Słownik polsko-angielski

act
~ agresji - act of aggression
~ barbarzyństwa - act of barbary
~ bezprawia - act of lawlessness, illegal act
~ bezwarunkowego poddania się - act of unconditional surrender
~ bohaterstwa - act of heroism, heroic act
~ gwałtu - zob. ~ przemocy -
~ kapitulacji - act of surrender
~ łaski - act of mercy, act of grace
~ męstwa - act of gallantry
~ nieprzyjazny - unfriendly act, hostile act
~ normatywny - normative act
~ odwagi - act of courage, courageous act, act of bravery
~ odwagi cywilnej - act of civilian courage
~ okrucieństwa - act of cruelty, cruel act, atrocious act
~ oporu - act of resistance
~ oskarżenia - pr. indictment
~ patriotyczny - patriotic act, act of patriotism
~ pojednania - act of reconciliation
~ prawny - legal act, act of law
~ przebaczenia - act of pardon
~ przemocy - act of violence
~ przestępczy; ~ zbrodniczy - criminal act
~ przyjazny - friendly act
~ represji - act of reprisals
~ rozpaczy - act of desperation
~ sprawiedliwości dziejowej - act of historical justice
~ terroru; ~ terrorystyczny - act of terror, terrorist act
~ ustawodawczy - pr. legislative act
~ wojny - act of war
~ woli - act of will
~ wrogi - hostile act
~ wykonawczy - pr. executive act, by-law
~ zbrodniczy - criminal act
~ zdrady - act of treachery, treasonable act
~ zemsty - act of vengeance, act of revenge
~ zgonu - death certificate

