Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of information equal to 1000 exabytes or 10^21 bytes)
zettabajt, ZB
synonim: ZB

2. (a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes)
zettabajt, ZB, zebibajt, ZiB: : synonim: zebibyte
synonim: ZB
synonim: ZiB