Słownik polsko-angielski

wojsk.,wyw. agent
~ aktywny - action agent
~ bezpieczeństwa - security agent
~ kontrwywiadu - counter-intelligence agent
~ nieprzyjaciela - enemy agent
~ obcego mocarstwa - agent of a foreign power
~ operacyjny - operational agent
~ podwójny - double agent, dual agent
~ siejący zamieszanie - confusion agent
~ spalony - przen. burnt agent, burned agent
~ specjalny - special agent
~ tajny - secret agent
~ ubezpieczeniowy - mar. underwriter
~ wroga - enemy agent
~ wywiadu - intelligence agent
~ wywiadu zajmujący się oceną źródeł - evaluation agent
~ zaufany - trusted agent, trustworthy agent

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

assignee, agent
agent konsularny: consular agentagent miejscowy: resident agentagent pełnomocny: responsible agentagent spółki: corporate agentagent ubezpieczeniowy: insurance agentagent upełnomocniony: accredited agentagent wyłączny: sole agentagent zarządzający: managing agentdziałający jako agent: acting as an agentmianować agenta: to appoint an agent

Wordnet polsko-angielski


1. ( (military) a secret agent hired by a state to obtain information about its enemies or by a business to obtain industrial secrets from competitors)
spy, undercover agent
synonim: szpieg
synonim: wywiadowca
synonim: agent wywiadu

2. (a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission)
agent, factor, broker: : synonim: ajent

3. (a representative who acts on behalf of other persons or organizations)
agent: :

4. (an agent who represents performers)
talent agent: : synonim: impresario
synonim: menedżer
synonim: menadżer
synonim: menażer

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agent
~ dbający o reklamę (osoby, wyrobu itp.) publicity agent
~ firmy handlującej nieruchomościami estate agent
~ oferujący próbki towarów (US) commercial traveller
~ podwójny double agent
~ sprzedający towary po domach hawker
~ ubezpieczeniowy insurance broker
~ tajnych służb (szpieg) agent, spy, (US) operative

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C agent
representative

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

agent~ akwirującyakwizytor - canvassing agent~ armatora - agent to owner~ celny - customs broker, clearing/customs agent~ czarterujący - agent to charterer~ dyplomatyczny - consular/diplomatic agent~ eksportowy - export agent~ finansowy - financial agent~ frachtowy - freight agent~ giełdowy - broker~ handlowy - commercial/business agent~ handlu nieruchomościami - real estate agent~ importowy - import agent~ komisowy - consigning agent~ konsularny - consular agent~ kontrwywiadu - counter-intelligence agent, espionage agent~ likwidacyjny - settling agent~ linii lotniczych - airline agent~ miejscowy - agent on the spot~ morski - shipping agent~ obcego wywiadu - foreign agent~ obowiązki - agent’s duties~ odpowiedzialny za klienta wobec producenta - del credere agent~ okrętowy - shipping agent~ pełnomocnictwo - agent’s powers~ płatniczy - fiscal agent~ prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia - agent of necessity~ prowokator - agent provocateur~ reasekuracyjny - reinsurance agent~ reklamowy - advertising/publicity agent~ stały - permanent agent~ specjalny - special agent~ tajny - secret agent, plain-clothes man/ detective~ ubezpieczeniowy - insurance/underwriter’s agent, underwriter~ gotówkowy - cash agent~ reprezentujący jedną firmę - captive agent~ upoważniony do podejmowania decyzji - active underwriter~ ubezpieczycieli - agent to underwriters~ werbować agentów - to recruit agents~ wyłączny - exclusive/sole agent~ wywiadu - intelligence agent, secret service agent~ zawierający transakcję - signing agent

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. agent
2. representative
3. broker~ banku bank agent, bank broker~ celny
1. clearing agent
2. customs broker~ clearingowy clearing agent~ del credere del credere agent~ dyskontowy discount broker ~ firmy ubezpieczeniowej insurance agent~ generalny general agent~ giełdowy exchange agent ~ główny general agent~ importowy import agent~ niezależny independent agent ~ transferowy transfer agent~ ubezpieczeniowy insurance broker ~ ubezpieczeniowy pełnomocnik insurance broker-proxy ~ ubezpieczeniowy pośrednik insurance broker-intermediatory~ wyłączny sole agent, exclusive agent ~ zależny captive agent ~ związany tied agentzezwolenie na działalność ~a agent license

