Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niepokoje, zamieszki, rozruchy; psychologia niepokój;
political unrest - rozruchy na tle politycznym;
industrial unrest - strajki; protesty robotnicze; biznes niepokoje wśród załogi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (disquiet) niepokój
(social, political) wzburzenie
zamieszki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niepokój, zamieszki, niepokoje, wzburzenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niepokoje

rozruchy

wewnętrzny niepokój

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

rozruchy pl, zamieszki pl

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

niepokój m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s niepokój
wzburzenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n niepokój
wzburzenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BURZENIE

FERMENT

Wordnet angielsko-polski

(a state of agitation or turbulent change or development
"the political ferment produced new leadership"
"social unrest")
ferment
synonim: agitation
synonim: ferment
synonim: fermentation
synonim: tempestuousness

Słownik internautów

niepokój

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

niepokój
zamieszki

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zamieszki

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wzburzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

niepokoje; zamieszki
~, civil - zamieszki wśród ludności cywilnej
~, domestic - polit. niepokoje wewnętrzne
~, internal - niepokoje wewnątrz kraju
~, student - zamieszki studenckie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The economic and social crisis is undoubtedly going to cause increased social unrest.
Kryzys socjoekonomiczny bez wątpienia spowoduje zwiększenie niepokojów społecznych.

statmt.org

The unrest in Egypt has forced the mother to return to Slovakia, but without her son.
Z powodu rozruchów w Egipcie matka była zmuszona do powrotu na Słowację, ale bez syna.

statmt.org

It is also behind the unrest in the southern Mediterranean countries.
Kryje się ono także za niepokojami w krajach położonych na południu basenu Morza Śródziemnego.

statmt.org

To report on the social unrest in the Gafsa Basin and on the repression that followed it.
Informował o zamieszkach społecznych w rejonie Gafsy oraz reperkusjach będących ich konsekwencją.

statmt.org

-- or the social trade-offs -- what happens if unrest breaks out?
Symulujemy wpływy i rozkład ekonomiczny - jak wiele siatek nad łóżka w porównaniu do spryskiwania?

TED

Coming here on behalf of the players there's no unrest in the camp at all.

www.guardian.co.uk

The unrest occurred on the same day Madagascar voted on the new draft constitution that would lower the minimum age for a president to 35, allowing Rajoelina both to stay in office until elections slated for 4 May 2011, and to run again.

www.guardian.co.uk

That reportedly sparked unrest after many North Koreans were stuck with piles of worthless bills.

www.guardian.co.uk

The International Labour Organization (ILO) has warned of growing social unrest as it now sees the recovery in global employment delayed until 2015.

www.guardian.co.uk

This action will help the public and show them no cause for unrest.
Ta akcja nas rozreklamuje i pokaże, że nie ma powodów do niepokoju.

This was accompanied by unrest, in which over 130 people lost their lives.
Towarzyszyły jej zamieszki, w których śmierć poniosło ponad 130 osób.

It is also behind the unrest in the southern Mediterranean countries.
Kryje się ono także za niepokojami w krajach położonych na południu basenu Morza Śródziemnego.

It was a time of unrest and upheaval in the region.
To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.

Russia took the initiative in 2001, hence the current unrest.
Rosja podjęła taką inicjatywę w 2001 roku, stąd obecny niepokój.

Anger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries.
Złość spowodowana rosnącymi cenami żywności doprowadziła w wielu krajach do niepokojów społecznych.

The unrest will certainly have an impact on the influx of refugees.
Te niepokoje z całą pewnością nie pozostaną bez znaczenia dla kwestii napływu uchodźców.

Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Czeka nas masowe bezrobocie, niepokoje społeczne i rosnące obciążenie podatkowe.

Many years before I was born was a time of unrest, and suffering.
Wiele lat przed tym, jak się urodziłam, były czasy zamieszek i cierpienia

Something needs to be done to prevent this social unrest from reaching the levels witnessed in our country.
Należy zrobić coś, by ten niepokój społeczny nie osiągnął takiego poziomu, jak ma to miejsce w naszym kraju.

Once again, rising food prices are causing social unrest and political instability in several countries.
Podwyżki cen żywności ponownie powodują niepokoje społeczne i brak stabilności politycznej w kilku krajach.

Unrest in the north, and now this ill-considered war with the Tsar.
Niepokoje na północy, a teraz kolejne zło - wojna z Carem.

The economic and social crisis is undoubtedly going to cause increased social unrest.
Kryzys socjoekonomiczny bez wątpienia spowoduje zwiększenie niepokojów społecznych.

Nevertheless, we must not forget that our neighbouring countries continue to be plagued by serious unrest.
Nie możemy jednak zapominać, że w krajach sąsiadujących nadal jest bardzo niespokojnie.

General Preston assures me that the military can contain any civilian unrest.
Generał Preston zapewnia mnie, że wojsko jest w stanie powstrzymać niepokoje..

A straitjacket like that can only result in rising unemployment, leading to the kind of social unrest we have seen before.
Tego rodzaju kaftan bezpieczeństwa może przyczynić się jedynie do podwyższenia bezrobocia, prowadząc do niepokojów społecznych, jakie już kiedyś widzieliśmy.

They may increase unrest rather than reduce it.
Mogą wzniecać niepokoje, zamiast je uśmierzać.

There is much unrest in the land.
W kraju jest wiele niepokojów.

Civil unrest and rioting has broken out in Greece.
W Grecji rośnie niepokój i wybuchają zamieszki.

We are facing a most complicated economic perspective accompanied by the imminence of serious social unrest.
Przed nami rysuje się najtrudniejsza perspektywa gospodarcza, której towarzyszy nieuchronny głęboki niepokój społeczny.

