Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Jugosłowianin/Jugosłowianka; lingwistyka język jugosłowiański;

(Adjective) jugosłowiański;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jugosłowiański

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj hist. jugosłowiański

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For far too long, the former Yugoslavian states have, in my opinion, received unequal treatment.
Według mnie zbyt długo państwa byłej Jugosławii były niesprawiedliwie traktowane.

statmt.org

I am from a generation which grew up with hundreds of thousands of so-called Yugoslavian foreign workers.
Jestem z pokolenia, które dorastało wraz z setkami tysięcy tak zwanych jugosłowiańskich pracowników zagranicznych.

statmt.org

Both countries gained their independence from the Yugoslavian Federation and are now preparing to surrender their sovereignty to the European Union.
Oba kraje odzyskały swą niepodległość, wyodrębniając się z federacji jugosłowiańskiej, a teraz przygotowują się do zrezygnowania z suwerenności na rzecz Unii Europejskiej.

statmt.org

In October 2008, the government of the Former Yugoslavian Republic of Macedonia filed an application for Community financing for Corridor 10, which crosses its territory.
W październiku 2008 r., rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii złożył wniosek o pomoc finansową Wspólnoty na budowę korytarza nr 10, który ma biec przez jej terytorium.

statmt.org

For far too long, the former Yugoslavian states have, in my opinion, received unequal treatment.
Według mnie zbyt długo państwa byłej Jugosławii były niesprawiedliwie traktowane.

But it is the duty of the Yugoslavian police.
Ale to jest obowiązek jugosłowiańskiej policji.

I am from a generation which grew up with hundreds of thousands of so-called Yugoslavian foreign workers.
Jestem z pokolenia, które dorastało wraz z setkami tysięcy tak zwanych jugosłowiańskich pracowników zagranicznych.

Run to the drugstore, they got Yugoslavian shampoo.
Biegnij do apteki, dostali jugosłowiański szampon.

According to the Yugoslavian embassy.
Porozumiałem się z Jugosłowiańską ambasadą.

I ended up with this Yugoslavian actress... from Trastevere.
Skończyłem w objęciach jugosłowiańskiej aktorki... z dzielnicy Trastevere.

I'm American and Yugoslavian, born in Belgrade and American by adoption.
Jestem Amerykanką i Jugosłowianką; urodzona w Belgradzie, Amerykanką stałam się poprzez adopcję.

In October 2008, the government of the Former Yugoslavian Republic of Macedonia filed an application for Community financing for Corridor 10, which crosses its territory.
W październiku 2008 r., rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii złożył wniosek o pomoc finansową Wspólnoty na budowę korytarza nr 10, który ma biec przez jej terytorium.

Nonetheless, there has never been a more pressing need to resolve the Yugoslavian crisis once and for all, be it the Kosovo issue or speeding up the accession of its Balkan neighbours.
Niemniej nigdy jeszcze rozwiązanie kryzysu jugosłowiańskiego na dobre nie było sprawą tak pilną, czy to w przypadku Kosowa, czy w kwestii przyspieszenia przystąpienia jego bałkańskich sąsiadów.

To the candidate country, looking back over more than a century, Macedonia has been, successively, the name of a resistance movement against the Ottoman Empire, of a Yugoslavian federal state, and of an independent country.
Dla państwa kandydującego, przez ponad wiek "Macedonia” była stale nazwą ruchu oporu wobec Imperium Ottomanów, państwa federacji Jugosławii oraz niepodległego kraju.