Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dziewica, prawiczek;

(Adjective) dziewiczy, pierwotny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C dziewica
(male) prawiczek
the (Blessed) V~Najświętsza Panna, Matka Boska
she is still a ~nadal jest dziewicą
(pure, undefiled): ~ soil dziewicza gleba
~ forest dziewiczy las

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dziewica
dziewiczy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dziewica f

dziewiczy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

dziewica, dziewiczy także przenośnie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dziewica
attr dziewiczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIEWICZY

NIEPOKALANY

NIENARUSZONY

NIETKNIĘTY

PRAWICZKA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N dziewica
Adj dziewiczy

Wordnet angielsko-polski


1. (a person who has never had sex)
dziewica


2. (a person who has never had sex)
prawiczek: :

(being used or worked for the first time
"virgin wool")
dziewiczy

Słownik internautów

dziewica

Słownik techniczny angielsko-polski

frakcje ropy naftowej pierwszej destylacji, bez modyfikacji

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In that day shall the fair virgins and the young men faint for thirst.
Dnia onego pomdleją panienki piękne, nawet i młodzieńcy od onego pragnienia;

Jesus Army

Fire devoured their young men; And their virgins had no marriage-song.
Młodzieńców jego ogień pożarł, a panienki jego nie były uczczone.

Jesus Army

I made a covenant with mine eyes; How then should I look upon a virgin?
Uczyniłem przymierze z oczyma swemi, abym nie pomyślał o pannie.

Jesus Army

Virgin Atlantic announce the arrival of Flight ES12 from Los Angeles
Lot ES12 z Los Angeles linii Virgin Atlantic właśnie wylądował.

OpenSubtitles

I think, with us, we've got a video that shows what you're up to, and Virgin Galactic up in the air.
Mamy film pokazujący czym się zajmujecie. ~~~ Oto Virgin Galactic na niebie.

TED

The Saint Mariam, or virgin Mary, has a multi-faith international passenger list, including the Lebanese singer May Hariri and a group of nuns from the US.

www.guardian.co.uk

Overall virgin Media added 14,100 new customers in the third quarter, taking its total subscriber base to 4.

www.guardian.co.uk

"Triple-play" customers - those taking three products from virgin - grew to 62.

www.guardian.co.uk

Within its total customer base virgin Media was able to sign up 33,800 new customers to its broadband in the quarter, taking the total number of subscribers to 4.

www.guardian.co.uk

One of the first customers to fly on the virgin Galactic will be Ranger.

www.guardian.co.uk

How can you love a girl who is not a virgin?
Jak możesz kochać dziewczynę, która nie jest dziewicą?

She wasn't even a virgin when we first had sex.
Nie była nawet dziewicą, jak pierwszy raz uprawialiśmy seks.

Look, we all know who the real virgin is here.
Przecież wiemy, kto jest tu prawdziwą dziewicą.

So, for the record, you are no longer the virgin who we thought?
Tak, dla zapisu, już nie jesteś dziewica, którą myśleliśmy? Co?

Only one of you has to be a virgin. Anything else?
Tylko jedno z was musi być nietknięte.

I haven't been a virgin for a very long time.
Nie jestem dziewicą już od bardzo długiego czasu.

How can you talk to a virgin like me that way?
Jak możesz mówić do dziewicy, tak jak do mnie?

I was a virgin when we met, and you know it.
Kiedy cię poznałam, byłam dziewicą, i dobrze o tym wiesz.

Nothing, if you want to remain a virgin for life.
Nic. Jeśli zamierzasz przez całe życie być prawiczkiem.

So, at the time of marriage you were a virgin?
Byłeś prawiczkiem do dnia ślubu? - Tak.

And, of course, a very beautiful virgin that looks just like Her.
Oraz piękna dziewica, która wygląda jak... ona.

I just don't feel quite like a virgin in it.
Po prostu nie czuję się w nim jak dziewica.

I think it's okay for a guy to be a virgin.
Ja myślę, że to w porządku żeby facet był dziewicą.

I'd have another one for you, a little older, also a virgin, good looking.
Mam dla ciebie inną... trochę starszą... również dziewica, ładna.

It's not easy to find a girl who's both pretty and a virgin.
Niełatwo jest znaleźć dziewczynę, która jest i ładna i jeszcze dziewica.