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(czynność) act, deed, action
(dokument) act
(urzędowy) legal instrument, document, proof in writing, deed, certificate, record, factum
akt abandonu: act of abandonmentakt abdykacji: deed (instrument) of abdicationakt abolicji: act of abolitionakt administracyjny: act of administrationakt administracyjny: administrative actakt administracyjny deklaracyjny: administrative declaratory actakt administracyjny jednostronny: unilateral administrative actakt administracyjny konstytutywny: administrative constitutive actakt agresji: act of aggressionakt alienacji: act of disposalakt anulujący: deed of annulmentakt autentyczny: authentic deedakt bankructwa: act of bankruptcyakt buntu: rebellious act, act of mutinyakt cesji: assignment, deed of assignment, instrument of assignment, conveyance, deed of conveyance, deed of transfer, instrument of transfer, transfer deedakt cesji majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz wierzyciel: deed of assignmentakt chrztu: certificate of baptismakt darowizny: deed of donation, deed of gift, donation, instrument of donationakt deklaratoryjny: declaratory actakt derogacyjny (oświadczenie lub deklaracja spółki) : derogation deedakt dobrej woli: act of good willakt fuzji: certificate of mergerakt generalny: general actakt gwałtu: act of violenceakt hipoteczny: mortgage deed, mortgage certificate, mortgage participation certificateakt jawny: overt actakt kapitulacji: act of capitulationakt konstytucyjny: constitutional deedakt konstytutywny: constituent actakt końcowy: final actakt kupna: act of purchase, bill of emptionakt kupna-sprzedaży: deed of saleakt kupna-sprzedaży ruchomości: bill of saleakt łaski: act of pardon, act of grace, act of clemency, charta of pardonakt międzynarodowy: international deed, international transactionakt nabycia: deed of accession, (np. ziemi, patentu) charter, chartaakt nadania: charter, grant, endowment, act of legal assignmentakt naturalizacji i nadania obywatelstwa: act of naturalizationakt nominacji: commission of appointment, deed of appointment, deed of investment, certificate of appointmentakt notarialny: notarial act, authenticated act, notarial deed, notarial documentakt notarialny stwierdzający zmianę umowy spółki: certificate of amendmentakt obowiązujący: authentic act, binding act, effective act, valid deed, akt obrony: act of defenceakt oficjalny: official act, ex officio actakt okrucieństwa: act of crueltyakt oskarżenia: criminal information, indictment act, indictment, bill of indictment, accusation (against sb) akt oskarżenia (przedstawiony grand jury) : bill of indictment am.akt oskarżenia przeciwko wysokiemu urzędnikowi o nadużycie władzy: bill of impeachmentakt oskarżenia zaakceptowany przez przysięgłych: true billakt podziału: deed of severanceakt pojednawczy: conciliatory actakt porzucenia: act of abandonmentakt powrotnej cesji: reassignment deedakt prawny: act, juristic act, legal act, deed
(dokument) legal document, enactmentakt prawny kupna: emptionakt prawny przelewu: deed of assignmentakt prawny sporządzony w obecności świadków: witnessed deedakt prawny sporządzony właściwie: valid deedakt prawny z mocą ustawy: legal act with force of a statute, legal act binding like a statute, enactment with force of lawakt prawomocny: patrz: akt obowiązującyakt prawotwórczy: law-making actakt protestu: bill of protestakt prywatny: private deedakt przekazania: vesting deed, vesting instrument, act of transferakt przekazania własności majątku (ziemskiego) : (am.) deed of settlementakt przelewu: deed of assignment, deed of transfer, instrument of transfer, act of transfer, conveyance, deed of conveyance, transfer deed, transfer instrumentakt przemocy: act of force, act of violenceakt przeniesienia: deed of assignationakt przeniesienia prawa własności: deed of property transfer, deed of transfer, instrument of transfer, transfer deed, transfer instrumentakt przeniesienia tytułu prawnego: deed of conveyanceakt przeniesienia własności: instrument of transfer, transfer instrument, act of disposalakt przeniesienia własności nieruchomości: deed of conveyanceakt przystąpienia: deed of consentakt publiczny: public actakt retorsji: act of retortionakt rozporządzenia majątkiem: settlementakt sabotażu: act of sabotageakt samowoli: arbitrary actakt sądowy: judicial actakt sprzedaży: act of sale, deed of saleakt stanu cywilnego: certificate of personal status, vital recordakt staranności: act of careakt swobód obywatelskich: Bill of Rightsakt ślubu: marriage certificate, Entry of Marriageakt terroru: act of terrorismakt transferu: act of transferakt ugody: deed of arrangementakt układu z wierzycielami: deed of arrangement, deed of compositionakt ułaskawienia: act of grace, act of indemnityakt umowy: agreement, contract, covenantakt upadłości: act of bankruptcy, act of insolvencyakt urodzenia: birth certificate, Entry of Birth, certificate of birthakt urzędowy: public record, official act, instrumentakt ustanowienia hipoteki: deed of mortgageakt ustawodawczy: legislative act, enactment, act of legislationakt ustawodawczy zredagowany w formie zaleceń i nakazów: affirmative statuteakt utworzenia spółki: deed of association, memorandum of associationakt uznania: act of recognitionakt w którym dłużnik przystaje na propozycję ugody w celu zapobieżenia postępowaniu upadłościowemu, jednocześme wierzyciele upoważniają dłużnika do kontynuowania przez niego działalności: letter of licenceakt ważny: valid deedakt władzy (nie podlegąjący kontroli sądowej) : act of stateakt władzy panującego: act of princeakt władzy państwowej: act of stateakt własności: deed of ownership, paper titlesakt własności wydawany przez właściwy urząd nabywającemu na licytacji przymusowej, organizowanej w celu ściągnięcia długu podatkowego, posiadłość ziemską po przedstawieniu bonu podatkowego: am. tax deedakt wojny: act of warakt woli: act of volition, act of willakt wrogości: act of hostility, hostile actakt wykonawczy: administrative act, ministerial actakt wykupu: redemption noteakt zakupu: act of purchaseakt założenia spółki: certificate of incorporationakt założycielski: deed of foundation, foundation act, corporate charter (am.), corporation charter, deed of incorporation, deed of settlementakt zawarcia małżeństwa: marriage by certificate, certificate of marriage, patrz: akt ślubuakt zdrady: act of treachery, act of treasonakt zgonu: death certificate, certificate of death, Entry of Deathakt zrzeczenia: waiverakt zrzeczenia się: quitclaim deedcofnięcie aktu oskarżenia: withdrawal of the indictmentłączny akt oskarżenia: joint indictmentodczytanie aktu oskarżenia: reading of the indictmentodtworzenie aktu zgonu: reconstruction of the death certificateogłoszenie aktu prawnego: publication of a legal actoryginał aktu: scriptoryginał aktu prawnego: original actpodstawa aktu oskarżenia: grounds for the indictmentpunkt aktu oskarżenia: count alleging an offenceskazanie zgodnie z aktem oskarżenia: conviction on indictmentsporządzenie aktu oskarżenia: drawing up an indictmentsporządzenie aktu prawnego: delivery of a deedściganie aktem oskarżenia: prosecuting by indictmentświadek przy sporządzaniu aktu prawnego: attester, attestorwyciąg aktu urodzenia: excerpt from Entry of Birthwykładnia aktu prawnego: interpretation of a legal actzatwierdzenie aktu oskarżenia: approval of an indictmentzawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu: notice about transferring the indictment to courtzwrot akt do uzupełnienia: returning files for supplementationanulować akt oskarżenia: to quash the indictmentdokonać aktu spełnienia małżeństwa: to consummate marriageodrzucać akt oskarżenia: to ignore the bill of indictmentodrzucać apelację: to reject an appealpodpisać akt oskarżenia: to sign an indictmentpoświadczyć akt: to legalise a deedsporządzić akt: to draw up a deed, to draft a deedunieważniać akt prawny: to invalidate an actwnieść akt oskarżenia: to bring an accusationwydawać akt prawny: to promulgate a legal act, to publish a legal actzaprzeczać zarzutom aktu oskarżenia: to traverse an indictment, to deny an indictment, to repudiate an indictmentznajdujący się w aktach: on file

