Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jarzmo, pęta, karczek;
yoke of land - historia obszar ziemi zaorany parą wołów w ciągu jednego dnia;

(Verb) zakładać jarzmo, zaprzęgać w jarzmie, być związanym z kimś|czymś;
yoke together - łączyć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(fitted to oxen etc.) jarzmo.
2.
(fig) jarzmo, pęta
the Ta (r) tar ~ jasyr
to come under the ~dostawać się pod jarzmo
to shake off the ~zrzucać jarzmo.
3.
(for carrying pails etc.) nosidła.
4.
(of dress) karczek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jarzmo, niewola, dwa woły w jarzmie, nosidło do wiader, karczek (sukni), wodzik (w zegarku), zespół cewek odchylających na kineskopie, obejma
zakładać jarzmo, zaprzęgać w jarzmie, być związanym z kimś/czymś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cewka odchylająca

karczek

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. jarzmo steru
2. mostek, łącznik akumulatora

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jarzmo
rygiel

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jarzmo
vt ujarzmiać
form. powiązać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JARZMO

NIEWOLA [PRZEN.]

NOSIDŁO

SPRZĘŻAJ

KABŁĄK [TECHN.]

JARZMO: NAŁOŻYĆ JARZMO

ZAPRZĄC W JARZMIE

UJARZMIAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (two items of the same kind)
para
synonim: couple
synonim: pair
synonim: twosome
synonim: twain
synonim: brace
synonim: span
synonim: couplet
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

2. (support consisting of a wooden frame across the shoulders that enables a person to carry buckets hanging from each end)
nosidło: :

3. (stable gear that joins two draft animals at the neck so they can work together as a team)
jarzmo: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. jarzmo

Słownik audio-video Montevideo

jarzmo magnetowidu
zespół odchylania
uchwyt metalowy na zwisające lampy w studio

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Niewola

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. jarzmo
~, iron - przen. żelazne jarzmo
~, mast - mar. jarzmo masztu
~, Nazi - jarzmo nazistowskie
~ of captivity - jarzmo niewoli
~, rudder - mar. jarzmo steru
~, Tartar - jarzmo tatarskie, niewola tatarska
~, Turkish - jarzmo tureckie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. jarzmo n
2. wodzik m, dźwignia beczułki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them; I pray thee have me excused.
A drugi rzekł: Kupiłem pięć jarzm wołów, i idę, abym ich doświadczył: proszę cię, miej mię za wymówionego.

Jesus Army

As they do it, in the upper left is a display that's yoked to their brain activation of their own pain being controlled.
Kiedy to robią, w lewym górnym rogu jest wyświetlacz połączony z aktywnością w ich mózgu, która kontroluje ich ból.

TED

Freedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.
Swoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.

statmt.org

Mr President, since 1962 Burma has been living under the yoke of a military junta which is one of the most repressive regimes in the world.
Panie przewodniczący! Od 1962 roku Birma żyje w jarzmie junty wojskowej, która jest jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie.

statmt.org

We need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.
Musimy uważać na sztywne przepisy; jeżeli najlepsza dostępna technologia podlega zasadzie "kija i marchewki”, wysiłki są wystarczające.

statmt.org

Beckham overcame countless obstacles before the clock defeated him: McClaren's faintly showy attempt four years ago to prove England could live without their product-shifting idol, Capello's anger when the two were yoked at Real Madrid and Beckham announced he would be joining LA Galaxy, and finally the hostility of those who accused him of prolonging his England career to protect the Beckham brand.

www.guardian.co.uk

"It is going to be tough," said yoke-Ling Chee, director of the Third World Network, a development NGO.

www.guardian.co.uk

But as iPod sales slow, digital music sales, which have been yoked to the device, are likely to slow too.

www.guardian.co.uk

"I don't think anybody in their right mind would want to take responsibility; it's only democracy that can carry the yoke," he said.

www.guardian.co.uk

It was probably that very yoke your grandfather used To first break this land.
Prawdopodobnie właśnie tego dębu twój dziadek użył do ogrodzenia tej ziemi.

If there is no remedy, I must put my neck into this yoke!
Jeśli nie ma rozwiązania, muszę nałożyć to jarzmo na kark.

There, under the yoke, my mother died, broken by humiliation and shame.
Tam, w niewoli, matka zmarła, złamana przez upokorzenie i wstyd.

How can any man succeed under the Roman yoke?
Jaki człowiek może się wybić pod jarzmem rzymskim?

Free those honest working people of the South from the yoke of the mafia!
Proszę uwolnić tych uczciwie pracujących ludzi Południa spod jarzma mafii!

In time the savage bull doth bear the yoke.
I dziki byk do jarzma przyucza się czasem

Our country sinks beneath the yoke.
Nasz kraj tonie w żółci.

Eggs benedict, easy yoke, steamed asparagus, fresh fruit, orange juice, no pulp.
Jajka ala Benedict, luźne żółtko. Gotowane szparagi, świeże owoce. Czysty sok pomarańczowy.

Under the yoke of President Roslin and Commander Adama.
Pod jażmem prezydent Roslin i komandora Adamy.

Nearly three decades after those events, let us remember those who were brave enough to risk their lives to liberate Europe from the yoke of Communism.
Po blisko trzech dekadach od tamtych wydarzeń wspominamy tych, którzy odważyli się ryzykować swoim życiem, by wyzwolić Europę spod jarzma komunizmu.

The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.

Freedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.
Swoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.

Mr President, since 1962 Burma has been living under the yoke of a military junta which is one of the most repressive regimes in the world.
Panie przewodniczący! Od 1962 roku Birma żyje w jarzmie junty wojskowej, która jest jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie.

It was only in the 19th century that the Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs cast off the Ottoman yoke.
Grecy, Rumuni, Bułgarzy i Serbowie zrzucili jarzmo Osmanów dopiero w XIX wieku.

In this situation, the Brandenburg Gate in November 1989 bore witness to the fact that people were shaking off and destroying the yoke of oppression.
W tej sytuacji, Brama Brandenburska była w listopadzie 1989 roku świadkiem tego, jak ludzie zrzucają z siebie i niszczą jarzmo ucisku.

We need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.
Musimy uważać na sztywne przepisy; jeżeli najlepsza dostępna technologia podlega zasadzie "kija i marchewki”, wysiłki są wystarczające.

They must step up their fight against the plans of all the imperialists, in order to shake off the yoke of occupation in Afghanistan and the area as a whole.
Muszą nasilać swoją walkę z planami wszystkich imperialistów, by zrzucić jarzmo okupacji w Afganistanie i w całym regionie.

You are the first leader of one of the nations freed from the yoke of communism that joined the European Union in 2004 to be President of the European Council.
Jest pan pierwszym przywódcą jednego z narodów uwolnionych spod jarzma komunizmu, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., który objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.

I raise this point because my country, like so many of our members today, started out by throwing off the yoke of forced membership of large, despotic or undemocratic supranational entities - otherwise known as empires.
Podnoszę ten punkt, ponieważ mój kraj, tak jak wielu innych dzisiejszych państw członkowskich, rozpoczął istnienie przez odrzucenie jarzma wymuszonego członkostwa w wielkich, despotycznych, niedemokratycznych ponadnarodowych tworach - zwanych inaczej imperiami.

After liberating themselves from the yoke of the Soviet Union, they wanted to be members, as quickly as possible, of that other union, which likes to put itself forward as a unique association of free nations.
Po wyzwoleniu się spod jarzma Związku Radzieckiego chcieli jak najszybciej stać się członkami innej unii - tej, która lubi stawiać się za przykład wyjątkowego stowarzyszenia wolnych narodów.

Moreover, I cannot help but think that throughout the dark years, the Community's very existence, and not just its material prosperity, always stood as a reference point and a beacon for the peoples living under the communist yoke.
Ponadto nie mogę oprzeć się myśli, że przez ten cały mroczny okres sam fakt istnienia Wspólnoty, a nie tylko jej dobrobyt materialny, zawsze był punktem odniesienia i inspiracją dla ludzi żyjących pod komunistycznym jarzmem.

It is regrettable that the authorities of a country which has become independent and sovereign in the wake of a terrible conflict have not wished to rest until they have placed the country under a foreign yoke, against public opinion.
Niestety władze kraju, który uzyskał suwerenność i niezależność w następstwie okropnej wojny, nie spoczną, dopóki nie narzucą krajowi obcego jarzma, wbrew opinii publicznej.

Why not also give financial support to the Gdańsk Shipyard, which symbolises the end of the Cold War and the liberation of the whole of Central and Eastern Europe from the yoke of Communism?
Dlaczego też nie wesprzeć finansowo Gdańskiej Stoczni, która symbolizuje zakończenie zimnej wojny oraz wyzwolenie całej Europy Środkowo-Wschodniej od jarzma komunizmu?

It expresses its solidarity with the resistance of Iraqis and the struggle of the peoples of the region for liberation from the imperialist yoke of occupation and for their inalienable right to decide their own destinies.
Partia wyraża solidarność z opozycją iracką i walką ludów regionu o wyzwolenie spod imperialistycznego jarzma okupacji, a także popiera ich nienaruszalne prawo do samostanowienia.

It is true that, for nearly 50 years, the Soviets had half of Europe under their yoke, the tanks bloodily repressed the aspirations for freedom, in Budapest in 1956, in Prague in 1968, in Poland ...
To prawda, że przez blisko 50 lat połowa Europy pozostawała pod jarzmem Sowietów, że czołgami bezwzględnie tłumiono dążenia do wolności, w 1956 roku w Budapeszcie, w 1968 roku w Pradze, w Polsce...

Its goal is to erase the decisive contribution of the communists and the Soviet Union in defeating Nazism-fascism, their role in improving the living conditions of the workers, their contribution to the liberation of peoples from the colonial yoke and the role they played against exploitation and war following the Second World War.
Celem jest wymazanie decydującego udziału komunistów i Związku Radzieckiego w pokonanie nazizmu i faszyzmu, ich roli w poprawie warunków życia robotników, ich wkładu w uwolnienie ludzi spod jarzma kolonializmu i ich znaczenia w walce z wyzyskiem i wojną po drugiej wojnie światowej.