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. agent
2. factor
3. broker, middleman
4. representative
5. merchant ~ akwirujący convassing agent ~ akwizycyjny acquisition agent ~ armatora shipowner’s agent ~ aukcyjny auction broker ~ banku bank agent, bank broker ~ bukujący loading broker ~ celny
1. clearing agent
2. customs broker ~ czarterowy chartering agent ~ del credere del credere agent ~ dyplomatyczny diplomatic agent ~ dyskontowy
1. discount broker
2. am. note broker ~ eksportowy export agent ~ giełdowy exchange agent ~ główny general agent, head agent ~ handlowy business agent, commercial agent ~ importowy import agent ~ komisowy commission agent ~ konsularny consular agent ~ krajowy domestic agent ~ miejscowy local agent, resident agent ~ nadzorujący supervising agent ~ niezależny independent agent ~ odbiorczy receiving agent ~ okrętowy shipping agent ~ pełnomocny responsible agent ~ płatniczy fiscal agent ~ przewozowy transport agent ~ reklamowy advertising agent, publicity agent ~ rozrachunkowy clearing agent ~ specjalny special agent ~ spedycyjny forwarding agent ~ sprzedaży sales agent, sales broker ~ towarowy merchandise broker, produce broker ~ ubezpieczeniowy insurance broker, underwriter, insurance sales ~ wyłączny sole agent, exclusive agent ~ zakupu buying agent, buying broker, purchasing agent ~ zależny captive agent ~ załadowcy shipper’s agent ~ zarządzający managing agent rejon podległy ~owi agent’s territory przez ~a by agent, through agent “tylko jako ~” ‘as agent only’ dać instrukcje ~owi to instruct an agent działać w charakterze ~a to act as agent

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CANVASSER

BROKER

DEPUTY

EMISSARY

INTELLIGENCER

SLEUTH

SPY

REPRESENTATIVE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. agent
2. factor
3. broker, middleman
4. representative
5. merchant

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m agent
(giełdowy) broker

Słownik nieruchomości polsko-angielski

agent, representative

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

agent

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

factor

puppeteer

salesman

underwriter

Nowoczesny słownik polsko-angielski

agens

handler

knowbot

commission agent

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Agenty dosłownie wyśpiewują te gęstości.
Higher density levels mean more activity in that point of the brain.

TED

Zapytałem agenta co to jest, kiedy obok tego przechodziliśmy, a on odpowiedział: "to część systemu kanalizacyjnego."
And I asked the real estate guy what it was as we were walking by, and he goes, "It's something to do with the sewage system."

TED

Agentki wywiadu tropią dziennikarki nawet w toaletach, żeby upewnić się, iż nie czynią nic zakazanego.
Female journalists are even followed to the toilet by female intelligence service observers to ensure that nothing forbidden can be done.

statmt.org

Agent zajmujący się sprzedażą domu nie raczył nadmienić tego faktu.
And I had recently discovered a bomb shelter in the backyard of a house I had bought in LA that the real estate person hadn't pointed out.

TED

Agent 8 managed to get the list and is waiting for us in Manchuria.
Agent 8 zdobył listę i czeka na nas w Mandżurii.

Agent Finn reported that you tried to contact him earlier today.
Agent Finn doniósł nam, że próbowała się pani z nim dzisiaj skontaktować.

Agent Harris and a tactical team are heading to the location.
Agent Harris i a zespół taktyczny kierują się w stronę podanej lokalizacji.

The Ring agent we encountered did not want to kill me.
Agent Kręgu, na którego się natknęliśmy, nie chciał mnie zabić.

Hey, papi. The Fed that arrested Sara? He's outside staking us out.
Agent, który aresztował Sarę jest na zewnątrz i nas obserwuje.

Now my agent's bringing in a new guy and threatening to drop me?
A teraz mój agent przyprowadza nowego gościa i grozi mi degradacją?

Do you really want to die a loser lit agent in the Valley?
A ty naprawdę chcesz umrzeć jako zapijaczony agent w Dolinie?

You were here as her agent, acting within the scope of that agency.
Była tu pani jako jej agent, działając w ramach swojej agencji.

Unless Agent Gibbs has more questions about this unfortunate incident.
Chyba, że agent Gibbs ma więcej pytań odnośnie tego przykrego zajścia.

The agent figured the kid buried his head in the sand
Gdy Sarno nie oddzwonił, agent zrozumiał, że dzieciak chowa głowę w piasek.

As your agent, that's why I'm here, help you make these hard choices.
Jako twój agent, jestem tu po to, by ułatwiać ci trudne decyzje.

Once my agent asked me how I was able to write such dark stories.
Kiedyś mój agent, zapytał mnie jak mogę pisać tak okropne historie.

My agent was supposed to meet me, but he canceled.
Miał się spotkać ze mną mój agent, ale odwołał spotkanie.

My agent thought it would be perfect fodder for my blog.
Mój agent pomyślał, że to będzie świetny materiał na mojego bloga.

Our Agent goes to the Manager, to open an account.
Nasz agent poszedł do dyrektora i chce otworzyć konto ze swoimi funtami.

Backup arrives, tell them there's a federal agent inside.
Przyjechały posiłki, powiedz im, że w środku jest agent federalny.