Wordnet polsko-angielski


1. (a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body)
act, enactment


2. (a subdivision of a play or opera or ballet)
act: :

3. (something that people do or cause to happen)
act, deed, human action, human activity: : synonim: czyn
synonim: działanie
synonim: uczynek
synonim: postępek

4. (sexual activity between individuals, especially the insertion of a man's penis into a woman's vagina until orgasm and ejaculation occur)
sexual intercourse, intercourse, sex act, copulation, coitus, coition, sexual congress, sexual relation, relation, carnal knowledge: : synonim: akt płciowy
synonim: miłość
synonim: kopulacja
synonim: zbliżenie
synonim: współżycie
synonim: seks
synonim: zespolenie
synonim: stosunek
synonim: bara bara

5.
nude: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

act
(sprawiedliwości) act
(obraz) nude
(dokument) document, certificate
~ darowizny concession
~ oskarżenia indictment
~ płciowy sexual intercourse
~ prawny act, deed
~ prawny zmiany nazwiska deed poll
~ ślubu marriage certificate
~ urodzenia birth certificate
~ ustawodawczy act of legislation
~ własności freehold
~ zgonu death certificate
~ty porno pornography, (pot.) cheesecake

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
act: ~ płciowy sexual intercourse
coitus.
2.
(zaświadczenie) certificate: ~ notarialny notarial deed
~ zgonu death certificate
~ urodzenia birth certificate
~ zawarcia związku małżeńskiego marriage certificate
~ oskarżenia indictment.
3.
(dokument) file
record
dossier.
4.
(w sztuce teatralnej) act.
5.
(w malarstwie) nude

