Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(swobodny) free, independent
(zwolniony od czegoś) discharged, exempt, immune

Wordnet polsko-angielski


1. ( (of political bodies) not controlled by outside forces
"an autonomous judiciary"
"a sovereign state")
autonomous, independent, self-governing, sovereign
synonim: niepodległy
synonim: autonomiczny
synonim: niezawisły
synonim: suwerenny
synonim: samodzielny

2. (moving slowly
"a sluggish stream")
sluggish, sulky: : synonim: powolny

3. (relatively thin in consistency or low in density
not viscous
"air is thin at high altitudes"
"a thin soup"
"skimmed milk is much thinner than whole milk"
"thin oil")
thin: : synonim: luźny
synonim: rzadki
synonim: niegęsty
synonim: wodnisty
synonim: rzadziuchny
synonim: rzadziutki

4. (not held in check or subject to control
"unhampered dissemination of news"
"this would give black people the opportunity to live unhampered by racism")
unhampered: : synonim: nieskrępowany
synonim: swobodny

5. (moving slowly
"slow-moving cars")
slow-moving: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(od) free (of/from)
(nie używany) spare
(stan) single
(nie w pracy) off duty
(nie zajęty) unoccupied
(nie zamieszkały) uninhibited
~ od obciążeń unhampered
~ czas leisure, spare time, (między zajęciami) slot
~ człowiek free man
~ duch free spirit
~ handel free trade
~ od cła free of duty, duty-free
~ od ograniczeń unrestricted
~ od opłaty pocztowej post-free
~ od podatku tax-free
~ przekład free translation
~ rynek open/free market, free enterprise
~ rzut (w piłce nożnej) free kick
~ strzelec (ktoś niezrzeszony) freelance
wstęp ~ admission free
na ~nym powietrzu in the open
mieć ~ną rękę to have a free hand
~ne koło (techn.) freewheel

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - adj free (o miejscu) vacant (od podatku, od obowiązku) exempt from
dzień wolny (od pracy) - day off, day off duty
wolny czas - leisure, spare time
wolny stan - single life
wolny od opłaty pocztowej - post free
wolny rynek - free market
wstęp wolny - free admission
sport
rzut wolny - free kick
fig.
dać komuś wolną rękę - to give sb a free hand

2. - adj (powolny) slow

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

free, independent, exempt, discharged, immune, vacant~ burta - free board~ dewizy - free currency~ dopuszczony do wolnego obrotu - declared for home use~ etat - vacant situation~ gospodarka rynkowa - free market economy~ gra sił rynkowych - free play of market forces~ handel - free trade~ inicjatywa - free enterprise/initiative~ konkurencja - free competition~ miejsce pracy - vacant post~ obrót towarowy - free circulation of goods~ obszar celny - free zone~ od cła - duty free~ od kosztów - cost free~ od opłat notarialnych - exempt from notarial fee~ od opłat skarbowych - exempt from stamp duty fees~ od opłaty pocztowej - post free~ od opodatkowania - tax-free, tax-exempt, exempt from tax~ od podatku - tax-free, exempt from tax~ dochodowego - free from income tax~ od potrąceń - exempt from deductions~ od praw autorskich - out of copyright~ od wad - free of defects, free from fault~ od zła - devoid of malice~ przedsiębiorca - free trader~ przepływ - free flow~ informacji - free flow of information~ kapitału - free movement of capital~ rezerwy - free reserves~ rynek - open market~ sprzedaż - free sale~ strzelec - free lancer~ wstęp - admittance free~ wybory - free elections~ załadunek - free in~ i wyładunek - free in and out~ zawód - liberal profession~ związek - unmarried couple~ zwolniony od czegoś - immune, exempt

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

free"
~a skrzynka"
(sejf bankowy lub inne pomieszczenie w firmie maklerskiej do przechowywania papierów wartościowych klientów) free box~e aktywa free assets ~e dewizy free exchange ~e operacyjne przepływy gotówkowe Free Operating Cash Flows (FOCF) ~e papiery wartościowe free securities ~y kurs dewizowy free exchange rate ~y od cła free of duty~y od długów clear of debts ~y od kosztów clear of debts ~y od kosztów wyładunku free out~y od kosztów załadunku free in~y od obciążeń free from encumbrances ~y od opłaty free of charge~y od opłaty pocztowej free of postage~y od opłaty stemplowej free form stamp duty ~y od opodatkowania tax-exempt ~y od podatku dochodowego income tax free ~y od wszelkich podatków free of all taxation ~y przepływ finduszy free flow of funds~y przepływ gotówki free flow of cash~y przepływ kapitału free movement of capitaltowary ~e od cła free articles

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. vacat, free, clear ~a burta free board ~a inicjatywa free enterprise ~a konkurencja free competition ~a nieruchomość vacant possession ~a powierzchnia free surface ~e aktywa free assets ~e dewizy free exchange ~e miejsca pracy job openings ~e od awarii poszczególnej free of particular average ~e posady situations vacant ~e rezerwy free reserves ~e rezerwy złota free gold ~e wnioski any other business (AOB) ~e wybory free elections ~y czas spare time ~y dzień day off ~y handel free trade, open market ~y obrót towarowy free circulation of goods ~y obszar handlowy free trade zone ~y od cła free of duty, duty free, exempt of duty ~y od długów clear of debts ~y od kosztów clear of debts ~y od obciążeń free from encumbrances ~y od opłaty free of charge, free of toll, free of fee ~y od opłaty pocztowej free of postage, post-free ~y od opłaty stemplowej free form stamp duty ~y od opodatkowania exempt from tax, tax-exempt ~y od podatku (niepodlegający opodatkowaniu) tax-free ~y od podatku dochodowego free of income-tax, income tax free ~y od wad free from defects, free from fault ~y port free port ~y przedsiębiorca free trader ~y przekład free translation ~y przepływ kapitału free movement of capital ~y rynek free market ~y zawód profession dobra ~e free goods inwestycja ~a od ryzyka a risk-free investment obszar ~ego handlu free trade area sprzedaż z ~ej ręki sale by private contract towary ~e od cła free articles wstęp ~y free admission dać komuś ~ą rękę to allow sb a free hand mieć ~ą rękę to have a free hand

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

free adj., loose adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FREE

DISENGAGED

SPARE

SINGLE

UNOCCUPIED

CLEAR

SLOW

LEISURELY

LOOSE

INDEPENDENT

QUIT

EXEMPT

DUTY: OFF DUTY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

vacat, free, clear

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj free
(o miejscu) vacant
(od podatku, obo-wiązku itp.) exempt (od czegoś from sth)
(powolny) slow
dzień ~y od pracy day off, day off duty
~y czas leisure, extra (spare) time
~a droga clear route, clear road

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

exempt, free, ope

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. free

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. free
~ od lodu - ice-free
~ od przymrozków freeze-free, frost-free
~ od śniegu snow-free
~ od zagrożeń safe from danger
danger-free
hazard-free
~ od skażenia contamination-free
~ od zanieczyszczeń pollutant-free
pollution-free
~ od zarazków germ-free

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

idle

leisure

liberty

marmot

open

spar

unfettered

uninhibited

vacant

Nowoczesny słownik polsko-angielski

unrestricted

eligible