Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) trójkąt; ekierka;
the eternal triangle - trójkąt miłosny; trójkąt małżeński;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (geom, music, fig) trójkąt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

trójkąt
the eternal ~ odwieczny trójkąt (małżeński)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ekierka

trójkąt (figura geometryczna)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

trójkąt m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s trójkąt

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'traI{Îg@ln Ekierka Use your triangle (Użyj ekierki) - Student University of Tennessee (1999) You can shove this triangle up your ass! (Możesz sobie tę ekierkę w dupę wsadzić!) - Student University of Alabama (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n trójkąt (także małżeński instrument)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRÓJBOK

Wordnet angielsko-polski


1. (a percussion instrument consisting of a metal bar bent in the shape of an open triangle)
triangel, trójkąt, triangiel, trianguł


2. (any of various triangular drafting instruments used to draw straight lines at specified angles)
ekierka, trójkąt rysunkowy: :

3. (a three-sided polygon)
trójkąt: : synonim: trigon
synonim: trilateral

4. (something approximating the shape of a triangle
"the coastline of Chile and Argentina and Brazil forms two legs of a triangle")
trójkąt, trójbok: :

5.
trójkąt: : synonim: rack

Słownik internautów

trójkąt

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat. trójkąt
~, Bermuda - geogr. Trójkąt Bermudzki
~, navigational - trójkąt nawigacyjny
~ of forces - fiz. trójkąt sił
~ of velocities - trójkąt nawigacyjny
~, spherical - astr. trójkąt sferyczny
~, velocity - trójkąt prędkości

Słownik techniczny angielsko-polski

1. trójkąt m
2. trójkąt rysunkowy, trójkąt kreślarski, ekierka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I do a big piece in a triangle and these are three sections from it.
Robię pewną dużą serię w trójkącie, i to będą właśnie trzy części, które do niej należą.

TED

Even so, it's affecting to see this triangle of headstones for the first time.

www.guardian.co.uk

I would form a little triangle with my arms, put my face in it to seal off that little pocket of air, and go into suspended animation.

www.guardian.co.uk

Next year is the centenary of the 1911 triangle Shirtwaist factory disaster in New York.

www.guardian.co.uk

But the jury accepted the prosecution's case based on the dynamics of a love triangle between the instructor and the two women.

www.guardian.co.uk

I put all the other stuff outside the triangle in a red field.
Wszystkie inne rzeczy umieszczam na zewnątrz trójkąta na czerwonym polu.

The only people that do are part of the triangle.
Ale wiedzą to osoby, które są częścią trójkąta.

Thanks to your little love triangle, my sister isn't speaking to me.
Dzięki twoim małym trójkącie miłosnym, moja siostra nie odzywa się do mnie.

The same triangle that's on the window in my bedroom.
Takiego samego, jaki jest na oknie w mojej sypialni.

They are the building blocks of what is called the 'knowledge triangle'.
Są one fundamentami tzw. "trójkąta wiedzy”.

Dixon, I want you to hit him at the top of the triangle.
Dixon, chcę żebyś uderzył w niego na końcu trójkąta.

I see all members of the triangle present and accounted for.
Widzę, że wszyscy członkowie trójkąta są obecni.

Well, we have two parts of the fire triangle. fuel and oxygen.
Mamy dwa czynniki z triady ognia. Paliwo i tlen.

Only you can complete the triangle and cast the spell.
Tylko ty możesz ukończyć trójkąt i rzucić zaklęcie.

Saw a few red lights in a triangle almost directly overhead.
Widziałem kilka czerwonych świateł w trójkąta niemal nad głową.

You might have known her, she knew you, a love triangle?
Może ją pani zna. Jakiś trójkąt miłosny?

I have, but he's too busy maneuvering the other two points of the triangle.
Spytam, ale na razie jest zbyt zajęty manewrowaniem pomiędzy pozostałymi dwoma wierzchołkami trójkąta.

If you do not release us from the triangle.
Skoro nie uwolniłeś nas z trójkąta?

What about Mari who formed a love triangle with us?
A co z Mari, która stworzyła z nami trójkąt?

So where are we in relation to the triangle?
A gdzie my jesteśmy w odniesieniu do tego trójkąta?

There are already so many problems in this love story and now this triangle.
Istnieje już tyle problemów w tej miłosnej historii, a teraz jeszcze trójkąt.