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m act, deed (ceremonia) ceremony (w sztuce) nude (w teatrze) act
pl
akta - files
records
akt agresji - act of aggression
biz.
akt kupna - purchase deed
biz.
akt założycielski spółki - articles of association
akt oskarżenia - bill of indictment (dokument)
akt urodzenia (zgonu) - birth (death) certificate
akt notarialny - authenticated deed

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. act, action
2. legal instrument
3. deed ~ bankructwa act of bankruptcy~ cesji assignment, transfer, deed of assignment, transfer deed ~ finansowy financial act~ hipoteczny mortgage deed~ niewiążący non-binding act ~ oficjalny official act ~ przeniesienia własności deed of transfer~ umowy deed of covenant

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. act, action
2. legal instrument, official document, deed, certificate
3. proof in writing ~ administracyjny act of administration ~ awarii wspólnej general average act ~ bankructwa act of bankruptcy ~ cesji assignment, transfer, deed of assignment ~ deklaratoryjny declaratory ~ dyspozycyjny aispositive act ~ erekcyjny act of aoundation ~ finansowy financial act ~ generalny general act ~ hipoteczny mortgage deed ~ instrukcyjny instructional act ~ konstytuowany constitutive act ~ końcowy final act ~ kupna bill of sale ~ łaski executive clemency ~ nabycia deed of accession ~ niewiążący non-binding act ~ normatywny normative act ~ notarialny notarial act, notarial deed ~ obrony defence
defense ~ oficjalny official act ~ oskarżenia
1. charge sheet
2. bill of indictment
indictment ~ oskarżenia przyjęty przez przysięgłych do rozpatrzenia true bill ~ planowo-regulujący planning act ~ prawny
1. deed
2. law ~ prawotwórczy law-making act ~ przeniesienia własności
1. conveyance
2. deed of assignment, deed of transfer ~ przyjęcia zobowiązania deed of covenant ~ samowoli arbitrary act ~ spółki articles of partnership ~ sprzedaży act of sale, sale contract ~ stanu cywilnego certificate of personal status ~ staranności act of care ~ swobód obywatelskich am. Bill of Rights ~ ślubu marriage certificate ~ terrorystyczny act of terrorism ~ umowy deed of covenant ~ urodzenia birth certificate ~ ustanowienia spółki certificate of incorporation ~ ustawodawczy act of legislation ~ własności deed of ownership, title deed ~ własności gruntu land certificate ~ woli act of volition, act of will ~ wrogi hostile act ~ założycielski
1. charter
2. deed of foundation ~ zgonu death certificate ~ zobowiązania się deed of covenant ~y prawne Wspólnot Europejskich legal acts of the European Community ~y wykonawcze regulatory powers

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NUDITY

ACT

ACTION

DOCUMENT

CEREMONY

ALTOGETHER

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. act, action 2. legal instrument, official document, deed, certificate 3. proof in writing

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m act, deed
(w malar-stwie, rzeźbie) nude

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

(czyn) deed
2. (czynność), act

Słownik nieruchomości polsko-angielski

legal instrument, deed

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

act
deed
(dokument) certificate

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

pr. act
~ prawny - legal act
~ założycielski (firmy) - (company’s) foundation act

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. actlaw~ prawny legal act, act of law~ wykonawczy by-law

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

certificate

indictment

marriage

nude

Nowoczesny słownik polsko-angielski

deed

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jak już mówiłem, to pierwszy prawdziwie europejski akt prawny w tej dziedzinie.
This is the first truly European legislation on this subject, as I said earlier.

statmt.org

Może powiem parę słów o aktach legislacyjnych, które będziemy dzisiaj podpisywać.
I would like to say a few words on the legislation we are about to sign today.

statmt.org

Jedną z tych obaw jest debata na temat ustanowienia aktu małżeństwa cywilnego.
One of these concerns is the talk about creating a civil-law statute of marriage.

statmt.org

W USA i Kanadzie jest to obowiązek, a nie akt dobrowolny, jak proponuje Komisja.
It is mandatory in the US and Canada and not voluntary, as the Commission proposes.

statmt.org

Dlatego też od początku kwietnia potępiamy akty przemocy, do których dochodzi.
That is why we have condemned the violence from the beginning of last April.

statmt.org

We are of the opinion that the current instrument relates to family law.
Jesteśmy zdania, że omawiany akt prawny wchodzi w zakres prawa rodzinnego.

