Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

adoption
adopcja testamentowa: adoption by testament

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

adoptio

Wordnet polsko-angielski

(a legal proceeding that creates a parent-child relation between persons not related by blood
the adopted child is entitled to all privileges belonging to a natural child of the adoptive parents (including the right to inherit) )
adoption
synonim: przysposobienie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

adoption

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f adoption

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

adoption~ dziecka - child adoption~ niepełna - straight adoption~ pełna - full adoption

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f adoption

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Stabilne relacje ludzkie są szczególnie ważne w przypadku adoptowanych dzieci, które w związku z adopcją już i tak nie miały najlepszego startu w życiu.
Stable family relationships are especially important in the case of adopted children who, as such, have already not had the best start in life.

statmt.org

Adopcji. Uważam, że angażowanie się strażniczki traktatów europejskich w fałszowanie urzędowego dokumentu zaszkodzi wizerunkowi Unii Europejskiej.
I think that the European Union's image will suffer as a result of the guardian of the European treaties being involved in falsifying an official document.

statmt.org

Well, we agree, a traditional Abortion is what will be involved.
Cóż, w takim razie wszyscy zgadzamy się że tradycyjna zamknięta adopcja byłaby najlepsza?

My adoption might be falling apart, and you`re worried about your shopping list.
Moja adopcja być może się rozpada, a ty jesteś zaniepokojona listą zakupów.

Please, that adoption was as much a business decision as this was.
Proszę cię, adopcja była decyzją biznesową, tak jak dzisiejsza decyzja.

I'm sort of thinking that adoption might be my only option at this point.
Tak sobie myślę, że adopcja to może być moja jedyna opcja.

Thanks to our joint efforts, we have achieved a positive outcome in the provision on the issue related to practices such as illegal adoption.
Dzięki naszym wspólnym wysiłkom wypracowaliśmy pozytywne rozwiązanie problemu związanego z takimi praktykami jak nielegalna adopcja.

I think that adoption must be arranged in line with national legislation and international conventions.
Myślę, że adopcja musi być uregulowana w zgodzie z ustawodawstwem krajowym i umowami międzynarodowymi.

Adoption is always a very sensitive issue and one that deserves special attention, as children's futures are being decided.
Adopcja to zawsze bardzo delikatna kwestia, która zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ decyduje ona o przyszłości dziecka.

Well, it'il buy you four or five weeks until after the adoption is finalized.
Cóż, to da ci cztery albo pięć tygodni do czasu, gdy adopcja zostanie sfinalizowana.

Adoption is a value, a genuine display of love which opens the door to a new family for a child who unfortunately can no longer count on the affection of his or her own dear ones.
Adopcja to wartość, prawdziwa demonstracja miłości, która otwiera drzwi do nowej rodziny dziecku, które niestety nie może już liczyć na uczucie swoich bliskich.

Indeed, international adoption should have a framework of specific rules in order to avoid abuses, such as child trafficking for example.
Faktycznie adopcja międzynarodowa powinna odbywać się w oparciu o ramy szczegółowych przepisów, aby możliwe było zapobieganie nadużyciom, takim jak na przykład handel dziećmi.

I destroyed it the day your adoption went through.
Zniszczyłam go w dniu, gdy zakończyła się twoja adopcja.

Adoption is a particularly sensitive issue which should merit the EU Member States' full attention.
Adopcja to kwestia szczególnie delikatna, która zasługuje na pełną uwagę państw członkowskich UE.

I just went through that whole hospitalization, and now adoption?.
Przeszedłem już tak wiele w szpitalu, a teraz adopcja?.

I know that adoption at present involves a lot of bureaucracy, and it is good that the bureaucracy can be eased in this way.
Wiem, że obecnie adopcja wiąże się z ogromną biurokracją i to dobrze, że można ją w ten sposób ułatwić.

It is in the interests of everyone that adoption does not involve anything that is unethical or linked to human trafficking or child trafficking.
W interesie wszystkich leży to, by adopcja nie wiązała się z niczym nieetycznym lub związanym z handlem ludźmi czy dziećmi.

The adoption of children is an issue that has always been of concern to the EU and must be handled with the utmost care.
Adopcja dzieci jest kwestią, która od zawsze leży UE na sercu i należy się nią zajmować z najwyższą uwagą.

International adoption should be permitted for the good of the child, but only if the opportunities for adoption in the Member State in question have been exhausted.
Dla dobra dziecka adopcja międzynarodowa winna być dopuszczalna, ale tylko w przypadku wyczerpania możliwości adopcji w kraju członkowskim.

You know, Most likely, this was a private adoption
Wie pan, bardzo prawdopodobne, że to była prywatna adopcja

International adoption in the EU (motions for resolutions tabled): see Minutes
Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

We've just to do this, huh... thing that's called a second parent adoption so she can legally become Angelica's other parent.
Po prostu musimy to zrobić, huh... rzecz która nazywa się adopcja drugiego rodzica żeby legalnie mogła stać się drugim rodzicem Angeliki.

For criminal gangs, it is also an extremely profitable business which can take on may different forms, such as sexual exploitation, forced labour, trafficking in human organs, begging, illegal adoption and domestic servitude.
Dla gangów przestępczych to również niezwykle dochodowy interes, który może przybierać różne formy, takie jak wykorzystywanie seksualne, przymusowa praca, handel ludzkimi organami, żebractwo, nielegalna adopcja i służba domowa.