Love triangle between dancer, patron and a Down syndrome boy.
Trójkąt miłosny: tancerka, opiekun i chłopak z Downem.

Nobody at school hears about the triangle or the beanie.
Nikt w szkole nie dowie się ani o trójkącie, ani o czapeczce.

I'm in the Metro station at the federal triangle.
Jestem na stacji metra w Federal Triangle.

Secondly, it must strengthen the 'knowledge triangle' of research, education and innovation.
Po drugie, należy umocnić "trójkąt wiedzy”, czyli badania, edukację i innowacje.

I welcome the equal weighting given to the three sides of this triangle.
Z zadowoleniem przyjmuję uznanie za równie istotne trzech boków tego trójkąta.

For starters, let's get rid of that little meditation. The blue triangle.
Na dobry początek pozbądź się tych medytacji z niebieskim trójkątem.

Who would have thought the Bermuda Triangle could change a man so much?
Doprawdy? Kto by pomyślał, że Trójkąt Bermudzki może tak bardzo zmienić człowieka?

And you call yourself a soldier of the Golden Triangle.
I ty nazywasz się żołnierzem Złotego Trójkąta.

I am tired of being told I should have a pink triangle.
Jestem zmęczony słuchaniem o tym że powinienem nosić różowy trójkąt.

To find and destroy both halves of the triangle.
Abyś znalazła i zniszczyła obie połówki trójkąta.

Well, we have traveled within a very mysterious triangle.
A więc, zwiedzaliśmy bardzo tajemniczy trójkąt.

See the three suits? Forming a triangle around her?
Widzisz te trzy garnitury, które formują trójkąt wokół niej?

You just follow that dot, and you'il find yourself in a triangle.
To Ty, tu zmierzasz, podążaj za czerwoną kropką, a znajdziesz się w trójkącie.

See what's in the center of each triangle.
Zobaczmy, co jest w środkach trójkątów.

Maybe it was some kind of love triangle.
Może to był jakiś miłosny trójkąt.

Good luck, Barry, and for heaven's sake, get back in practice on that triangle!
Powodzenia, Barry i na miłość boską, Wróć do ćwiczeń z trójkątem!

If the triangle is large enough, that is possible.
Tak, jeśli trójkąt jest wystarczająco duży, to możliwe.

A poor crop in the Golden Triangle; too much rain.
Zbyt obfite deszcze w okręgu Złotego Trójkąta spowodowały słabe zbiory.

Now, as it turns out, it's a love triangle.
Jak się okazuje, jest to trójkąt miłosny.

The knowledge triangle is one of the keys.
Trójkąt wiedzy to jeden z kluczowych elementów.

It has recourse to the 'knowledge triangle': innovation, the promotion of research, and education.
Odnosi się to do "trójkąta wiedzy”: twórczości, promowania badań oraz edukacji.

Well, they must be somewhere in the triangle.
Jak je znajdziemy? - Będą gdzieś wewnątrz trójkąta.

They think we have Lady Croft's piece of the triangle.
Oni myślą, że mamy połówkę trójkąta Lady Croft.

That triangle represents the 3 basic virtues necessary to create a bonsai.
Ten trójkąt przedstawia 3 podstawowe cnoty niezbędne do stworzenia bonsai.

So we made a triangle with our bodies.
Więc ułożyliśmy trójkąt z naszych ciał.

And the other three chant in other places around the school, forming a triangle.
A pozostałe trzy w innych miejscach dookoła szkoły, tworząc trójkąt.

Poor devil, what did they do to you in that Bermuda Triangle?
Biedaczysko, co oni ci tam zrobili w tym Trójkącie Bermudzkim?

What are the chances of drug dealer from the golden triangle being on
Jaka jest szansa na to, że diler narkotyków z złotego trójkąta jest w

I'm being the right angle in a triangle.
Jestem prawym ramieniem... - ... w trójkącie.

Somebody killed her last night in the Golden Triangle.
Ktoś ją zabił zeszłej nocy w Golden Triangle.

Nobody gets out of the Bermuda Triangle, not even for a vacation.
Nikt nie wydostaje się z Trójkąta Bermudzkiego, nawet na urlop.

The target could be anywhere in that triangle.
Cel jest w obrębie tego trójkąta.

The only triangle in my life are triangular dumplings.
Jedyny trójkąt w moim życiu, to trójkątny pierożek.

I'm curious about your role in this triangle.
Ciekawi mnie, jak widzisz swoja role w tym trójkącie.