Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika bezprzewodowy;

(Noun) technika radioodbiornik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(~ telegraphy) bezprzewodowy
~ officer radiotelegrafista.
2.
(sound radio) radiowy
~ enthusiast radioamator.n C/U radio

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bezprzewodowy
radioodbiornik, urządzenie nadawczo-odbiorcze

Nowoczesny słownik języka angielskiego

bezprzowodowy, odbiornik radiowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'waI@l@sn Radio Nowadays we just listen to the wireless (Dzisiaj słuchamy po prostu radia) - Ken Follett (1978) It can be directly attributed to the advent of wireless and television (Można to przypisać bezpośrednio nadejściu radia i telewizji) - Jilly Cooper (1980) Harry uses time between customers to listen to old songs recorded from the wireless (W przerwach między klientami Harry słucha starych piosenek, które ponagrywał z radia) - Manchester Evening News (2001)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s radio
~ operator (skr. WO) ~radiotelegrafista

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADIOWY

APARAT RADIOWY

Wordnet angielsko-polski

(having no wires
"a wireless security system")
bezprzewodowy


1. (medium for communication)
radio, rozgłośnia, radiostacja, rozgłośnia radiowa, fale eteru
synonim: radio
synonim: radiocommunication

2. (an electronic receiver that detects and demodulates and amplifies transmitted signals)
radio, radioodbiornik, odbiornik radiowy, radioaparat, aparat radiowy: : synonim: radio receiver
synonim: receiving set
synonim: radio set
synonim: radio
synonim: tuner

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

radio

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezdrutowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

łączn. radio; adj. bezprzewodowy

Słownik techniczny angielsko-polski

radio n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, let me just give you, very quickly, 10 top targets for wireless medicine.
Teraz przedstawię więc, pokrótce, 10 głównych celów medycyny bezprzewodowej.

TED

Take advantage of wireless network connectivity where no cabling is available.
Wykorzystaj bezprzewodową łączność sieciową tam, gdzie kable są niedostępne.

Zebra Technologies

One last piece about this, of course, is that it's enabled by wireless technologies.
Jeszcze jedna rzecz na koniec, że oczywiście umożliwiają to technologie bezprzewodowe.

TED

Kurt Bollacker and Alexander Rose designed a radically wireless station.
Kurt Bollacker i Alexander Rose zaprojektowali ją totalnie bezprzewodową.

TED

AXIS M1033-W offers the choice of either a wireless or a wired connection to the network.
AXIS M1033-W oferuje wybór pomiędzy bezprzewodowym lub przewodowym połączeniem z siecią.

Axis

But as computers become more mobile and autonomous - either they can gain their own power from the environment or they have a long battery or are wireless - their problems become quite different.

www.guardian.co.uk

Does this matter? Yes, because while most people still get their internet connections via fixed-line broadband, the likelihood is that in 10 years' time a majority will access the net via wireless connections.

www.guardian.co.uk

And if the FCC ruling stands, the wireless sphere will be anything but neutral.

www.guardian.co.uk

All this over a block of wood! My memo went on to quote Fidler's colleague, Peggy Bair: "We're working on the technology of the panel: things like size, battery life, screen resolution and two-way wireless communications.

www.guardian.co.uk

In 1922, Britain was erecting, in its colonial territory Egypt, the first long-distance pylons of its proposed imperial wireless chain - and as it went about this, it lost Egypt, which gained independence in February of that year.

www.guardian.co.uk

It is wireless and you can access through your computer.
Kamery są bezprzewodowe i można uzyskać dostęp za pośrednictwem komputera.

It got him all the way into my wireless network.
Doprowadził go do mojej sieci bezprzewodowej.

I almost lost a cousin because of bad wireless service.
O mało nie straciłem kuzyna przez złą obsługę w sieci bezprzewodowej.

Here we have the study, with a wireless internet connection.
A tu jest biuro, z bezprzewodowym połączeniem internetowym.

