Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna gruźlica tuberkuloza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (med) gruźlica
tuberkuloza

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gruźlica (choroba zakaźna)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

gruźlica f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s med. gruźlica

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n med. gruźlica

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TUBERKULOZA

Wordnet angielsko-polski

(infection transmitted by inhalation or ingestion of tubercle bacilli and manifested in fever and small lesions (usually in the lungs but in various other parts of the body in acute stages) )
gruźlica, tuberkuloza
synonim: TB
synonim: T.B.

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Gruźlica

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. gruźlica
~, pulmonary - gruźlica płuc

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, as the Commission pointed out, people in Europe are also dying of tuberculosis.
Jednakże, jak wskazała Komisja, na gruźlicę umierają także ludzie w Europie.

statmt.org

And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
Żaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.

TED

Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
Pamiętajmy, że w 2009 roku na gruźlicę zmarło ponad 1,7 miliona ludzi.

statmt.org

Statistically speaking, one in ten of these individuals will go on to develop tuberculosis.
Statystycznie jedna na dziesięć z tych osób zachoruje na gruźlicę.

statmt.org

It was only when the doctors started treating her for tuberculosis that she discovered she also had HIV.

www.guardian.co.uk

"This is especially worrying as North Korea fights a tuberculosis epidemic," Baber said.

www.guardian.co.uk

tuberculosis in cattle cost the Department for the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) Â?63m in England in 2009 and affected 25,000 animals.

www.guardian.co.uk

But already two bodies that the foundation funds heavily, the Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) and the Global Fund to Fight HIV/Aids, tuberculosis and Malaria, have, according to the foundation, delivered vaccines to more than 250 million children in poor countries and prevented more than an estimated five million deaths.

www.guardian.co.uk

Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
Pamiętajmy, że w 2009 roku na gruźlicę zmarło ponad 1,7 miliona ludzi.

Treated him for tuberculosis when he was still in school.
Leczyłem go z gruźlicy, kiedy jeszcze chodził do szkoły.

Would you like to buy stamps to help people with tuberculosis?
Chciałbyś kupić znaczki, żeby pomóc chorym na gruźlicę?

Tuberculosis is the seventh most common cause of death in the world.
Gruźlica to siedemnasta w kolejności najczęstsza przyczyna zgonów na świecie.

The presence of tuberculosis in the world continues to be a cause for concern.
Występowanie gruźlicy na świecie nadal jest powodem do obaw.

A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Co sekundę jeden człowiek gdzieś na świecie zaraża się gruźlicą.

They sell the blood to rich people to cure their tuberculosis.
Sprzedają krew bogatym ludziom by uleczyła ich gruźlicę.

Nevertheless, very many people around the world are still dying of tuberculosis today, particularly the young and the poor.
Niemniej jednak bardzo wielu ludzi na całym świecie w dalszym ciągu umiera dziś na gruźlicę, szczególnie młodzi i biedni.

The subsequent treatment costs can be up to one hundred times higher than those of normal tuberculosis.
Koszty dalszego leczenia mogą być nawet o sto procent wyższe niż koszty leczenia zwykłej postaci gruźlicy.

She says a year ago my father told her she had tuberculosis.
Mówi, że rok temu mój ojciec powiedział jej, że ma gruźlicę.

The next item is the statement from the Commission on the fight against tuberculosis.
Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w sprawie zwalczania gruźlicy.

Tuberculosis is a good example of the contrast between us and our neighbours in the developing world.
Dobrym przykładem kontrastu między nami a naszymi sąsiadami w krajach rozwijających się jest gruźlica.

It is clear that we are far from eradicating tuberculosis.
Jest jasne, że daleko nam do likwidacji gruźlicy.

We are determined to achieve our targets in order to control the tuberculosis disease.
Jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć nasze cele w zakresie ograniczania gruźlicy.

Statistically speaking, one in ten of these individuals will go on to develop tuberculosis.
Statystycznie jedna na dziesięć z tych osób zachoruje na gruźlicę.

In 2009, tuberculosis killed 1.7 million people, or 4 700 people per day.
W 2009 roku gruźlica zabiła 1,7 miliona ludzi, a to oznacza 4 700 osób dziennie.

Stamp sale to raise funds for the fight against tuberculosis.
Sprzedaż znaczków na zbiórkę funduszy na walkę z gruźlicą.

However, European countries have also failed to cope with the high incidence of tuberculosis.
Jednak państwom europejskim też nie udało się poradzić sobie z wysoką zachorowalnością na gruźlicę.

However, for too long, we have mistakenly lowered the guard against tuberculosis.
Jednakże przez zbyt długi czas w sposób błędny zmniejszyliśmy czujność w odniesieniu do gruźlicy.

People say that all of Sylvia's children died up there of tuberculosis.
Ludzie mówią, że wszystkie dzieci Sophie umarły tam. Na gruźlicę.

Strengthening the role of clinical and scientific research is vital in the fight against tuberculosis.
Wzmacnianie roli badań klinicznych i naukowych ma zasadnicze znaczenie w walce z gruźlicą.

We need comprehensive programmes aimed both at preventing and treating tuberculosis.
Potrzebujemy kompleksowych programów mających na celu zarówno profilaktykę, jak i leczenie gruźlicy.

They don't give you much hope with tuberculosis.
Przy gruźlicy lekarze nie dają wielkich nadziei.

