Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia nazwa potoczna; budownictwo styl regionalny/zwyczajny; lingwistyka miejscowy język, dialekt regionalny, miejscowy dialekt, język codzienny/potoczny, żargon, język rodzimy, mowa ojczysta;

(Adjective) lokalny, miejscowy, rodzimy, regionalny; lingwistyka codzienny, potoczny, środowiskowy; biologia potoczny; budownictwo zwyczajny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(dialect) dialekt
2.
(slang) slang.
3.
(homely speech) żargon, gwara.adj krajowy
miejscowy
rodzimy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

miejscowy, lokalny, język miejscowy, lokalna gwara, lokalny dialekt, lokalne narzecze

Nowoczesny słownik angielsko-polski

język potoczny

nazwa potoczna

nazwa zwyczajowa

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj rodzimy, miejscowy, tubylczy
s język rodzimy, mowa ojczysta

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MACIERZYSTY

KRAJOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N dialekt
Adj miejscowy

Wordnet angielsko-polski

(a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, żargon, argot
synonim: slang
synonim: cant
synonim: jargon
synonim: lingo
synonim: argot
synonim: patois

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

język miejscowy
język ojczysty
język rodzimy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Gwara

miejscowy

ojczysty

rodzimy

tubylczy

żargon

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

język miejscowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Of course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Oczywiście, że tak, w ramach konwencjonalnej, miejscowej dyplomacji.

statmt.org

It was that hands-on iterative process which is so much like vernacular design and folk design in traditional cultures.
To był taki praktyczny, powtarzający się proces, który jest podobny lokalnego designu w tradycyjnych kulturach.

TED

I bet, in a couple of years, that phrases like "coworking" and "couchsurfing" and "time banks" are going to become a part of everyday vernacular.
Założę się, że za kilka lat wyrazy takie jak "współpraca", "CouchSurfing" czy "banki czasu" wejdą do potocznego słownictwa.

TED

Education must be designed to reach out and capture people's attention, to address tailored messages to specific target groups in their own vernacular.
Musi ona być tak zaprojektowana, aby przyciągała uwagę ludzi, kierować specjalne wiadomości do poszczególnych grup docelowych w ich języku ojczystym.

statmt.org

It isn't a question of faith, it's just the vernacular.
To nie jest pytanie o wiarę, tak tylko mówię.

Education must be designed to reach out and capture people's attention, to address tailored messages to specific target groups in their own vernacular.
Musi ona być tak zaprojektowana, aby przyciągała uwagę ludzi, kierować specjalne wiadomości do poszczególnych grup docelowych w ich języku ojczystym.

Of course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Oczywiście, że tak, w ramach konwencjonalnej, miejscowej dyplomacji.

For your information, the accepted vernacular is gay.
Dla twojej informacji, mówi się gej.

This is what I'm deciphering from your vernacular.
Oto, co rozumiem z twojej gwary.

Well, Wildcatwas written in a kind of obsolete vernacular...
No cóż, Żbik został napisany w pewnym przestarzałym dialekcie...

My vernacular endears me to people.
Mój żargon podoba się ludziom.

Suddenly, his carefree vernacular satire was political anathema.
Nagle, jego beztroska satyra stworzona w języku angielskim stała się dlań politycznym wyrokiem.

In academic vernacular, you cheated.
W akademickim języku, oszukiwał pan.

It's vernacular in certain places, but wait--
Występuje w kilku miejscach ale...