Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) piechur, turysta pieszy/turystka piesza; spacerowicz(ka); sport chodziarz/chodziarka; chodzik, balkonik;
be a slow walker - wolno chodzić;
be a fast walker - szybko chodzić;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (one who walks
athlete) piechur

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spacerowicz, wycieczkowicz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

balkonik

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'wOk@rn Rodzaj metalowej ramy, służącej dzieciom lub niepełnosprawnym do podpierania się; balkonik You're going to need one of them walkers (Będziesz potrzebowała jednego z tych balkoników) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n piechur

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIESZY

PIECHUR

Wordnet angielsko-polski


1. (a person who travels by foot)
pieszy
synonim: pedestrian
synonim: footer

2. (a light enclosing framework (trade name Zimmer) with rubber castors or wheels and handles
helps invalids or the handicapped or the aged to walk)
balkonik: : synonim: Zimmer
synonim: Zimmer frame

3. (an enclosing framework on casters or wheels
helps babies learn to walk)
chodzik: : synonim: baby-walker
synonim: go-cart

Słownik internautów

piechur
spacerowicz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chodzik

wycieczkowicz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And they started to have a life of their own and got bigger -- as the one glass at the Walker.
A one zaczęły żyć własnym życiem i rozwijać się, jak ta szklanka w Walkerze.

TED

This is a tadpole walker to take your tadpole walking in the evening.
Oto chodzik dla kijanki, aby można było wyprowadzić ją wieczorem.

TED

Jay Walker: How many people are trying to learn English worldwide?
Jay Walker: Ile osób na świecie próbuje nauczyć się angielskiego?

TED

And as Jay Walker pointed out, that is just not scary enough.
Jak stwierdził Jay Walker - to nie jest wystarczająco straszne.

TED

And I made the object on the left for my show at the Walker.
Dla pokazu u Walkera wykonałem ten przedmiot po lewej stronie.

TED

In his ruling Judge walker said there was no evidence that supporters of the Proposition 8 amendment would meet that test.

www.guardian.co.uk

"We were in favour of more transparency at the time of the walker review and remain so," an ABI spokesman said.

www.guardian.co.uk

Leon walker from Michigan faces trial after opening his wife's Gmail account to discover she was having an affair.

www.guardian.co.uk

In 1960, aged 24, he came upon a copy of Let Us Now Praise Famous Men by walker Evans (and James Agee), which had been republished that year, in a bookshop in Birmingham, Alabama.

www.guardian.co.uk

My guess is that he and Walker know each other quite well.
Domyślam się, że on i Walker znają się dość dobrze.

Told you walker wouldn't make it easy To find him.
Mówiłam, że nie będzie łatwo go znaleźć.

His name is Walker, but we haven't made him yet.
Nazywa się Walker, ale jeszcze nic nie wiemy.

We got one of their agents with us,her name's Walker.
Mamy jedną z ich agentek. Nazywa się Walker.

Your sister in 1974, and molly walker four months ago.
Pańska siostra w 1974 i Molly Walker 4 miesiące temu.

Porter, he must've come home and found Walker still here.
Gdy Porter wrócił do domu Walker wciąż tu był.

He was just beginning his life as a tightrope walker.
Zaczynał wtedy swoje życie jako człowiek chodzący po linie.

He's no tightrope walker but I like him a lot.
Nie jest linoskoczkiem, ale bardzo go lubię.

He needs to officially withdraw to put pressure on Walker.
Musi się oficjalnie wycofać, by przycisnąć Walkera.

That is your shirt with Eugene walker's blood on it.
To twoja koszula z krwią Eugene'a Walkera na niej.

And what does that mean about who killed Walker?
I co to ma wspólnego z tym, kto zabił Walkera?

Was that your way of getting back at William Walker?
To był twój sposób na zemszczenie się na William Walker?

Did agent walker tell you that I was trying to find you?
Agentka Walker powiedziała ci, że próbowałam się z tobą skontaktować?

Van told me he was investigating you for some murder involving Walker.
Van powiedział mi, że badał cię za morderstwo z udziałem Walkera.

Carter set it up. He was where Walker should've been.
Carter to ustawił, ale znalazł się tam, gdzie powinien być Walker.

