Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) The Union of Soviet Socialist Republics (dawn.) ZSRR

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ZSRR

Słownik skrótów

pol. 'Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich', eng. the Union of Soviet Socialist Republics

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Lithuania was the first country of the Soviet bloc to declare independence from the USSR.
To pierwszy kraj z komunistycznego bloku, który ogłosił swoją niezależność od ZSSR.

statmt.org

They might not have much in common at first glance until you consider the title of one of the Beatles' songs, Back in the USSR.
Na pierwszy rzut oka niewiele łączy te dwie sprawy, ale wystarczy spojrzeć na tytuł jednej z piosenek Beatlesów "Back in the USSR”, czyli "Z powrotem w ZSSR”.

statmt.org

Mr President, Moldova has come a long way since the Molotov-Ribbentrop pact divided Europe into spheres of influence and Moldova became part of the USSR.
Panie przewodniczący! Od czasu, kiedy pakt Ribbentrop-Mołotow podzielił Europę na strefy wpływów, a Mołdawia stała się częścią ZSSR, kraj ten przebył długą drogę.

statmt.org

No one, in short, is going back to the USSR.
Mówiąc w skrócie, nikt nie wraca do ZSRR.

Until recently, these historical facts were completely denied by the USSR.
Do niedawna te historyczne fakty były w ogóle negowane przez ZSRR.

Today's Russia is reminiscent in some ways of the old USSR.
Dzisiejsza Rosja pod pewnymi względami przypomina stary ZSRR.

Will it, at the same time, turn a blind eye to the crimes of the USSR's totalitarian regime?
Czy jednocześnie będzie udawała, że nie widzi zbrodni totalitarnego reżimu w ZSRR?

Enough time has already passed since the fall of the USSR, and other post-Communist countries have made significant progress.
Minęło już dostatecznie dużo czasu od upadku ZSRR i inne kraje postkomunistyczne poczyniły znaczne postępy.

I noted the comparison with the USSR of Brezhnev.
Odnotowałem porównanie z ZSRR za czasów Breżniewa.

Lithuania was the first country of the Soviet bloc to declare independence from the USSR.
To pierwszy kraj z komunistycznego bloku, który ogłosił swoją niezależność od ZSSR.

Ukraine has become a major geopolitical issue for Europe since the dissolution of the USSR.
Od czasu rozpadu ZSRR Ukraina stała się dla Europy poważnym problemem o wymiarze geopolitycznym.

Russia, however, is not the USSR.
Rosja jednak to nie jest już ZSRR.

It met fierce opposition among those revisionist forces who still perceive the fall of the USSR as the worst catastrophe of the 20th century.
Napotkał on gwałtowny sprzeciw ze strony przedstawicieli tych rewizjonistycznych sił, które wciąż postrzegają upadek ZSRR jako najgorszą katastrofę XX wieku.

It was easy to resettle people within the former USSR, and it was accomplished efficiently after the disaster.
W dawnym ZSRR łatwo było ludzi przesiedlić i uczyniono to po katastrofie sprawnie.

This is the same kind of over-control that eventually sent the USSR into oblivion, but all for the sake of flying whose flag?
To taka sama nadmierna kontrola, jaka ostatecznie pogrążyła ZSRR, i po co to wszystko?

Nevertheless, he remains popular, particularly in the rural areas and among the older generation nostalgic for the security of the USSR in these uncertain economic times.
Niemniej jednak cieszy się on popularnością, zwłaszcza w regionach wiejskich, wśród starszych pokoleń z nostalgią wspominających opiekuńczość ZSRR w tych niepewnych gospodarczo czasach.

They might not have much in common at first glance until you consider the title of one of the Beatles' songs, Back in the USSR.
Na pierwszy rzut oka niewiele łączy te dwie sprawy, ale wystarczy spojrzeć na tytuł jednej z piosenek Beatlesów "Back in the USSR”, czyli "Z powrotem w ZSSR”.