This unilateral secessionist act is an impermissible precedent in international relations.
Ten jednostronny akt secesji stanowi niedopuszczalny precedens w stosunkach międzynarodowych.

Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Dawstwo narządów ratuje życie. Jest to czyjś dar, który stanowi ostateczny akt solidarności.

This is a major step forward that we are taking today by adopting this Regulation on Galileo.
Przyjmując akt w sprawie systemu Galileo, robimy dziś wielki krok do przodu.

It is my view that the legal act drawn up previously by the Council contained too many gaps.
Uważam, iż przygotowany wcześniej przez Radę akt prawny zawierał zbyt wiele luk.

I am appalled that the act of intervention by the Slovak authorities remained unnoticed in Europe.
Jestem zbulwersowana tym, że akt interwencji władz słowackich pozostał w Europie niezauważony.

This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Jest to dobry, praktyczny akt prawny, który umożliwi nam osiągniecie dobrych rezultatów.

In specific terms, the first requirement was that public officials should issue them.
Po pierwsze, akt urzędowy musi być wydany przez urzędnika publicznego.

There is a view that this legislation will not bring added value.
Wyrażany jest pogląd, że ten akt prawny nie wniesie wartości dodanej.

This barbaric act of terrorism has once again torn a family apart and brought with it unimaginable suffering.
Ten barbarzyński akt terroru rozbił kolejną rodzinę i wywołał niewyobrażalne cierpienie.

Moreover, the legislation provides for a specific inspection of the information provided by manufacturers.
Co więcej, przedmiotowy akt prawny przewiduje specjalną kontrolę informacji podawanych przez producentów.

Here we have a piece of legislation which does forge a close relationship with European citizens.
Mamy przed sobą akt prawodawczy, który nawiązuje bliskie stosunki z obywatelami europejskimi.

I think that this legislation will open up a range of opportunities for us.
Uważam, że ten akt prawny otworzy przed nami morze możliwości.

This legislation will undoubtedly serve to cause a substantial betterment of health care in Europe.
Ten akt prawny będzie bezsprzecznie służył zasadniczej poprawie opieki zdrowotnej w Europie.

The bill of indictment states that the company has been involved in a long-term bribery process.
Akt oskarżenia stwierdza, że firma przez długi czas była zaangażowana w łapownictwo.

Is it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
Czy dlatego, że dotychczas nikt nie działał i jest to akt samokrytyki?

It is part of the dossier that the Colombian security services are preparing in her case.
To część akt, jakie kolumbijskie służby bezpieczeństwa przygotowują w jej sprawie.

This is an unprecedented act of solidarity, unmatched anywhere in the world.
Jest to bezprecedensowy akt solidarności, niespotykany gdziekolwiek indziej na świecie.

It is a significant act of peace whose impact will radiate far and wide.
Jest to istotny akt pokoju, którego wpływ będzie bardzo rozległy.

Mr President, giving money from one's own pockets is an act of generosity.
Panie przewodniczący! Dawanie pieniędzy z własnej kieszeni to akt szczodrości.

This is the first truly European legislation on this subject, as I said earlier.
Jak już mówiłem, to pierwszy prawdziwie europejski akt prawny w tej dziedzinie.

With this Single Market Act, we have this political will and this soul.
Ten Akt o jednolitym rynku daje nam tę wolę polityczną i duszę.

This text is the first binding European legislation on the subject.
Przedmiotowy tekst to pierwszy wiążący europejski akt prawny w danym obszarze.