You wouldn't know what to do with Miss Walker even if she told ya.
Nie wiedziałbyś co robić z panną Walker nawet gdyby Ci powiedziała.

Johnny walker green! didn't even know they made it in green.
Zielony Johnny Walker. Nawet nie wiedziałem, że robią w takim kolorze.

If you mean Renee Walker, we're just asking some questions.
Jeśli mówisz o Renee Walker, to mieliśmy tylko kilka pytań.

Renee walker says the target is the white house.
Renee Walker twierdzi, że celem jest Biały Dom.

Walker doesn't know anything that can compromise the operation.
Walker nie wie niczego, co by narażało późniejsze operacje.

At any moment, the funeral is beginning of Sally Walker.
Lada chwila zacznie się pogrzeb Sally Walker.

Orlando Walker, may be a wanted embezzler, in hiding since 1987.
Orlando Walker, może być poszukiwanym sprzeniewiercš, w ukryciu od 1987.

Renee Walker- she killed one of our main leads.
Renee Walker. Zabiła człowieka, który był naszym najlepszym tropem.

Walker, you and your men go with him.
Walker, weź ludzi i idź z nim.

Ciphers that Walker used are over 20 years old.
Szyfr, którego użył Walker ma ponad 20 lat.

Walker murdered a valuable lead that might have gotten us to those nuclear rods.
Walker zamordowała cennego podejrzanego, który mógł nas doprowadzić do prętów nuklearnych.

Let's start with something simple, like who is Latrell Walker?
Zacznijmy od czegoś łatwego: kim jest Latrell Walker?

You left with Walker's share and his wife.
Ulotniłeś się z forsą Walkera i jego żoną.

Walker and Bartowski turn off their mics for some reason?
Walker i Bartowski wyłączyli mikrofony z jakiegoś powodu? Nie, ja to zrobiłem.

Alice Walker said, There's nothing more important than how we enter this world.
Alice Walker powiedziała: ...Nie ma nic ważniejszego, niż sposób,w jaki przychodzimy na świat.

Officer Walker, stay here with Saxon and hold everything down.
Funkcjonariuszu Walker, proszę zostać z Saxonem i pilnować wszystkiego.

I'm a player, but I don't play that way. Floor walker!
Jestem zawodnikiem, ale tak się nie bawię.

Thought you might like to join us, Walker.
Pomyśleliśmy, że może się przyłączysz Walker.

How did you ever get involved with this Matty Walker?
Jak wpadłeś w tę aferę z Matty Walker?

Mrs. Walker has submittedthe new will you wrote up there.
Pani Walker przedłożyła nam nowy testament, który pan sporządził.

Otherwise,I can always introduce you to a sublime and organic walker landing red.
Jeśli nie, mogę przedstawić cię doskonałemu, organicznemu winu Walker Landing Red.

Perhaps we should reschedule when Agent Walker is feeling better.
Może przesuniemy spotkanie do czasu, kiedy poczuje się lepiej.

Agent Walker has already cost me that much.
Tyle samo kosztował mnie agent Walker.

We will need another place set for Mr. Walker's driver.
Będziemy potrzebowali dodatkowego nakrycia dla pana woźnicy Walkera.

Dornan also wants to know if we know where agent walker is.
Dornan pyta też, czy wiemy, gdzie jest agentka Walker.

Listen, Walker, you have to take Jobe off line immediately.
Słuchaj Walker, musisz natychmiast zdjąć Jobe'a z linii.

Yes, until we get A stronger directive from agent Walker.
Tak, dopóki nie dostaniemy innych poleceń od agentki Walker.

But Dr. Walker agreed to examine you and consider your case.
Ale Dr. Walker zgodził się do zbadania Cię i rozważenia sprawy.

I caught her in the Walker ranch twice.
Dwukrotnie złapałem ją na ranchu Walker'a.

Al least not without a walker or braces.
Jak już, nie bez szyny lub chodzika.

Madam president,jack bauer and renee walker are calling from fbi.
Tak? Pani prezydent, Jack Bauer i Renee Walker na linii.

Agent Walker just returned from a successful mission.
Walker właśnie wrócił z udanej misji.

Mr. Walker's disappearance is not a human interest piece.
Zniknięcie pana Walkera nie jest częœciš ludzkiego zainteresowania.