza generalnego, pana Ban Ki-moona, skierowane do Rady Bezpieczeństwa dnia 21 stycznia 2009 r., w którym przedstawił on swoje wrażenia z wizyty w Strefie Gazy i na południu Izraela tuż po ustaniu działań wojennych.

UN Secretary General Ban Ki-Moon has announced his intention to visit Burma in December, but has indicated that he will only do so provided that serious progress can be made in the political and human rights situation in Burma; if not, he will be forced to postpone his visit.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon ogłosił zamiar złożenia wizyty w Birmie w grudniu, ale wskazał, że uczyni to jedynie pod warunkiem znaczącej poprawy sytuacji politycznej i w zakresie praw człowieka w tym kraju. W przeciwnym razie będzie zmuszony przełożyć jej termin.

UN Secretary-General Ban Ki-moon reminded us all last week, speaking on the 60th anniversary of the UN Universal Declaration of Human Rights, that the Declaration of Human Rights is needed just as badly today as when it was drafted in 1948.
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, w przemówieniu wygłoszonym z okazji 60. Rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w zeszłym tygodniu, przypomniał nam wszystkim, że Deklaracja jest nam potrzebna w tym samym stopniu jak w momencie jej sporządzenia w 1948 r.