Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Jugosłowianin/Jugosłowianka;

(Adjective) jugosłowiański;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Jugosłowianin
jugosłowiański

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n hist. Jugosłowianin, Jugosłowianka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. jugosłowiański

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Candidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
Kraje kandydujące: Chorwacja , Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja.

europa.eu

Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Dlatego użyto wyłącznie wyrażenia "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.

statmt.org

Croatia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia have become candidate countries.
Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii stały się krajami kandydującymi.

statmt.org

The Cooperation agreement with the Former Yugoslav Republic of Macedonia enters into force.
Wchodzi w życie umowa o współpracy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.

europa.eu

Agreement between the EC and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission (vote)
Umowa o readmisji WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (głosowanie)

statmt.org

Those names will be forever remembered in the history of Yugoslav sport.
Te nazwiska będą na zawsze w annałach historii jugosłowiańskiego sportu.

The inventor also received a small stipend from the Yugoslav government.
Wynalazca otrzymał również mały zasiłek od rządu Jugosławii.

It can be a Yugoslav name too.
Mogli go tak nazwać w Jugosławii.

The Yugoslav crisis will have to end.
Kryzys jugosłowiański będzie musiał się skończyć.

Finally, let me turn to the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Wreszcie poruszę temat Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Dlatego użyto wyłącznie wyrażenia "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.

In 1954, Yannakis died and Miltos sold the material to the Yugoslav government.
W 1954, Yannakies zmarł i Miltos Sprzedał materiały rządowi jugosłowiańskiemu.

Then on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
Następnie, 28 czerwca 1991 r., nastąpił brutalny atak ze strony Jugosłowiańskiej Armii Ludowej.

2010 progress report on the former Yugoslav Republic of Macedonia
Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r.

I greet the Yugoslav pioneers!
Pozdrawiam jugosłowiańskich pionierów!

Croatia has set an example in the region, in terms of both its political and its economic development since the end of the Yugoslav wars.
Chorwacja stała się przykładem dla regionu, zarówno pod względem swojego politycznego, jak i gospodarczego rozwoju od czasu zakończenia wojny jugosłowiańskiej.

The conclusion was to replace all other terms included in amendments by 'former Yugoslav Republic of Macedonia'.
Wnioskiem było zastąpienie wszystkich innych określeń zawartych w poprawkach przez nazwę "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.

Croatia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia have become candidate countries.
Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii stały się krajami kandydującymi.

What happened at the elections on Sunday in the former Yugoslav Republic of Macedonia is something that should make us think.
To, co stało się podczas niedzielnych wyborów w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, powinno kazać nam się zastanowić.

This is the case with the former Yugoslav Republic of Macedonia, where the agreement came into force on 1 January 2008.
Jednym z nich jest Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, z którą umowa weszła w życie 1 stycznia 2008 r.

Former Yugoslav Republic of Macedonia: progress report 2008 (vote)
Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2008 roku (głosowanie)

The Presidency has already responded to the points made as regards the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Prezydencja już udzieliła odpowiedzi na pytania odnoszące się do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Gradual integration of the former Yugoslav republics is crucial for stability in the Western Balkan region.
Stopniowa integracja byłych republik jugosłowiańskich ma kluczowe znaczenie dla stabilności w regionie Zachodnich Bałkanów.

The former Yugoslav Republic of Macedonia has made convincing progress recently and substantially addressed the key reform priorities.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii poczyniła ostatnio zasadnicze postępy i poważnie zajęła się kluczowymi priorytetami reform.

This is why the former Yugoslav Republic of Macedonia and Greece must find a solution to the issue about what to call the state.
Dlatego Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Grecja muszą znaleźć rozwiązanie problemu nazwania tego państwa.

Tesla's nephew Kosanovich was an up-and-coming Yugoslav diplomat with suspected connections with the communists.
Siostrzeniec Tesli, Kosanovich, był przyszłym dyplomatą jugosłowiańskim z podejrzanymi powiązaniami z komunistami.

When it finally arrives at the Yugoslav People's Army Stadium on Tito's birthday...
Kiedy w Dniu Młodzieży dotrą na stadion Armii Ludowej w Belgradzie...

That should in no circumstances become an obstacle to the former Yugoslav Republic of Macedonia's membership of international organisations.
W żadnym wypadku nie powinno to stanowić przeszkody dla członkostwa Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w organizacjach międzynarodowych.

The former Yugoslav Republic of Macedonia could get a date for the start of accession negotiations this year.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii może w tym roku uzyskać informację o terminie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

The former Yugoslav Republic of Macedonia had already been the subject of a positive assessment; the dialogue was therefore concluded with that country.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii została już pozytywnie oceniona, dlatego dialog z tym krajem został zakończony.

We believe that the government of the Former Yugoslav Republic of Macedonia will be able to carry these negotiations forward.
Wierzę, że rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii będzie w stanie popchnąć te negocjacje naprzód.

