Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) przemijający, chwilowy, krótkotrwały, przelotny, przejściowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (momentary) przemijający
chwilowy
krótkotrwały

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chwilowy, przemijający, krótkotrwały

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przechodni

znikomy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHWILOWY

PRZEJŚCIOWY

NIETRWAŁY

CZASOWY

KRÓTKOTRWAŁY

PRZELOTNY

ULOTNY

EFEMERYCZNY

Wordnet angielsko-polski

(lasting a very short time
"the ephemeral joys of childhood"
"a passing fancy"
"youth's transient beauty"
"love is transitory but it is eternal"
"fugacious blossoms")
przemijający, nietrwały
synonim: ephemeral
synonim: passing
synonim: short-lived
synonim: transient
synonim: fugacious

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. przejściowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przemijający

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. przejściowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

transitory existence also mirrored the state of monetary integration within the Community.
Tymczasowy charakter EIW był odzwierciedleniem stanu integracji monetarnej Wspólnoty.

ECB

The current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
Stosowany obecnie system przejściowy nie przynosi pożądanych rezultatów, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny.

It is an illusion to believe that the juxtaposition of transitory communities, with different memories, can create a country.
Złudna jest wiara, że zlepek przemijających wspólnot o różnych zaszłościach może stworzyć państwo.

In this context there are, however, repeated indicators suggesting that it is more permanent than transitory.
W tym kontekście jednakże pojawiają się ponownie wskaźniki sugerujące, że sytuacja jest raczej trwała, a nie przejściowa.

I promise you the effect is purely transitory.
Obiecuję, efekt jest przejściowy.

His human figures are always so transitory.
Jego postaci są zawsze takie tymczasowe. Zabawne.

I care not about transitory matter.
Nie dbam tylko o sprawy tranzystorów.

Yes, but their suffering is only transitory... once they accept God into their hearts.
Tak, ale ich cierpwinie jest przejściowe... dopóki nie zaakceptują Boga w swoich sercach.

Physical beauty is passing, a transitory possession.
Fizyczna piękność przemija... ...a majątek można stracić.

Single motherhood is a transitory state.
Samotne macierzyństwo to stan przejściowy.

All life is transitory.
Każde życie jest przejściowe.

The interim agreements are only transitory in nature, as they will be replaced by full regional EPAs.
Umowy te mają jedynie charakter tymczasowy, gdyż zostaną zastąpione pełnymi regionalnymi UPG.

There are Member States that have transitory provisions in force, regulating access to the labour market for EU workers.
Niektóre z państw członkowskich wdrożyły przepisy przejściowe, regulując dostęp do rynku pracy dla pracowników z UE.

When the ban on taking drinks and other liquid items on board aircraft was introduced, we were assured that it was only a transitory requirement.
Kiedy wprowadzono zakaz wnoszenia na pokład samolotu napojów i innych artykułów w postaci ciekłej, przekonywano nas, że będzie on obowiązywał przejściowo.

There is a short-term, transitory system in place for withdrawals until November 2012, allowing multilateral interchange fees of up to 8.8% for cross-border transactions.
Jeśli chodzi o wypłaty z rachunku, to przewidziano krótkoterminowy system przejściowy do listopada 2012 roku, który dopuszcza wielostronne opłaty za wymianę do 8,8 % od transakcji międzynarodowych.

The changes in Kyrgyzstan are a consequence of the last few years and the transitory nature of the hopes associated with the Tulip Revolution.
Zmiany w Kirgistanie są konsekwencją ostatnich kilku lat i ulotności nadziei związanych z tulipanową rewolucją.

The transitory system that has been used since 1993 is continuously being extended, and we all know that this situation is not a sustainable one and that we need to find a more lasting solution.
Okres obowiązywania stosowanego od 1993 roku systemu przejściowego jest stale przedłużany i wszyscy wiemy, że sytuacja ta nie jest odpowiednia i że niezbędne jest znalezienie trwalszego rozwiązania.