Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) krótkotrwały, chwilowy, przemijający, przelotny, przejściowy; przejezdny; fizyka nietrwały, przejściowy; fizyka nieustalony;

(Noun) tymczasowy mieszkaniec; osoba będąca (gdzieś) przejazdem; pracownik sezonowy; (bezdomny) włóczęga; fizyka przebieg przejściowy, stan nieustalony;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (US, temporary lodger) przejezdny (o go) .adj
1.
(impermanent) krótkotrwały
chwilowy
przemijający.
2.
(brief, momentary) szybki
przelotny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krótkotrwały, przejściowy, przelotny, nieustalony
(fiz.) przebieg przejściowy, (fiz.) przebieg nieustalony

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj przejściowy, doraźny

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'tr{nzi@nt(też transient worker) n Robotnik sezonowy It was once a thriving tent city of transient oil-rig workers (Było tu kiedyś pulsujące życiem miasteczko namiotów, zamieszkałe przez robotników sezonowych, pracujących przy wydobywaniu ropy) - Time (1990) The state's hectic tourist traffic and a steady flow of transient workers create conditions conducive to criminal activity (Olbrzymi ruch turystyczny i ciągły napływ robotników sezonowych stwarzają [na Florydzie] warunki sprzyjające przestępczości) - Sarasota Herald-Tribune (1998) The U.S. Border Patrol is investigating a wreck in New Mexico that killed 13 transient workers (Amerykańska Straż Graniczna bada okoliczności wypadku w Nowym Meksyku, w wyniku którego zginęło 13 robotników sezonowych) - Kentucky Post (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHWILOWY

PRZEMIJAJĄCY

PRZEJŚCIOWY

CZASOWY

PRZELOTNY (O SPOJRZENIU)

PRZEJEZDNY (O GOŚCIU HOTELOWYM)

ZNIKOMY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

efemeryczny

Wordnet angielsko-polski

transjent

(lasting a very short time
"the ephemeral joys of childhood"
"a passing fancy"
"youth's transient beauty"
"love is transitory but it is eternal"
"fugacious blossoms")
przemijający, nietrwały
synonim: ephemeral
synonim: passing
synonim: short-lived
synonim: transitory
synonim: fugacious

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

małżeństwo

nieokreśloność

przelotny

ulotny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. przejściowy; mar. zawijający przejazdem

Słownik techniczny angielsko-polski

przebieg przejściowy, przebieg nieustalony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On Monday police arrested a suspect, a transient man who lived in a town near Celebration.

www.guardian.co.uk

The latter account has sought to distance itself from the unofficial spokesman for Anonymous, Coldblood, after the London-based 22-year-old spoke to the Guardian and other media organisations about the transient group of activists.

www.guardian.co.uk

Apparently, Louis had murdered a transient and done things with her skin.
Podobno Louis zamordował jakiegoś przejezdnego i robił coś z jego skórą.

But historic moments are transient - they do not last forever.
Jednakże chwile historyczne przemijają - nie trwają wiecznie.

I am covered in mud. I look like a transient.
Jestem pokryta błotem, wyglądam jak przejezdna.

But awakenings were rare and transient, lasting only a moment or two.
Ale te przebudzenia byly rzadkie i trwaly tylko kilka chwil.

Well, if it isn't our old mangy, transient grandfather.
Czyż to nie jest nasz stary, parszywy, przelotny dziadek.

The economic crisis we are experiencing is not transient but structural, and connected to changes in the markets as another consequence of globalisation.
Kryzys gospodarczy, który przeżywamy, nie jest przejściowy, lecz ma charakter strukturalny i jest związany ze zmianami zachodzącymi na rynkach - jest jeszcze jednym skutkiem globalizacji.

Mr Guerreiro, you spoke a second time to urge that our approach should not be based on transient criteria.
Panie pośle Guerreiro, zabrał pan głos po raz drugi, by prosić o niepodejmowanie decyzji na podstawie przejściowych kryteriów.

The guy could be a transient.
Gość może jest przejezdny.

Yes, but love is so transient.
Tak, ale miłość jest taka przemijająca.

What could Morley Tobacco have against a transient from Massachusetts?
Co mogła mieć przeciwko niemu korporacja Morley ?

It could be a transient ischemic attack.
To może być przemijający atak niedokrwienny.

Fish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty.
Gatunki ryb są ruchliwe, przemieszczają się, zatem takie podziały są niezgodne z traktatem lizbońskim.

We're talking about impermanent, transient, human truth!
Mówimy o nietrwałej, przemijającej, ludzkiej prawdzie!

At the same time, what Mr Gallagher says seems to be logical, as horse mackerel is a transient species.
Jednocześnie jednak to co mówi pan poseł Gallagher wydaje się logiczne, ponieważ ostrobok zwyczajny jest gatunkiem przemieszczającym się.

Hereditary brain disorder, Transient Ischemia, Or Paraneoplastic syndrome.
Dziedziczne zaburzenia mózgu, krótkotrwałe niedokrwienie, albo zespół paraneoplastyczny.