That means 20-30 million euros to introduce a new law.
Oznacza to 20-30 milionów euro, by wprowadzić nowy akt prawny.

One such piece of advice would be to open the files of the repressive communist system in Yugoslavia.
Jedną radą jest otwarcie akt represyjnego ustroju komunistycznego, który rządził Jugosławią.

This legislative act will therefore be signed tomorrow.
Z tego względu przedmiotowy akt prawny zostanie podpisany w dniu jutrzejszym.

It is also unfortunate that the legislation will only enter into force years from now.
Niedobrze też, że ten akt prawny wejdzie w życie dopiero za cztery lata.

The act functions only partially in several other Member States.
Omawiany akt prawny funkcjonuje jedynie częściowo w kilku państwach członkowskich.

This Single Market Act will be under discussion until 28 February 2011.
Akt o jednolitym rynku będzie przedmiotem dyskusji do dnia 28 lutego 2011 r.

Codification is an effective means of consolidating the rules governing a certain area in a single legislative act.
Ujednolicenie jest skutecznym sposobem zebrania przepisów regulujących daną dziedzinę w jeden akt prawny.

This is yet another of the pieces of legislation in the so-called economic governance package.
Omawiane sprawozdanie stanowi kolejny akt prawny w pakiecie tak zwanego zarządzania gospodarczego.

The indictment is lengthy, and there's no point in reading it.
Akt oskarżenia jest przydługi i nie ma sensu go odczytywać.

But he doesn't have a record, and I do.
Ale on nie ma akt na policji, a ja tak.

But he saw his birth certificate when registering for college.
Ale widział swój akt urodzenia, kiedy zapisywał się na uczelnię.

And he made copies of the er records first.
A on najpierw poszedł zrobić kopie akt z ostrego dyżuru.

Bureaucrat Conrad, you are ordered to relieve yourself of duty.
Biurokrato Conrad, jesteś proszony o oddanie akt, celem zwolnienia cię z pełnionych obowiązków.

This waiver looks to be well-prepared and in good order.
Cóż, akt wygląda na dobrze przygotowany, i w odpowiednim porządku.

Can you drive to London at once to record the deed? No
Czy może pan od razu udać się do Londynu, by poświadczyć akt własności?

You will see from those files that some have already tried to start one.
Jak przekona się pan z tych akt, niektórzy już próbowali ją rozpętać.

If it's this deed you're after, you're out of luck.
Jeśli ten akt był twój potem, to nie masz szczęścia.

If our intent were aggression, you would not be here now.
Jeżeli byłby to akt agresji, nie byłoby was już tutaj.

Yeah, well, anyone with high enough security clearance could definitely access the files.
Każdy z wystarczająco ważnym zezwoleniem bezpieczeństwa mógłby mieć dostęp do akt.

Larry's thought about why he's under indictment and others ain't.
Larry myśli dlaczego on ma akt oskarżenia a inni nie.

So I'm to understand what you did was an act of compassion?
Mam rozumieć, że to był akt miłosierdzia z twojej strony?

What if the symbolic act isn't about sex, but about where he places it?
Może nie chodzi o sam akt, ale gdzie je umieszcza?

Nobody can put you off your farm if you've got a properly recorded deed.
Nikt nie może cię wyrzucić z farmy, jeśli masz prawny akt własności ziemi.

They have a deed to a goldmine left to her by her father.
Oni mają akt własności kopalni złota, zostawiony w spadku dla niej przez ojca.

We need a big stick. Someone prepared to execute our indictments.
Potrzeba nam większego kija, kogoś, kto wykona nasz akt oskarżenia.

Tell me where, and I'll make sure the auto theft goes away.
Powiedz mi gdzie, a ta kradzież nie trafi do twoich akt.

Sex is a sacred act that should only take place within a loving marriage.
Seks to święty akt, który powinny uprawiać tylko kochające się małżeństwa.