Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) prawniczy unieważniać; wydalać z siebie, oddawać; opróżniać;

(Noun) pustka, próżnia, przestrzeń; brak;

(Adjective) prawniczy nieważny, wakujący; bezużyteczny, bezsensowny; próżny, pusty;
void of sth - wolny od czegoś;
void of expression - pozbawiony wyrazu, bez wyrazu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U próżnia
pustka.adj
1.
(empty, bereft) próżny
pusty.
2.
(invalid) nieważny
the contract is null and ~kontrakt jest nieważny, nie ma mocy prawnej.vt (make invalid) unieważniać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pustka, pusta przestrzeń, próżnia, luka
próżny, pusty, opróżniony, wakujący, nieważny, unieważniony
null and ~ nieważny, unieważniony

Nowoczesny słownik angielsko-polski

otchłań

pustkowie

renons

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

nieważny~ contract nieważna umowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. nieważnyvoid contract nieważna umowa null and void nieważny to become void tracić ważnośćto render void anulowaćvt unieważniać

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

bezskuteczny, nieważny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

próżny adj., pusty adj

opróżniać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

próżny, pusty, opróżniać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pusty
prawn. nieważny
pozbawiony (of sth czegoś)
s próżnia, pustka
vt opróżniać
prawn. u-nieważnić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRÓŻNY

OPRÓŻNIONY

NIEWAŻNY

NIEWAŻNY PRAWNIE

BEZPROBLEMOWY

PRÓŻNIA

PUSTKA

UNIEWAŻNIĆ

OPRÓŻNIAĆ

WYDALAĆ

Wordnet angielsko-polski

(the state of nonexistence)
nicość, nicestwo
synonim: nothingness
synonim: nullity
synonim: nihility

Słownik internautów

pozbawiony, pusty
bezskuteczny, nieistotny prawnie, nieważny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

próżnia
pustka

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

pustkapróżnia~, landfill pustka w składowisku, miejsce niezapełnione odpadami~, mineral wyrobisko po eksploatacji surowców mieneralnych

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

unieważniać
not to be void: pod rygorem nieważności
null and void: nieważny (nieistotny wobec prawa)
null and void vote: głos nieważny
to be null and void: nie mieć skutku prawnego
to become void: stracić ważność
to render void: anulować
void contract: nieważna umowa

Słownik audio-video Montevideo

nieważny, bezskuteczny
pusty, próż-ny
wakujący, pozbawiony [czegoś]
unieważniać, uchylać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezwartościowy

Luka

nieistotny

pusty

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pustka
~, rock - geol. pustka skalna

Słownik techniczny angielsko-polski

pustka f, pusta przestrzeń, luka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr Solana, this is a void of 10 years of managing the foreign policy.
To pokazuje bezowocność ostatnich 10 lat zarządzania polityką zagraniczną.

statmt.org

Even you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Nawet pan, panie komisarzu, nie może uchylić prawa międzynarodowego.

statmt.org

I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the man void of understanding;
Szedłem przez pole męża leniwego a przez winnicę człowieka głupiego;

Jesus Army

A man void of understanding striketh hands, And becometh surety in the presence of his neighbor.
Człowiek głupi daje rękę, czyniąc rękojemstwo przed twarzą przyjaciela swego.

Jesus Army

Folly is joy to him that is void of wisdom; But a man of understanding maketh straight his going.
Głupstwo jest weselem głupiemu, ale człowiek roztropny prostuje drogę swoję.

Jesus Army

"The problem will start after 2011 - the politicians must find other ways to fill the void after 2011," he said.

www.guardian.co.uk

Wikileaks, in this case, has filled a void left by the Pentagon.

www.guardian.co.uk

Yet as another literary critic, Jeffrey Sconce, points out in his book Haunted Media, as a result of this catastrophe-and-miracle-rolled-into-one, Marconi's device would henceforth be inextricably linked to "the image of unfortunate souls spread across the icy void of the Atlantic".

www.guardian.co.uk

As Sconce writes: "Orchestrated and reported by wireless, the appalling spectacle of trench warfare implicated the medium in another void of modernity, the barren expanses of what came to be called No Man's Land.

www.guardian.co.uk

A decade on, some of us are planning an informal reunion on Taransay this weekend, and this time we will be captains of our own ship - this is a holiday for the Castaways by the Castaways, void of intrusive camera crews.

www.guardian.co.uk

You're here because you have a void in your life.
Przyszłaś tu, bo masz pustkę w swoim życiu.

I feel a void at the center of my being.
Czuję próżnię w samym środku mego bytu.

And everything to be void as if I never called it, right?
Aby wszystkiego uniknąć jakbym w ogóle nie dzwonił, tak?

A large void that can do just fine without me.
Dużą pustką do wypełnienia tylko piękne bez mnie.

Yeah, a group of nine standing out in the void.
Tak, grupa dziewięciu stojąca w pustce.

I got a void right here that needs to be filled.
Mam tu pustkę, którą trzeba wypełnić

I tried to fill the void while you were on leave.
Próbowałam wypełnić pustkę, gdy byłeś na urlopie.