I couldn't make it back in time. I've got to go wireless.
Nie mogłam wrócić na czas. Musiałam jechać do radia.

Why did we have to get that damn wireless network?
Dlaczego my musimy mieć to łącze radiowe?

Yeah, I don't have a wireless signal in this room.
Tak, nie mam sygnału połączenia w tym pokoju.

The devices in our brain are some sort of wireless computer network?
Urządzenia w naszych mózgach to rodzaj bezprzewodowej sieci komputerowej?

Wireless hard drive that swallows up any electronic data within ten feet of it.
Bezprzewodowy dysk twardy, pochłaniający wszelkie elektroniczne dane z odległości trzech metrów. Jakie dane?

It's also wireless, so it gives you the freedom to movearound.
Jest również bezprzewodowy, daje więc wolność poruszaniasię.

They went wi-fi and hooked up the entire city with wireless internet.
Stworzyli wi-fi i podłączyli całe miasto radiowym Internetem.

Broadcasting and culture must be a natural part of the development of wireless services.
Radiofonia i telewizja, jak i kultura, muszą stanowić naturalną część rozwoju usług bezprzewodowych.

And to unite all nations, he proposed a global system of wireless communications.
Aby zjednoczyć wszystkie narody, zaproponował globalny system bezprzewodowej komunikacji.

I don't want your life, only your Jeep and wireless.
Nie chcę twojego życia, tylko dżipa i krótkofalówkę.

So, without these wireless technologies, this, as aconcept, could never happen.
Więc bez tych technologii bezprzewodowych, ten konceptnigdy nie mógłby się zdarzyć.

The global wireless revolution will be safe until tomorrow.
Globalna rewolucja bezprzewodowa do jutra nie ucieknie.

In Europe we had 1 400 different pieces of technical legislation on wireless systems in 27 countries.
Mieliśmy w Europie 1 400 różnych technicznych aktów prawnych dotyczących systemów bezprzewodowych w 27 państwach członkowskich.

I suppose everything is fair in wireless as in warfare.
Przypuszczam, że wszystkie chwyty dozwolone są w sieci bezprzewodowej, tak jak i na wojnie.

In addition, wireless is essential in areas currently deprived of such access.
Ponadto łączność bezprzewodowa jest niezbędna dla obszarów, które są obecnie pozbawione dostępu do Internetu.

I welcomed this document because Europe needs to set free more spectrum for wireless broadband.
Przyjąłem z zadowoleniem ten dokument, ponieważ Europa powinna zwolnić więcej zasobów częstotliwości na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych.

Undaunted, Tesla continued his wireless power experiments for six more months.
Nieposkromiony, Tesla kontynuował eksperyment bezprzewodowego przesyłu energii przez kolejne sześć miesięcy.

Wireless broadband is essential for ensuring that new and innovative services are available to all citizens.
Bezprzewodowe łącza szerokopasmowe są niezbędne dla zapewnienia dostępności nowych i innowacyjnych usług dla wszystkich obywateli.

And we put an inexpensive, wireless data reader inside thereceptacle so they could communicate.
Oraz dołączyliśmy tani, bezprzewodowy czytnik wewnątrzgniazdka, by mogły się komunikować.

Then place the body equidistant from the five nearest wireless network hubs.
Potem kładziemy ciało w równej odległości od pięciu bezprzewodowych koncentratorów sieci.

But, in fact, Tesla could not transmit wireless power.
Ale w rzeczywistości, Tesla nie mógł bezprzewodowo przesyłać energii.

In Eddie's stuff, is there some kind of wireless recording device? Yes.
Czy... w rzeczach Eddiego nie ma jakiegoś bezprzewodowego sprzętu nagrywającego?

The wireless telescope was a digital camera I had tucked inmy pocket.
Bezprzewodowy teleskop był aparatem cyfrowym, który nosiłemw kieszeni.