Tuberculosis is, unfortunately, one of the main causes of death in the world.
Niestety, gruźlica jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.

I wonder if there's some correlation between hepatic tuberculosis and drug addiction.
Zastanawiam się czy jest jakaś zależność pomiędzy gruźlicą wątroby, a uzależnieniem od narkotyków.

However, as the Commission pointed out, people in Europe are also dying of tuberculosis.
Jednakże, jak wskazała Komisja, na gruźlicę umierają także ludzie w Europie.

I also call on you to encourage greater investment in scientific research in the fight against tuberculosis.
Wzywam także do zachęcania do większych inwestycji w badania naukowe w walce z gruźlicą.

Globally, there were 9.4 million new cases of tuberculosis in 2008 and 1.8 million deaths.
W skali globalnej, w 2008 roku wykryto 9,4 miliony nowych przypadków gruźlicy i stwierdzono 1,8 miliona zgonów.

It is also strange how the text chooses to overlook the 5 500 to 6 000 cases of tuberculosis in France.
Dziwne jest również to, że w dokumencie pomija się 5 500-6 000 odnotowywanych we Francji przypadków zachorowań na gruźlicę.

In many cases, tuberculosis and its prevention remain a challenge not just for the developing world, but also for developed countries.
W wielu przypadkach gruźlica i zapobieganie jej pozostaje wyzwaniem nie tylko dla krajów rozwijających się, ale także dla państw rozwiniętych.

But, as tuberculosis is not constrained by borders, we have to support countries beyond the European Union.
Ponieważ jednak granice państwowe gruźlicy nie powstrzymają, musimy wpierać kraje poza Unią Europejską.

Mr President, medical progress has not yet overcome tuberculosis.
Panie przewodniczący! Postęp medycyny nie pozwolił jeszcze na pokonanie gruźlicy.

There are new vaccinations and, according to one study, administration of vitamin D reduces the treatment time for tuberculosis.
Są nowe szczepionki, a według jednego z badań podawanie witaminy D skraca czas leczenia gruźlicy.

Dr. Perry said he picked the tuberculosis and liver nodes for today.
Dr Perry powiedział, że dzisiaj bierze gruźlicę i guzy na wątrobie.

It should be pointed out that vaccines are an essential means of combating tuberculosis, together with better testing.
Trzeba powiedzieć, że szczepienia oraz lepsze testy to podstawowe środki zwalczania gruźlicy.

The Commission has launched a number of initiatives over the past years to strengthen capacities to tackle tuberculosis.
Komisja podjęła szereg inicjatyw na przestrzeni ostatnich lat, aby wzmocnić potencjał zwalczania gruźlicy.

Humans are the only host of the tuberculosis microbacterium and its eradication would be perfectly possible.
Ludzie są jedynymi nosicielami mikrobakterii gruźlicy, a więc jej wyeliminowanie byłoby całkiem możliwe.

I had expected something else: tuberculosis.
Spodziewałem się czegoś jeszcze: gruźlicy.

The number of cases of tuberculosis has been decreasing within the EU.
W UE liczba przypadków gruźlicy spada.

Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world.
Gruźlica jest wyraźnym dowodem nierówności dzielących nasz świat.

According to data from the Romanian authorities, 30 000 new cases of tuberculosis appear in Romania every year.
Według danych przekazanych przez rumuńskie władze co roku w Rumunii odnotowuje się 30 tysięcy nowych przypadków zachorowań na gruźlicę.

In addition, though tuberculosis is still a killer, research is being abandoned for simple reasons of commercial profitability.
Ponadto, mimo że gruźlica nadal zabija, zrezygnowano z badań po prostu ze względu na brak ich komercyjnej rentowności.

These include reversing the trend in the number of patients with tuberculosis by 2015 and eliminating the disease by 2050.
Chodzi o odwrócenie tendencji wzrostowej co do liczby chorych na gruźlicę do roku 2015 i likwidację tej choroby do roku 2050.

We all have to have tuberculosis tests.
Musimy się przebadać na gruźlicę.

Another with with heart disease And one with pulmonary tuberculosis Need more?
Następny z chorobą serca i jeszcze jeden z astmą... wymieniać dalej?

In addition, through its research framework programmes, the Commission supports the development of new treatments, vaccines, drugs and diagnostic tools against tuberculosis.
Dodatkowo, za pomocą swoich ramowych programów badawczych, Komisja wspiera opracowanie nowych sposobów leczenia, szczepionek, leków i narzędzi diagnostycznych służących zwalczaniu gruźlicy.

Tuberculosis is a serious economic problem.
Gruźlica to poważny problem ekonomiczny.

How can one fail to support an initiative aimed at eradicating tuberculosis by 2050, when it continues to kill 2 million people a year worldwide?
Jak można nie poprzeć inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie gruźlicy do roku 2050, skoro co roku choroba ta zabija 2 miliony ludzi na całym świecie?

That is the bacille de Koch that causes tuberculosis.
To jest prątek de Kocha, który powoduje gruźlicę.

Tuberculosis comes from poverty and homelessness, and in Member States with lower standards of living this disease is common today.
Gruźlica rodzi się z ubóstwa i bezdomności, i w państwach członkowskich o niższym standardzie życia choroba ta jest zjawiskiem powszednim.