The unrest in Egypt has forced the mother to return to Slovakia, but without her son.
Z powodu rozruchów w Egipcie matka była zmuszona do powrotu na Słowację, ale bez syna.

We must also point out that although there is social unrest, the response to famine and shortages is, of course, much better in democratic countries.
Musimy także podkreślić, że mimo że mają miejsce zamieszki społeczne, odpowiedź na głód i niedobory jest oczywiście dużo skuteczniejsza w krajach demokratycznych.

The differences between some countries and others are going to increase, and there is going to be increased social unrest.
Różnice pomiędzy jednymi krajami a innymi wzrosną i dojdzie do większych niepokojów społecznych.

Your Excellency, we should prepare for civil unrest.
Wasza Ekscelencjo, przygotujmy się do zamieszek.

Even if the situation calms down, new and perhaps even more violent unrest can be predicted.
Nawet jeśli sytuacja się uspokoi, można przewidywać, że pojawią się nowe i być może jeszcze bardziej brutalne zamieszki.

In poorer countries such as Haiti, food shortages have already led to incidents of riots and civil unrest.
W biedniejszych krajach, takich jak Haiti, braki żywności doprowadziły już do zamieszek i niepokojów.

In a time of social unrest and disorder...
W czasach zamieszek i anarchii gangi wzmocniły się.

We await your Captain's greeting with growing unrest.
Z rosnącym zniecierpliwieniem oczekujemy waszego dowódcy.

Militarism and unrest are in the air.
Militaryzm i niepokój wiszą w powietrzu.

Our allies on Arrakis continue to instigate civil unrest.
Nasi sprzymierzeńcy na Arrakis ciągle badają sprawy wojny domowej.

The first signs of this are the unrest in Somalia and predictions of future conflicts over water.
Pierwszymi tego sygnałami są niepokoje w Somalii oraz zapowiedzi przyszłych konfliktów o wodę.

This incident could provoke some civil unrest.
To wydarzenie mogłoby sprowokować trochę cywilnego niepokoju.

This is shown, in particular, by the recent unrest following the rekindling of antagonism over the Muhammad cartoons.
Przykładem mogą być zwłaszcza niedawne niepokoje, powstałe wskutek ponownego rozbudzenia antagonizmów dotyczących karykatur Mahometa.

Greece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
W Grecji obecnie w wielu miastach doszło do wybuchu społecznego i ogólnego niepokoju.

Greece's recent unrest is clearly linked to unemployment, resulting from an overvalued euro.
Niedawne zamieszki w Grecji mają ścisły związek z bezrobociem wynikającym z przeszacowanego euro.

In this respect, the absolute number one priority is the preconditions for improved economic development, as without these, social unrest cannot be ruled out.
Pod tym względem priorytetem bezwzględnie numer jeden są warunki wstępne lepszego rozwoju gospodarczego, gdyż bez nich nie można wykluczyć niepokojów społecznych.

Recession results in dissatisfaction and social unrest.
Recesja powoduje niezadowolenie i niepokoje społeczne.

We have all got to work together to overcome this problem and prevent the civil unrest and misery that could arise from it.
Wszyscy musimy współpracować, żeby przezwyciężyć ten problem i zapobiec niepokojom społecznym i dramatom, które mogą z nich wyniknąć.

A hire-and-fire system engenders fear and sows the seeds of social unrest.
System w rodzaju "zatrudnij i zwolnij” rodzi strach i sieje niepokój społeczny.

Food shortages and high prices are usually accompanied by social unrest and we cannot allow this situation to occur on our continent.
Niedobory żywności i jej wysokie ceny zazwyczaj wiążą się z niepokojami społecznymi i nie możemy dopuścić do takiej sytuacji na naszym kontynencie.

A deepening of the existing crisis could lead to the growth of unrest and anti-democratic feeling.
Pogłębienie już istniejącego kryzysu mogłoby doprowadzić do wzrostu niepokojów i nastrojów antydemokratycznych.

Arms trafficking in the region also encourages more rebel unrest, while compromising the process of establishing independence.
Handel bronią w tym regionie również przyczynia się do nasilania się zamieszek narażając na szwank ustanowienie niepodległości.

EU engagement is needed now more than ever considering the turmoil and unrest this region is experiencing.
Zaangażowanie UE jest teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, zważywszy na wrzenie i niepokoje, jakich doświadcza ten region.

They experienced social unrest, revolts and famine.
Doświadczyli niepokojów społecznych, buntów i klęski głodu.

This Saint Georges is spreading unrest among us.
Ten święty Jerzy sieje wśród nas niezgodę.

The current uncertain economic situation and financial unrest are putting the ECB under great pressure.
Oczy wszystkich skierowane są na Europejski Bank Centralny. Obecna niepewna sytuacja gospodarcza oraz finansowe zawirowania wywierają wielką presję na EBC.

However, a few weeks back, in Parliament, I did warn of civil unrest over the situation with the eurozone and the problems it now faces.
Jednak kilka tygodni temu w Parlamencie ostrzegałem przed niepokojami społecznymi w związku z sytuacją w strefie euro i z problemami, z jakimi się teraz boryka.

Stalemate is likely to continue as long as there is so much unrest and uncertainty in the Arab world.
Sytuacja patowa potrwa prawdopodobnie tak długo, jak długo trwały będą zawirowania i niepewność w świecie arabskim.

This report hypocritically names social unrest as one element of a new generation of security challenges and risks.
Sprawozdanie to z całkowitą hipokryzją wymienia niepokoje społeczne jako jeden z elementów nowej generacji wyzwań i ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa.

The book is called Blessed Unrest.
Jego książka nazywa się "Błogosławiony Niepokój".