In this regard, it remains to be seen what role the German arrest warrants issued for high-ranking former members of the Yugoslav secret service will play.
W tym względzie jeszcze przyjdzie nam się przekonać, jaką rolę odegra niemiecki nakaz aresztowania wydany wobec byłego wysokiej rangi funkcjonariusza jugosłowiańskich tajnych służb.

Incidentally, in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, there is a significant Muslim minority.
Nawiasem mówiąc, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii żyje znaczna mniejszość muzułmańska.

The Former Yugoslav Republic of Macedonia has made progress in meeting the criteria for initiating the pre-accession process.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii poczyniła postępy w spełnianiu kryteriów wszczęcia procesu przedakcesyjnego.

The former Yugoslav Republic of Macedonia was granted candidate status back in 2005 but has still not been given a date for the start of negotiations.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uzyskała status kandydata w 2005 r., lecz nadal nie wyznaczono terminu rozpoczęcia negocjacji.

The Slovenian Presidency will continue to provide the former Yugoslav Republic of Macedonia with decisive support on this path.
Prezydencja słoweńska będzie nadal udzielać Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii kluczowego wparcia przy podążaniu tą drogą.

I supported the report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as it sends an important message to the Macedonian people.
Poparłem sprawozdanie dotyczące Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, ponieważ zawiera ono ważną wiadomość skierowaną do ludności Macedonii.

Can the Council comment on the current state of play in the negotiations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia?
Czy Rada może skomentować aktualny stan rzeczy w negocjacjach z byłą Republiką Jugosławii oraz Macedonią?

We have taken note of the blueprint drawn up by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Doceniamy strategię opracowaną przez rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Having studied these reports, we can say that the Former Yugoslav Republic of Macedonia meets all of the criteria in its road map.
Po zapoznaniu się z tymi sprawozdaniami możemy stwierdzić, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii spełnia wszystkie kryteria przewidziane w swej mapie drogowej.

As regards the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2009 was a good year as regards its reform process.
Co się tyczy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, rok 2009 okazał się dobry dla procesu reform.

I understand that the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as a new independent state, is undergoing a retarded ethnogenic phase.
Rozumiem, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, jako nowe niezależne państwo, przechodzi opóźnioną fazę kształtowania się narodu.

The EU has already adopted a similar approach towards the Former Yugoslav Republic of Macedonia in 2005.
Unia Europejska już przyjęła podobne podejście do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2005 roku.

On 16 December 2005, the Council granted the former Yugoslav Republic of Macedonia candidate country for accession status.
W dniu 16 grudnia 2005 r. Rada przyznała Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii status kraju kandydującego do przystąpienia do UE.

I can inform you that the Commission is currently working on a road map for visa liberalisation for the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Chciałbym państwa poinformować, że Komisja aktualnie pracuje nad mapą drogową liberalizacji reżimu wizowego dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

The economic and social development of the Former Yugoslav Republic is a complex one, and 2005 marked its candidature for EU membership.
Rozwój gospodarczy i społeczny Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jest skomplikowany, a w roku 2005 stała się krajem kandydującym do członkostwa w UE.

The negotiations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia on their EU membership have not yet commenced.
Negocjacje z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie jej członkostwa w UE jeszcze się nie zaczęły.

The Czech Presidency is fully committed to the European perspective for the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Prezydencja czeska jest w pełni przywiązana do europejskiej perspektywy dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

For the rest, the report contains many elements which will help the Former Yugoslav Republic of Macedonia to continue its efforts on the road towards Europe.
Co do reszty, sprawozdanie przewiduje wiele rozwiązań, które pomogą Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii kontynuować wysiłki na drodze ku Europie.

The resolution does a very good job of presenting a dynamic situation, full of possibilities for the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Rezolucja bardzo dobrze oddaje dynamiczną sytuację, stwarzającą wiele możliwości dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

With regard to Macedonia, we hope that the Former Yugoslav Republic of Macedonia will demonstrate the necessary flexibility.
Co do Macedonii, to mamy nadzieję, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii wykaże się niezbędną elastycznością.

In the previous term, I worked in the Delegation for relations with Macedonia (the former Yugoslav Republic), and visited this country.
W poprzedniej kadencji pracowałem w Delegacji do spraw stosunków z Macedonią (byłą Jugosłowiańską Republiką) i odwiedziłem ten kraj.

This is a process which follows on from recent events with Serbia, Montenegro and the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Proces ten jest kontynuacją niedawnych działań dotyczących Serbii, Czarnogóry i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

From this perspective, it would be a symbolic act because it would take place 20 years after the declaration of independence from the former Yugoslav Republic.
Z tej perspektywy, byłby to symboliczny krok, ponieważ zostałby podjęty w 20 lat od deklaracji niepodległości, to znaczy wystąpienia Chorwacji z byłej Republiki Jugosławii.

The difference is that overcoming the barrier which confronts the Former Yugoslav Republic of Macedonia requires the agreement of two states.
Różnica polega na tym, że pokonanie tej bariery, przed którą stoi Była Jugosłowiańska Republika Macedonii wymaga zgody dwóch państw.