You spend a night with my virgin daughter and this is what I get?
Spędziłeś noc z moją córką - dziewicą... i tak mi się odwdzięczasz?

We could go to Virgin this afternoon and buy it.
Można pojechać do sklepu i kupić.

Turns out she was a virgin. None of it happened.
Wyszło na jaw, że była dziewicą... i nic z tamtych rzeczy się nie wydarzyło.

I am 22 year old blind virgin, who doesn't know anything about girls.
Jestem 23-letnim niewidomym prawiczkiem, który nic nie wie o dziewczynach.

You can't go a virgin to war it's a men thing, understand?
Nie można na wojnę iść prawiczkiem. Męska sprawa, rozumiesz?

Well, she died a virgin, from a single blow to the head.
Umarła jako dziewica od pojedynczego ciosu w głowę.

As for me, I was still a virgin, single and broke.
A ja? Wciąż byłem dziewicą, bez dziewczyny i pieniędzy.

How about you start off with a nice little virgin like Betty?
Czemu nie zaczniesz z miłą, małą dziewicą Betty?

Pick up my ring and tell everyone you're a virgin.
Podnieś mój pierścionek i powiedz wszystkim, że jesteś dziewicą.

If we didn't share women, you'd still be a virgin.
Gdybyśmy się nie dzielili kobietą, Wciąż byłbyś prawiczkiem.

Seems like a waste of a perfectly good virgin to me.
Jak dla mnie, to marnotrawstwo zupełnie dobrej dziewicy.

I'm on my way to church with the Virgin's candles.
Jestem w drodze do kościoła ze świecami Dziewicy.

No, you spent $500 each, and he's still a virgin.
Nie, wydaliście 1000$, a on wciąż jest prawiczkiem.

Like you're only a virgin once, and then it's over.
Tak jak jest się dziewicą raz, a potem koniec.

Well, if it's not a personal question, are you a virgin?
Jeśli to nie jest zbyt osobiste pytanie, czy pani jest dziewicą?

I had to wait 300 years for a virgin to light a candle.
Musiałem poczekać 300 lat na dziewicę, która zapali świecę.

Turtle said that these guys don't even believe you are a virgin.
Turtle mówił, że chłopaki nawet nie wierzą, że jesteś dziewicą.

No, because apart from that one time eight months ago, I'm a complete virgin.
Nie, bo poza tym jednym razem jestem całkowitą dziewicą.

You might even, I don't know, not die a virgin.
Mógłbys nawet, no wiesz, nie umrzeć jako prawiczek.

We had an entire line of extra virgin olive oil.
Mamy całą linię oliwy z oliwek.

You could also take the skirt off and join us playing this virgin game.
Mógłbyś się rozebrać i dołączyć do nas grając w tą dziewiczą grę, chcesz?

And what about the sort of really big miracles, like the virgin birth?
A co z rzeczywiście wielkimi cudami, jak niepokalany poród?

This is a virgin area a long way away.
Jest to daleki, dziewiczy obszar.

But between her and the vampires, I'll probably die a virgin tonight.
Ale pomiędzy nią a wampirami pewnie... umrę dziś dziewicą.

You have a virginity club and you're not even a virgin?
Masz klub dziewic, a nawet nie jesteś dziewicą?

Guys, you remember my awesome girlfriend who was a virgin until we met?
Pamiętacie moją ekstra dziewczynę, która była dziewicą, nim się poznaliśmy.

As long as I'm no longer a virgin at your age.
Ale nie będę ciągle dziewicą w twoim wieku.

How can she be a virgin if she has a son?
Jak ona może być dziewicą, skoro ma syna?

Hence, according to your definition, she'd still be a virgin.
Więc, zgodnie z twoją definicją, jest nadal dziewicą.

A man who would come here as a virgin.
Człowiek, który przybył tu jako prawiczek.

Sure, I know my boy is almost a virgin.
Jasne.. wiem, że mój chłopak to prawie dziewica.

Legend says that one day the Virgin shall again appear.
Legenda mówi że Bizantyjska dziewica pojawi sie ponownie

I never thought I'd be so happy to be a virgin.
Nigdy nie myślałem, że będę szczęśliwy z bycia prawiczkiem.

Apparently, she was the only posh virgin they could find.
Zrozumiano? najwidoczniej, była jedyną elegancką dziewicą, jaką znaleźli.