But he was still pursuing wireless power transmission.
lecz on wciąż realizował bezprzewodowy przesył energii.

He'il know where you are and you can communicate directly with us by wireless.
On będzie wiedział gdzie jesteście i będziecie mogli komunikować się przez radio.

And wireless communications has become a utility likeelectricity and water.
A komunikacja bezprzewodowa stała się dobrem jakelektryczność i woda.

In order to save natural resources, and particularly paper, we must bring the wireless network into operation in all of our workplaces.
Chcąc oszczędzać zasoby naturalne, a w szczególności papier, musimy we wszystkich miejscach pracy uruchomić sieć bezprzewodową.

Wireless body sensor. In other words, portable physical.
Bezprzewodowy czujnik. Innymi słowy: przenośne badania.

B.T. is convinced we're looking at an explosion triggered by a wireless device.
B.T. jest przekonany, że mamy do czynienia z eksplozją wywołaną urządzeniem bezprzewodowym.

Two days out of Colón, the wireless buzzed continuously.
Dwa dni drogi od Colón radio krzyczało bez przerwy.

Everyone knows the important role that the Marconi Wireless played that night.
Każdy wie ważna rola że Marconi Wireless zagrał tej nocy.

Steinitz, in late life, thought he was playing chess by wireless with God Almighty.
Steinitz, pod koniec życia, myślał, że gra w szachy przez radio z Bogiem Wszechmogącym.

I therefore welcome the ambitious targets proposed, to provide broadband access throughout Europe by 2020, with particular emphasis on wireless networks.
Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zaproponowane ambitne cele dotyczące zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu w całej Europie do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych.

Wireless everything, surround sound in the ceiling.
Wszystko bezprzewodowe, dzwięk stereo w suficie.

Want to listen to the wireless?
Chcesz posłuchać radia?

I've talked to seven wireless companies.
Rozmawiałam z siedmioma sieciami komórkowymi.

Yes, there's wireless in all the rooms.
Tak, jest radiowy we wszystkich pokojach.

In this way consumers can continue to have a high level of protection without hampering the functioning and development of wireless technologies.
W ten sposób konsumenci w dalszym ciągu będą objęci wysokim poziomem ochrony, bez utrudniania funkcjonowania i rozwoju technologii bezprzewodowych.

That means that a company in the United Kingdom which produced specific wireless systems had to be familiar with 1 400 items of national legislation.
Oznacza to, że brytyjskie przedsiębiorstwo, produkujące konkretne systemy bezprzewodowe musiało znać 1 400 krajowych aktów prawnych.

Number two: keeping under review the possibilities for additional spectrum to meet the growing consumer demand for wireless broadband.
Sprawa numer dwa: kontrolowanie możliwości udostępnienia dodatkowego widma radiowego dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania konsumentów na bezprzewodową łączność szerokopasmową.

Many relatively isolated rural and island areas depend on wireless connections from mobile Internet for access to high-speed broadband.
Dostęp do szerokopasmowego Internetu za pomocą szybkich łączy jest na wielu dość odległych obszarach wiejskich i wyspach możliwy tylko za pomocą połączeń bezprzewodowych mobilnego Internetu.

And this would then combine two basic functionalities:illumination and wireless data transmission.
I wówczas będzie ono łączyło dwie podstawowefunkcjonalności: oświetlenie i bezprzewodowy przesyłdanych.

But the future are digital medical wireless
Ale przyszłością są cyfrowe, medyczne urządzeniabezprzewodowe.

Wireless, discreet, they call it the nanny cam.
Bezprzewodowe, dyskretne, nazywają to kamerką dla niani.

And network administration, wireless networking, uh, web optimization -
I administracją sieci, siecia bezprzewodową, uh, optymalizacją stron -

At this hour, all wireless communication broken off. All lifeboats manned and lowered away.
O tej godzinie, cała bezprzewodowa komunikacja została zerwana, wszystkie łodzie ratunkowe obsadzone i spuszczone...