International adoption is, of course, vitally important.
Adopcja międzynarodowa ma oczywiście ogromne znaczenie.

The adoption of children is a particularly sensitive issue.
Adopcja dzieci jest kwestią szczególnie drażliwą.

Look, adoption just causes problems later.
Spójrz, adopcja przysparza później tylko problemów.

Do you know what an open adoption is?
Wiesz co to jest otwarta adopcja?

International adoption is just one option.
Adopcja międzynarodowa to tylko jedna z możliwości..

I mean, the adoption... it happened so quickly.
Znaczy, ta adopcja... to stało się tak szybko.

This is a recent adoption, no?
To jakaś niedawna adopcja, tak?

But it wasn't an official adoption.
To nie była oficjalna adopcja.

Adoption makes us just as much-
Adopcja czyni z nas takich samych...

Because adoption is an unnatural act.
Ponieważ adopcja jest nienaturalna.

International adoption in the European Union (debate)
Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (debata)

Casey, you know this adoption is--
Casey, wiesz, że ta adopcja jest... Tak, wiem.

Romain, in a few years... ...I'm sure adoption will be possible,whatever your sexual orientation.
Romain, za kilka lat... ...jestem pewna że adopcja będzie możliwa,niezależnie od orientacji seksualnej.

The issue of inter-country adoptions is more complex than national adoption, but I am very grateful to the PPE Group for bringing this issue forward.
Adopcja międzynarodowa jest bardziej skomplikowana niż adopcja w kraju rodzinnym dziecka, ale jestem bardzo wdzięczna grupie PPE, że poruszyła tę kwestię.

Adoption is often a useful way of ensuring that abandoned children and orphans do not have unhappy childhoods spent in orphanages, without the love and care that all children should enjoy.
Adopcja jest często użytecznym sposobem zapewnienia, by porzucone dzieci i sieroty nie miały nieszczęśliwego dzieciństwa, spędzonego w sierocińcu, bez miłości i opieki, z której powinny korzystać wszystkie dzieci.

Mr President, in Ireland, the motto of the International Adoption Association is that families are made in many ways.
Panie Przewodniczący! W Irlandii mottem stowarzyszenia International Adoption Association jest stwierdzenie, że adopcja może odbywać się na wiele sposobów.

Having said that, the childcare systems being what they are, international adoption may be the only opportunity many of the children in children's homes have for a family and a normal life.
W związku z tym, że systemy opieki nad dzieckiem wyglądają tak, a nie inaczej, adopcja międzynarodowa może być dla wielu dzieci z domów dziecka jedyną szansą na rodzinę i normalne życie.

International adoption can mean the chance of a normal life and a happy family for many abandoned children who, because of their age or health, have no chance of being adopted in their own country.
Adopcja międzynarodowa może stać się szansą na normalne życie i szczęście rodzinne dla wielu porzuconych dzieci, które przez swój wiek lub uwarunkowania zdrowotne nie mają szansy na adopcje w swoich krajach.

Even though adoption is an effective way of ensuring that children do not spend their lives in orphanages, it is essential that strict inspections are carried out, in particular, of international organisations, in order to prevent abuse.
Chociaż adopcja jest skutecznym sposobem zapewnienia, by dzieci nie spędzały życia w sierocińcach, konieczne jest przeprowadzanie - w szczególności przez organizacje międzynarodowe - surowych kontroli, których celem będzie zapobieganie nadużyciom.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, adoption is a positive way of providing a new family for children who cannot be brought up by their birth parents, or children who lose their parents.
w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Adopcja jest pozytywnym sposobem zapewnienia nowej rodziny dzieciom, które nie mogą być wychowywane przez własnych rodziców lub też ich utraciły.

(ES) Mr President, international adoption that is inspired by the principles of prevalence of the interests of the child and respect for his fundamental rights is an appropriate means of finding a family for children for whom a family cannot be found in their country of origin.
(ES) Panie Przewodniczący! Adopcja międzynarodowa inspirowana zasadami nadrzędności interesu dziecka i poszanowania jego praw podstawowych jest odpowiednim sposobem na znajdywanie rodziny dzieciom, dla których nie można znaleźć rodziny w kraju pochodzenia.

The growing number of children living in orphanages and the violations of their rights - particularly human trafficking, illegal adoption and work, and prostitution - that continue to take place in the European Union, has led to a stance of trying to reverse this situation.
Rosnąca liczba dzieci żyjących w domach dziecka i naruszanie praw dzieci - szczególnie handel ludźmi, nielegalna adopcja i praca, a także prostytucja - które nadal mają miejsce w Unii Europejskiej, skłoniły nas do podjęcia próby odmienienia tej sytuacji.

In this context, this report makes an important contribution towards ensuring that the rights of the child are respected, in that it advocates Community legislation prohibiting all forms of violence against children, and stresses the importance of areas such as education, health, adoption, and combating poverty and discrimination.
W związku z tym niniejsze sprawozdanie stanowi istotny wkład do zapewnienia, że prawa dzieci są przestrzegane, ponieważ popiera prawo wspólnotowe zakazujące jakichkolwiek form przemocy wobec dzieci oraz podkreśla znaczenie takich dziedzin, jak edukacja, opieka zdrowotna, adopcja oraz zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji.