Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) siła robocza;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

siła robocza, potencjał ludzki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zatrudnieni

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n siła robocza

Wordnet angielsko-polski

(the force of workers available)
siła robocza
synonim: work force
synonim: manpower
synonim: hands
synonim: men

Słownik internautów

pracownicy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon. siła robocza

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek. siła robocza

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.

statmt.org

Do we prefer to reduce these workers to a workforce liable to the corvée?
Czy wolimy sprowadzić tych pracowników do roli pańszczyźnianych wyrobników?

statmt.org

Women, for the first time this year, became the majority of the American workforce.
Kobiety, w tym roku po raz pierwszy, stanowią większość wśród amerykańskich pracowników.

TED

The second compelling benefit of compassion is that it creates an inspiring workforce.
Kolejna z nich to fakt, iż współczucie napełnia pracowników insporacją.

TED

We need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.

statmt.org

Tomorrow's workforce will be made up of today's young people.
Przyszłe zasoby ludzkie składać się będą z dzisiejszej młodzieży.

Showing a complete lack of control over your entire workforce.
Brak dyscypliny elfów ujawnia twój całkowity brak kontroli nad pracownikami.

There are very few elderly people in the workforce today.
Bardzo mało starszych osób wchodzi obecnie w skład siły roboczej.

What about the living organism of the workforce and the American spirit?
Co z żywym organizmem siły roboczej i amerykańskim duchem walki?

No, first generation, cheap stuff, human workforce is a security problem.
Nie, pierwsza generacja, tani sprzęt. Ludzka siła robocza to kwestia bezpieczeństwa.

However, this means that we need to educate and provide further training for our workforce.
Oznacza to jednak, że musimy edukować naszych pracowników i zapewnić imnaszym pracownikom dodatkowe szkolenia.

We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Tylko jeśli nasza siła robocza otrzyma właściwe szkolenia, będziemy w stanie zachować konkurencyjność.

A developed economy cannot be built by an uneducated workforce.
Rozwiniętej gospodarki nie może budować niewykształcona siła robocza.

We have to face the challenge of an ageing population, and this will put even more pressure on the European health workforce.
Musimy stawić czoła wyzwaniu starzejącej się ludności, które doprowadzi do jeszcze większego obciążenia europejskiego personelu służby zdrowia.

The second is an education system which prepares the workforce based on the demands of the market.
Drugim obszarem jest system edukacji, który pozwala na przygotowanie siły roboczej w oparciu o potrzeby rynku.

Women, for the first time this year, became the majority ofthe American workforce.
Kobiety, w tym roku po raz pierwszy, stanowią większośćwśród amerykańskich pracowników.

We need a viable, quality labour market and a skilled workforce.
Potrzebujemy funkcjonalnego rynku pracy o wysokiej jakości oraz wykwalifikowanej siły roboczej.

Problems will also crop up associated with having the necessary workforce and the extent of their training.
Pojawią się także problemy związane z zapewnieniem odpowiedniej siły roboczej i zakresem, w jakim pracownicy ci powinni zostać przeszkoleni.

Women today want to be active in the workforce and they also want families.
Dziś kobiety chcą być czynne zawodowo i chcą również mieć rodziny.

Women have been a wonderful addition to the workforce.
Kobiety stanowią doskonałą siłę roboczą.

Increased pressures apply to the workforce because, as the population ages, so too do the workers.
Pracownicy służby zdrowia pracują w warunkach coraz większej presji, gdyż wraz ze społeczeństwem starzeją się też oni sami.

Having the right workforce which can believe in a sustainable manufacturing future is essential.
Posiadanie odpowiednich pracowników, którzy są w stanie uwierzyć w produkcję opartą na zrównoważonym rozwoju w przyszłości, jest sprawą kluczową.

A similar figure is given for the proportion of the workforce engaged in service provision.
Podobna jest również ilość siły roboczej zaangażowanej w aktywność usługową.

The workforce that we are talking about is mostly made up of women and they have previously been invisible.
Siła robocza, o której rozmawiamy, składa się przede wszystkim z kobiet, które były dotychczas niezauważane.

So I'm not saying that staying in the workforce is theright thing for everyone.
Nie mówię, że pozostawanie w pracy jest dla każdegowłaściwe.

We need to re-educate and train our workforce to be able to take up these jobs.
Musimy na nowo edukować i szkolić naszą siłę roboczą, aby mogła podejmować pracę na tych stanowiskach.

The workforce is not members of trade unions of its own free will.
Pracownicy nie zostają członkami związków zawodowych ze własnej woli.

We are well aware that this sector creates new jobs, especially for the female workforce.
Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że sektor ten tworzy nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla pracowników płci żeńskiej.

We have increased the workforce by 280 international personnel.
Zwiększyliśmy liczbę personelu o 280 funkcjonariuszy pochodzących z różnych krajów.

It is therefore in a company's best interests to keep its workforce in good health.
A zatem to w najlepiej pojętym interesie przedsiębiorstwa leży utrzymanie siły roboczej w dobrym zdrowiu.

I should mention that they account for 9% of the total workforce, but do not enjoy the same social guarantees.
Pragnę przypomnieć, że stanowią oni 9 % całkowitej siły roboczej, ale nie przysługuje im ta sama ochrona socjalna.

Due to its location, it was decided that robots would comprise the main workforce.
Z uwagi na położenie, zdecydowano, że roboty będą tam główną siłą roboczą.

For too many millions of our workforce, flexicurity is all about flexibility and nothing to do with security.
Dla zbyt wielu milionów naszych pracowników model flexicurity odnosi się tylko do elastyczności (flexibility), a nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem (security).

Through education a better and more competitive workforce is created, which in turn enables stronger growth to be achieved.
Dzięki edukacji powstaje lepsza i bardziej konkurencyjna siła robocza, co z kolei umożliwia osiągnięcie silniejszego wzrostu.

And, incidentally, it is by having a flexible workforce that you raise people out of poverty.
A tak nawiasem mówiąc, to dzięki elastycznej sile roboczej można pomóc ludziom wyjść z ubóstwa.

We have to be able to create jobs and make our workforce better trained and qualified.
Musimy być w stanie tworzyć miejsca pracy oraz lepiej wyszkolić naszą siłę roboczą, dając jej wyższe kwalifikacje.

I view this opportunity as a chance to give the mobile workforce credible guarantees of equal treatment.
Widzę wynikającą z tego szansę, by dać mobilnej sile roboczej wiarygodne gwarancje równego traktowania.

We need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.

At the same time, it will make it possible for the workforce requirements of European markets to be met.
Jednocześnie pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na siłę roboczą na rynkach europejskich.

They make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
Pozwalają one nabyć cechy charakteryzujące mobilnego pracownika.

Strong businesses do not exist without a workforce, which threatens to be a scarce resource in Europe very soon.
Silne firmy nie istnieją bez siły roboczej, która wkrótce może być w Europie zasobem ograniczonym.

To root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
Aby zlikwidować problem nielegalnej siły roboczej możemy stosować zarówno metodę kija, jak i marchewki.

Do we prefer to reduce these workers to a workforce liable to the corvée?
Czy wolimy sprowadzić tych pracowników do roli pańszczyźnianych wyrobników?

The next step, which is surely more difficult to implement, should be to strive for a measured change to our workforce structure.
Następnym krokiem, który jest zdecydowanie trudniejszy do zrobienia, powinna być walka o miarodajną zmianę naszej struktury zatrudnienia.

They went through that workforce very quickly.
Przez tą siłę roboczą przeszli bardzo szybko.

How do we improve the management of restructuring operations by involving the workforce Europe-wide?
Jak poprawić zarządzanie procesami restrukturyzacji, angażując w to siłę roboczą z całej Europy?

Over recent decades, we have brought Turkish citizens into my own country and recruited them into the workforce.
W ostatnich dziesięcioleciach, do mojego kraju napływali obywatele tureccy, którzy otrzymywali zatrudnienie.

It is high time we gave the mobility of the EU's workforce a boost.
Najwyższy już czas, żebyśmy wypromowali mobilność siły roboczej UE.

This fund can provide for those who have lost their jobs to retrain and acquire qualifications to get back into the workforce.
Fundusz ten można wykorzystać na przekwalifikowanie zwolnionych i zdobycie kwalifikacji, które pozwolą im wrócić na rynek pracy.

Finally, the potential creation of green employment cannot be steered in the right direction if we do not have a highly qualified workforce.
Wreszcie, możliwego utworzenia zielonych miejsc pracy nie da się pokierować we właściwym kierunku, jeżeli nie będziemy mieć wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Many women are eminent specialists in their fields, and Europe's economy cannot do without the services of this highly qualified workforce.
Wiele kobiet to wybitne specjalistki w swoich dziedzinach, a europejskiej gospodarki nie stać, aby nie korzystać z usług wysoko wykwalifikowanych pracowników.

It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.

It has its ruling class and its workforce.
Ma klasę władców i siłę roboczą.

It is an EU issue, of course, because competitiveness does not come about without a mobile workforce.
Jest to oczywiście kwestia dotycząca całej UE, ponieważ nie będzie konkurencyjności bez mobilnych pracowników.

These changes are enforcing greater workforce mobility and retraining.
Zmiany te idą w kierunku większej mobilności siły roboczej i szkoleń zawodowych.