Słownik imion

Augustus

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

im. August
Augustus

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We've had two children, August Andrew and Erika and actually, he named ants after them.
Mamy dwójkę dzieci: August Andrew i Erika i tak, nazwał mrówki też ich imionami.

TED

In 2007, the temperature rose by 2° between August and October.
W 2007 roku temperatury pomiędzy sierpniem i październikiem wzrosły o 2°.

statmt.org

The annual growth rate of loans to the private sector, at 1.2%, remained unchanged from August.
Roczna dynamika kredytów dla sektora prywatnego wyniosła 1,2%, bez zmian w porównaniu z sierpniem.

ECB

President Duisenberg showing the very first euro banknotes on 30 August 2001
prezes Duisenberg prezentuje pierwsze banknoty euro.

ECB

When a frozen conflict erupted into open conflict in August 2008, we responded immediately.
Kiedy w 2008 roku zamrożony konflikt przerodził się w otwarty konflikt, nasza odpowiedź była natychmiastowa.

statmt.org

Philip of France wasn't coming our way with an invasion fleet.
Filip August nie zbliżał się do naszych granic z wojenną flotą.

I think she's the she August was trying to warn us about.
Myślę, że ona jest tą osobą, przed która August próbował nas ostrzec.

If August is still at the station, he's not picking up.
Jeśli August wciąż jest na posterunku, to nie odbiera.

Octavian Augustus built it to house his remains.
Oktawian August zbudował je, aby złożono tam jego szczątki.

August makes the right choice, and he finally is selfless, brave, and truthful.
August postąpił słusznie i wreszcie stał się bezinteresowny, odważny i prawdomówny.

When Augustus Hill died, we thought we lost him forever, but we didn't.
Kiedy August Hill zmarł, myśleliśmy, że straciliśmy go na zawsze, ale nie.

I know what this looks like, but I was there.
August, wiem, jak to wygląda, ale ja tam byłem.

You all think August has the eggs under his head.
Wszyscy myślicie, że August ma jajka pod cylindrem.

August was trying to warn me about something... someone dangerous.
August próbował mnie ostrzec przed kimś niebezpiecznym.

Oh, yeah, no, but it's not August Medical anymore.
Tak, ale to już nie jest August Medical.

The last person August expected to see was Tamara.
Ostatnią osobą jaką August spodziewał się zobaczyć była Tamara,

Mr. Mehta, into how many administrative regions did Augustus divide Rome?
Panie Mehta, na ile okręgów administracyjnych August podzielił Rzym?

Plato, Augustus, Alexander... even George Washington took occasional spirits in medicinal amounts.
Platon, August, Aleksander, a nawet Jerzy Waszyngton zażywali spirytusu w ilościach leczniczych.

This is Professor Auguste Balls of Paris. You Oriental picaroon!
Tu mówi profesor August Balls z Paryża, ty orientalny naciągaczu.

It was then that August met Tamara, who also sought The Dragon.
Wtedy to August poznał Tamarę, która także poszukiwała Smoka.

Like Caesar Augustus, Mr Barroso is sending his emissaries to tell the Irish people what they should do.
Podobnie jak Cezar August, pan Barroso wysyła swoich emisariuszy, by mówili Irlandczykom, co powinni robić.

August Nicholson is chair, of today's meeting.
August Nicholson jest przewodniczącym dzisiejszego zebrania.

Is Augustus a hero of yours, Doctor?
Czy August jest pańskim bohaterem doktorze?

August retreated to Storybrooke and went into hiding.
August powrócił do Storybrooke i zaczłą się ukrywać.

Julius Caesar and Augustus Caesar, they are gods.
Juliusz cezar i August cezar są bogami.

Augustus fell for it, too.
August też od tego umarł.

August,I wanna talk to you.
August, chciałabym z tobą porozmawiać.

After all, babies, he did say, I am August.
W końcu, dzieci, sam powiedział „Ja jestem August.

August Tucker, Georgia native, son of moonshiners.
August Tucker, tubylec z Georgii, syn bimbrowników.

Thank you, August and Sara.
August i Sara, dziękuję Wam.

August Wayne booth... clearly a false name.
August Wayne Booth... To z pewnością fałszywe nazwisko.

Julius, Augustus and yourself.
Juliusz, August i ty, panie.

Tamara... she's the She August was trying to warn us about.
Tamara... ona jest Ona August próbował ostrzec nas.

Who the hell is Professor Auguste Balls?
Kim jest ten profesor August Balls?

Get me the Bellflower August agency.
Połącz mnie z agencją Bellflower August.

He is Romulus Augustus Caesar.
To jest Romulus August Cezar.

But Senator Burton shut down August Medical.
Senator Burton zamknęła August Medical.

(SV) Mr President, a long time ago, the well-known Swedish writer August Strindberg said: 'You have power, I have words, I have words in my power.'
(SV) Panie przewodniczący! Dawno temu znany szwedzki pisarz August Strindberg powiedział "Wy macie władzę, a ja mam słowa, słowa są po mojej stronie”.