Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wirtuoz(ka); koneser(ka) sztuki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wirtuoz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wirtuoz

Wordnet angielsko-polski


1. (a musician who is a consummate master of technique and artistry)
wirtuoz


2. (someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz: : synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, I've started to think about what these games are making us virtuosos at.
Więc zaczęłam zastanawiać się wirtuozami czego stajemy się dzięki tym grom.

TED

And so, now what we're looking at is an entire generation of young people who are virtuoso gamers.
Tak więc, mamy teraz przed sobą całe pokolenie młodych ludzi będących wirtuozami gier.

TED

From Lascaux to the Louvre to Carnegie Hall, human beings have a permanent innate taste for virtuoso displays in the arts.
Od Lascaux, przez Luwr, aż do Carnegie Hall, ludzie gustują niezmiennie w przedstawieniach, które wymagają umiejętności.

TED

For us moderns, virtuoso technique is used to create imaginary worlds in fiction and in movies, to express intense emotions with music, painting and dance.
Dla ludzi współczesnych technologia jest używana do tworzenia fikcyjnych światów w powieściach i filmach by przekazać głębokie emocje w muzyce, obrazie i tańcu.

TED

It's based on this great cognitive science research that if we can master 10,000 hours of effortful study at anything by the age of 21, we will be virtuosos at it.
Jest oparta na wynikach badań kongnitywistycznych, mówiących, że 10 tys. godzin wytężonej nauki – w dowolnej dziedzinie – przed ukończeniem 21 lat, uczyni nas wirtuozami tej dziedziny.

TED

And I know you're a virtuoso with them throat muscles.
I wiem, że Ty jesteś wirtuozem w używaniu mięśni gardła.

She was considered a virtuoso, she could play Liszt in her sleep.
Uważano ją za wirtuoza. Mogła grać Liszta przez sen.

I assume she's the virtuoso in that department.
Zakładam, że jest virtuozką w tym zakresie.

Oh, by the way, Mike Ross, virtuoso job drafting that complaint.
A tak przy okazji, Mike Ross, świetna robota z tą skargą.

My older brother is the virtuoso.
Mój starszy brat to wirtuoz.

He's a virtuoso, he's a master, he's a great spirit.
Będzie trwała. Jest wirtuozem, mistrzem, wielkim duchem.

I am a virtuoso in survival.
Jestem wirtuozem przetrwania.

I have lost a virtuoso violinist.
Zgubiłam skrzypaczkę wirtuoza.

A virtuoso of the intimate caress.
Wirtuoz intymnych pieszczot.

I became... ...a virtuoso of deceit.
I tak stałam się... wirtuozem oszustwa.