I'm sorry to hear that Agent Booth is still struggling with his gambling addiction.
Przykro mi słyszeć, że agent Booth wciąż walczy ze swoim uzależnieniem od hazardu.

I just learned that Fuller I'agente was engaged to his ex-wife.
Właśnie się dowiedziałam, że agent Fuller był zaręczony z twoją byłą żoną.

Agent Jackson hasn't said what his interest in this case is.
Agent Jackson nie powiedział, co go w tej sprawie interesuje.

SpeciaI agent James has compiled information on one of these.
Agent specjalny James zebrał te informacje o jednej z nich.

An insurance agent can't speak to the deceased's state of mind.
Agent ubezpieczeniowy nie może twierdzić nic o stanie umysłu zmarłego człowieka.

But some of our guest kings and political agent Steve have a question.
Ale niektórzy z naszych królów gości i agent polityczny Steve, maja pytania.

Because it is a secret agent. We can not risk.
Bo to tajny agent i nie możemy ryzykować, że go zidentyfikujesz.

You're just lucky that I got this before any other agent saw it.
Macie szczęście, że inny agent tego nie widział przede mną.

My agent thinks I have a really good chance, so who knows?
Mój agent myśli że mam naprawdę dużą szansę, więc kto wie?

To prepare, agent gibbs thinks that we should do nothing.
Myślę o przygotowaniach, a agent Gibbs twierdzi, że nie powinniśmy robić nic.

They didn't know when one of their operatives would be able to help us.
Nie wiedzą, kiedy ich agent ze statkiem będzie mógł nam pomóc.

I remember every agent would carry a pen that looked just like this.
Pamiętam, że każdy agent nosił pióro wyglądające dokładnie tak samo.

Moreover, Dr. Noah and his agent areprobably already preparing something.
Ponadto, doktor Noe i jego agent pewnie coś już szykują.

You just sit back and let your agent knock on every door in Hollywood till he gets you an acting job.
Po prostu usiąść i niech twój agent pukać do każdych drzwi w Hollywood aż dostaje można działając pracę.

As one agent to another, I've heard the emir is a prick.
Rozmawiając jak agent z agentem: słyszałem że ten emir to dupek.

That was one of the over 10,000 parts my agent said I almost got.
To była jedna z ponad 10.000 ról jakie prawie dostałem, jak powiedział mój agent.

He said there's usually a sheriff or two outside, A.T.F. agent inside.
Powiedział, że zwykle jest oficer, albo dwóch na zewnątrz, agent w środku.

I think Agent Gibbs can take care of himself.
Z całym szacunkiem, pani dyrektor, sądzę, że agent Gibbs da sobie radę.

A security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
Pewien agent porównał to trafnie do napełniania szklanki przy pomocy węża ogrodowego; innymi słowy, zupełnie nieskutecznego działania.

Anyway, the guy told me it would feel like I was in mourning.
Tak czy siak, agent powiedział mi, że będę się czuła, jak w żałobie.

Dr. Brennan and Agent Booth are kind of in a hurry to him.
Cóż, byłem tam, kiedy agent Booth pokazał, że jest z a pan uciekł.

SpeciaI agent James was going to deliver the file to us here in Chicago.
Agent specjalny James miał nam dostarczyć dokumenty tu, w Chicago.

Will you join us inside the car for a moment?
Agent specjalny Karol Fitzgerald. dołączysz nas wewnątrz samochód na chwilę?

Until a young upcoming agent had the charges dropped.
Aż pewien młody przyszły agent doporwadził do oddalenia zarzutów. Jenny.

I wanna know if Agent Dover had assassination clearance.
Chcę wiedzieć, czy agent Dover miał zezwolenie na zabijanie.

Where is Special Agent Mulder and why is he not here?
Gdzie jest agent Mulder i dlaczego nie ma go tutaj?

And now a good agent and a friend is dead.
I w ten sposób dobry agent i przyjaciel nie żyje.

As lead investigator, I believe Agent Gibbs is entitled to an opinion.
Jako kierujący śledztwem, agent Gibbs miał prawo do opinii.

You're supposed to be an undercover agent, you know, cool, unobtrusive.
Jako tajny agent powinieneś nie rzucać się w oczy.

Positive. I gave the order. My best agent carried it out.
Jak najbardziej.Wydałem rozkaz, a mój najlepszy agent się tym zajął.

There's this agent who confiscate Childress's notebook during an investigation.
Jest ten były agent który skonfiskował notatniki Childressa podczas śledztwa.

Larry, you're better than any agent I've ever worked with.
Larry, jesteś lepszy niż jakiś agent Kiedykolwiek pracowałem z.

You said he'd been taken care of by our agents in Amsterdam.
Mówiłeś, że w Amsterdamie zajmie się nim nasz agent.

The best agent who can conquer any situation is a Harimao!
Najlepszy agent, który poradzi sobie w każdej sytuacji to Harimao!