They were prisoners of war, and were being held captive following the aggression of the USSR against Poland in September 1939.
Byli oni jeńcami wojennymi przetrzymywanymi w niewoli po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Unfortunately, Russian representatives repeatedly continued to explain away the crimes committed by totalitarian communism in the territories occupied by the USSR.
Niestety przedstawiciele Rosji wciąż usprawiedliwiali zbrodnie popełnione przez totalitarny reżim komunistyczny na terytoriach okupowanych przez ZSRR.

As you all know, our cooperation with Tajikistan is currently still governed by the trade and cooperation agreement concluded with the USSR in 1989 and endorsed by Tajikistan in 1994.
Jak państwo wiedzą, nasza współpraca z Tadżykistanem jest obecnie regulowana umową o handlu i współpracy, zawartą z ZSRR w 1989 roku i zatwierdzoną przez Tadżykistan w 1994 roku.

Poland, a country that itself was once knocking on the EU's door, is now calling for the opportunity of membership to be offered to Ukraine and other countries that were formed after the collapse of the USSR.
Polska - kraj, który kiedyś pukał do drzwi Unii - zabiega o szanse członkostwa dla Ukrainy i innych krajów, powstałych po rozpadzie ZSRR.

This country has had little luck. It has been governed by groups with a range of political affiliations, occupied by American troops, and has been caught between Cuba, the USSR and the USA.
Kraj ten nie miał szczęścia i był rządzony przez grupy o różnych orientacjach politycznych, okupowany przez wojska amerykańskie, balansując między Kubą, ZSRR a USA.

Relations between the European Communities and Turkmenistan are currently governed by the Agreement on Trade and Commercial and Economic Cooperation concluded between the European Communities and the USSR in 1989.
na piśmie. - (PL) Stosunki pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i Turkmenistanem opierają się obecnie ma Umowie w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej między Wspólnotami i ZSRR z 1989 roku.

This was a direct consequence of a pact made between Hitler and Stalin in September 1939, which also gave the USSR control of Finland and part of the territory of Poland and Romania.
Była to bezpośrednia konsekwencja paktu Hitler-Stalin z sierpnia 1939 r. oddającego we władanie ZSRR także Finlandię oraz część terytoriów Polski i Rumunii.

Today, the European Union is unanimous against the Russian policy of stirring up frozen conflicts and Moscow's attempts at interfering in the politics of independent states which were formerly part of the USSR, such as Georgia.
Dziś Wspólnota Europejska mówi jednym głosem przeciwko rosyjskiej polityce podsycania zamrożonych konfliktów oraz próbom ingerencji Moskwy w politykę niepodległych państw, dawniej wchodzących w skład ZSRR, takich jak Gruzja.

on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, in this building there is an insatiable demand for power and control - levels of control which previously only the USSR would have dreamt of.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! W tym budynku panuje nienasycony głód władzy i kontroli - zakresu kontroli, o którym dawniej mógłby pomarzyć tylko ZSRR.

As some of you in this Assembly know well, there have been two ways of getting out from communist regimes after the liberating collapse of the USSR - the European one and the nationalistic one: the rule of law and the rule of fear.
Niektórzy obecni tu na tej sali doskonale wiedzą, że istniały dwie drogi oswobodzenia się z komunistycznych reżimów po upadku ZSRR droga europejska i droga nacjonalistyczna: rządy prawa i rządy strachu.

Unfortunately, for as long as the acts of Nazism are recognised as a crime against humanity but the crimes of the Communist regime of the USSR are excused, we have to face the fact that Europe and its historical truth is split between its eastern and western halves.
Niestety, dopóki czyny nazizmu są uznawane za zbrodnię przeciwko ludzkości, a zbrodnie komunistycznego reżimu ZSRR usprawiedliwiane, dopóty będziemy mieli do czynienia z rozbiciem Europy i jej prawdy historycznej na dwie części: wschodnią i zachodnią.