So I thought maybe you could help fill the void.
Więc pomyślałem sobie, że może pomogłybyście mi zapełnić pustkę.

Over those past 10 years all you have achieved is a void!
W ciągu ostatnich 10 lat nie udało się niczego osiągnąć!

He's looking into the vast void that is his future.
Patrzy na ogromną pustkę w jego przyszłości.

Void collapse. I'll go get something to pull you up.
Nie ma się czym martwić, chyba że... próżnia się załamie.

You must leap into the void to be truly free.
By być w pełni wolnym, musisz wkroczyć w pustkę.

One hopes it's not to fill some growing void in their marriage.
Aby wypełnić rosnącą pustkę w małżeństwie?

At something in particular, or just into the void?
Na coś szczególnego, czy po prostu w próżnię?

What if the void on the napkin is from the shell?
Co jeśli pusty obszar na serwetce powstał od łupiny?

Like all people who make jokes, I'm filling the void, fear of death.
Jak wszyscy ludzie, którzy żartują, wypełniam próżnię, strach przed śmiercią.

That's what your life is like to me, filler and void.
Takie jest dla mnie twoje życie. Wypełnianie pustki.

A void left where heart once beat, when Sura was taken from me.
W miejscu bijącego serca powstała dziura, gdy zabrano ode mnie Surę.

Or if the energy of the quantum void proves too weak?
Lub gdy energia kwantowa okaże się zbyt słaba?

This scout ship was one of thousands launched into the void.
Ten statek jest jednym z tysięcy wysłanych w przestrzeń.

It's on because something has to fill the void.
Jest tam, bo coś musi wypełniać pustkę.

You know, I couldn't have any pets, so this little guy fills that void.
Nie mogłem mieć żadnych zwierzątek, więc ten mały trochę wypełnia tę pustkę.

You will never be able to fill this void.
Nigdy nie będziesz w stanie wypełnić tej luki.

She left a void in both our hearts, son.
Zostawiła pustkę w naszych sercach, synu.

Out of my void something was born, something I can't touch or name.
Z mojej pustki narodziło się coś, czego nie mam odwagi dotknąć.

I feel a huge void I won't be able to fill again.
Czuję ogromny nieważne I nie będzie w stanie wypełnić ponownie.

There's no room for emotion in your void. And you lack common decency.
W twojej pustce nie ma miejsca na uczucia i brak ci zwykłej przyzwoitości.

Life is one big void. It's always been and it'll always be.
Życie jest jedną wielką pustką.Tak zawsze było i tak zawsze będzie.

Even you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Nawet pan, panie komisarzu, nie może uchylić prawa międzynarodowego.

I felt the full void a month ago, but it was something I ate.
Czułem pełną próżnię jakiś miesiąc temu ale wtedy chyba coś zjadłem.

And this area as it flies in the Void.
I ta planeta porusza się w próżni.

Look, mother to mother, the kid can only fill your void for so long.
Jak matka do matki, dziecko może być tylko sposobem na wypełnienie pustki.

Banish our souls the great void and what lies beyond.
Wygnanie naszych dusz, w pustkę poza kłamstwami.

Well, a void proves that, but we still can't prove it's him.
Cóż, puste miejsce to potwierdza, ale nadal nie możemy udowodnić, że to był on.

And she sat in the center and saw a clean white sheet of void.
I usiadła na środku i ujrzała czystą, białą kartę pustki.

I saw his spirit disappear into the great void.
Widziałam jej ducha znikającego do wielkiej pustki.

You're void of all feeling. You lack common decency.
W twojej pustce nie ma miejsca na uczucia i brak ci zwykłej przyzwoitości.

So her testimony was considered partial and therefore void.
Część jej zeznań nie była wzięta pod uwagę... więc jest nieważna.

So the void was filled from corner to corner on both sides.
Tak że pustka wypełniła się Od rogu do rogu, po obu stronach.

Mr President, politicians are supposed to rule the world, and if they do not, the void is filled by others.
Panie Przewodniczący! Zadaniem polityków jest podobno rządzenie światem, a jeśli tego nie czynią, inni zajmą ich miejsce.

Linda, can you void the billing on this case?
Linda, czy możesz unieważnić rachunek w tej sprawie?

I'm not the one who created this void.
Nie ja tę pustkę stworzyłam.

It is to create a forest of empty void."
To zasadzić las w pustej próżni...

And for that reason consider it to be null and void.
I z tego powodu można uważać je za nieważne i niebyłe.

Julie was complaining her life is void of meaning.
Julie się skarżyła, że jej życie pozbawione jest sensu.

But out there it's neither bright nor better, and it's void of friends.
ale tam,... na zewnatrz nie jest ani jasniej ani lepiej, i nie ma przyjaciol.

We feel a terrible void without your father.
Bez twego ojca odczuwamy straszną pustkę.

See what a little fame does to Null and Void?
Widzicie, co odrobina sławy może uczynić z Pustki i Próżni?

You might fill a void in their lives.
Wypełni pani pustkę w ich życiu.

I see dead children and people everywhere, and function in a void of indifference.
Wszędzie widzę martwe dzieci i ludzi, funkcjonuję w pustce obojętności.