Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny hasło, slogan;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hasło, slogan

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zasada postępowania

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s hasło

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n hasło
slogan

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SLOGAN

Wordnet angielsko-polski

(a secret word or phrase known only to a restricted group
"he forgot the password")
hasło, parol
synonim: password
synonim: word
synonim: parole
synonim: countersign

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hasło

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dewiza

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. hasło rozpoznawcze

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
Na szczeblu krajowym budżetami rządzi jedno hasło: drastyczne środki oszczędnościowe.

statmt.org

In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
Na zakończenie chcę przypomnieć hasło przewodnie Rady: odpowiedzialność i solidarność.

statmt.org

The watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
Padło więc hasło przewodnie: wyścig zbrojeń i militaryzacja stosunków międzynarodowych.

statmt.org

Human rights must be our watchword, not just in theory but also in practice.
Prawa człowieka powinny być naszym hasłem przewodnim, nie tylko w teorii, ale także w praktyce.

statmt.org

The watchword in this regard, I would add, should be prudence as opposed to over-reaction.
W tym kontekście dodam, że hasło powinno brzmieć: rozsądek, w przeciwieństwie do zbyt żywiołowych reakcji.

statmt.org

The rituals of the bikini body link the obsessive self-denial that has become a watchword for feminine social capital with a tragic aspirational escape fantasy.

www.guardian.co.uk

And the European Union's watchword on human rights should really be rather different.
Dewiza Unii Europejskiej w kwestii praw człowieka naprawdę powinna się zmienić.

Human rights must be our watchword, not just in theory but also in practice.
Prawa człowieka powinny być naszym hasłem przewodnim, nie tylko w teorii, ale także w praktyce.

The watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
Padło więc hasło przewodnie: wyścig zbrojeń i militaryzacja stosunków międzynarodowych.

At a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
Na szczeblu krajowym budżetami rządzi jedno hasło: drastyczne środki oszczędnościowe.

The watchword of this new order is discipline.
Dewizą tego nowego porządku, jest dyscyplina.

The watchword of our age is progress.
Hasłem naszej epoki jest postęp.

The watchword in this regard, I would add, should be prudence as opposed to over-reaction.
W tym kontekście dodam, że hasło powinno brzmieć: rozsądek, w przeciwieństwie do zbyt żywiołowych reakcji.

The watchword must always be 'safety first'.
Hasło przewodnie powinno zawsze brzmieć: "bezpieczeństwo na pierwszym miejscu”.

'Business as usual' is the prevailing watchword in the EU.
W UE przeważa hasło "Działajmy jak dotychczas”.

'Listen to the industry' is its pretended watchword.
"Słuchajcie sektora” - tak brzmi pozorna dewiza.

Let us make transparency the watchword for our three institutions and how we deal with one another, how we are open to the public.
Niech słowo "przejrzystość” stanie na straży naszych trzech instytucji i tego, jak się ze sobą obchodzimy, z jaką otwartością traktujemy opinię publiczną.

Cooperation is the watchword, not unilateral action.
Hasłem przewodnim jest współpraca, nie jednostronne działania.

Unity must therefore be our watchword.
Jedność musi być zatem sloganem.

Today, not only is this a watchword for all of us, but we are already implementing certain initiatives that have been decided on and have begun to bear real fruit.
Dziś cel ten stał się dla nas nie tylko hasłem przewodnim, ale pewne uzgodnione inicjatywy są już realizowane i zaczęły przynosić realne efekty.

(PT) Mr President, the current watchword in Brussels is austerity, austerity, austerity.
(PT) Panie przewodniczący! Obecna brukselska dewiza to oszczędności, oszczędności i jeszcze raz oszczędności.

Bear in mind what Churchill said, which should be our watchword for the next cycle of the Strategy: 'However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results'.
Pamiętajmy o tym, co powiedział Churchill, co powinno być naszym hasłem na następny cykl strategii: "Nieważne jak piękna jest strategia, musimy przyjrzeć się czasami rezultatom”.

In conclusion, Madam President, the watchword for free and fair trade must be responsibility in the exploitation of limited natural resources, so that future generations can have access to the raw materials necessary for human existence.
W konkluzji, Pani Przewodnicząca, wolny, sprawiedliwy handel musi mieć za przewodnie hasło odpowiedzialność za eksploatację ograniczonych dóbr naturalnych, tak by przyszłe pokolenia też miały do nich dostęp jako niezbędnych dla egzystencji.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, for the Greens/European Free Alliance Group the watchword on the ex-Stubb report is transparency.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Hasłem dla Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego w kontekście sprawozdania ex-Stubba jest przejrzystość.

It seems to me that this original sin is also the result of an abuse: that of using the fight against counterfeiting to lead other battles as if it were a kind of watchword in the name of which anything is allowed.
Wydaje mi się, że wspomniany grzech pierworodny jest również wynikiem nadużycia: wykorzystywania walki z podrabianiem towarów do prowadzenia innych batalii, jak gdyby było to swego rodzaju hasło, w imię którego wszystko jest dozwolone.

Mr President, as we know, the energy sector is vital to the creation of new jobs, so opportunity should be the order of the day and the watchword for the Council for which we are currently preparing; unfortunately, it is not.
Panie Przewodniczący! Jak wiemy, sektor energii ma istotne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, a więc nakazem chwili i hasłem przewodnim dla Rady, do której się właśnie przygotowujemy, powinny być możliwości; niestety tak nie jest.