Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) totalitaryzm, totalizm;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (absolutism) totalitaryzm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

totalitaryzm

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
autorytaryzm
synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: tyranny

2. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
dyktatura, tyrania, reżym, reżim: : synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: tyranny

3. (the principle of complete and unrestricted power in government)
totalitaryzm, totalizm: : synonim: absolutism
synonim: totalism

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. totalitaryzm

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.
Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.

statmt.org

When we talk of totalitarianism, we do so not because we want to live in the past.
Kiedy mówimy o totalitaryzmie, to nie dlatego, że chcemy żyć przeszłością.

statmt.org

We should be careful it is not the first step towards totalitarianism.
Musimy uważać, czy nie stanowi to pierwszego kroku w stronę totalitaryzmu.

statmt.org

I think we should speak openly about both of these forms of totalitarianism.
Ja uważam, że powinniśmy otwarcie mówić o tych obydwu totalitaryzmach.

statmt.org

I believe that the break with totalitarianism must be clearly affirmed by every one of us.
Uważam, że każdy z nas musi wyraźnie potwierdzić zerwanie z totalitaryzmem.

statmt.org

We should be careful it is not the first step towards totalitarianism.
Musimy uważać, czy nie stanowi to pierwszego kroku w stronę totalitaryzmu.

I believe that the break with totalitarianism must be clearly affirmed by every one of us.
Uważam, że każdy z nas musi wyraźnie potwierdzić zerwanie z totalitaryzmem.

It is not with totalitarian methods that one can fight totalitarianism.
Totalitaryzmu nie można zwalczać metodami totalitarnymi.

We in the new Member States are all too familiar with totalitarianism.
My, obywatele nowych państw członkowskich, zbyt dobrze znamy totalitaryzm z własnego doświadczenia.

I think we should speak openly about both of these forms of totalitarianism.
Ja uważam, że powinniśmy otwarcie mówić o tych obydwu totalitaryzmach.

It is but one step away from totalitarianism.
Stąd już tylko krok do totalitaryzmu.

The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.
Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.

If we do not do this, Europe will be threatened by another explosion of totalitarianism.
W przeciwnym razie Europie grozi kolejna eksplozja totalitaryzmu.

In the 20th century, it was totalitarianism.
W w. był to totalitaryzm.

The markets were free, and nothing and no one protected capitalism from itself, the totalitarianism of money.
Rynki były wolne, nikt i nic nie chroniło kapitalizmu przed nim samym, przed totalitaryzmem pieniądza.

When we talk of totalitarianism, we do so not because we want to live in the past.
Kiedy mówimy o totalitaryzmie, to nie dlatego, że chcemy żyć przeszłością.

Ladies and gentlemen, democracy is not shared, nor is totalitarianism.
Panie i panowie! Demokracja nie jest podzielna, tak jak totalitaryzm.

Totalitarianism had prevented the world from finding out about these repulsive crimes against humanity.
Totalitaryzm nie pozwalał światu poznać tych okrutnych działań przeciwko ludzkości.

Imposing damaging solutions on a free country is akin to totalitarianism, which does not take us anywhere.
Narzucanie wolnym krajom szkodliwych rozwiązań kojarzy się z totalitaryzmem, a więc drogą donikąd.

I intend to vote in favour of the motion for a resolution on European conscience and totalitarianism.
Mam zamiar głosować za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu.

We defeated totalitarianism and won a war in the Pacific and the Atlantic simultaneously.
Pokonaliśmy totalitaryzm a równocześnie wygraliśmy wojny... ... na Pacyfiku i Atlantyku

The main feature of Communist totalitarianism - the attitude to people as an expendable resource - was not eliminated.
Nie wyeliminowaliśmy jeszcze głównej cechy komunistycznego totalitaryzmu - traktowania ludzi jak zasobów, które można spisać na straty.

It's a blatant attack on totalitarianism.
To rażący atak na totalitaryzm.

The second I would say is Islamic totalitarianism, above all in connection with Sharia law.
Powiedziałbym, że drugie miejsce zajmuje totalitaryzm islamski, związany przede wszystkim z prawem szariatu.

But it then goes on to posit the European Union as an alternative or antidote to such totalitarianism.
Ale następnie zakłada się w niej, że alternatywą wobec takich totalitaryzmów czy też antidotum na nie - jest Unia Europejska.

Free price-setting is the foundation of freedom and democracy and any attempt to restrict it will lead to totalitarianism.
Swobodne kształtowanie się cen stanowi podstawę wolności i demokracji, a wszelkie próby ograniczenia tej swobody będą prowadzić do totalitaryzmu.

European conscience and totalitarianism (motions for resolutions tabled): see Minutes
Świadomość europejska a totalitaryzm (złożono projekty rezolucji): patrz protokół

Let me instead quote the grandfather of British resistance to totalitarianism, Edmund Burke.
Pozwolę sobie za to zacytować prekursora brytyjskiego ruchu oporu przeciwko totalitaryzmowi, Edmunda Burke'a.

Those are two separate examples of totalitarianism, two separate criminal systems, although they do sometimes have structural similarities.
Są to dwa odrębne przykłady totalitaryzmu, dwa odrębne systemy przestępcze, chociaż pod względem struktury są trochę podobne.

How are you supporting the establishment of 23rd August as 'Victims of Totalitarianism' day?
W jaki sposób wspierane jest ustanowienie 23 sierpnia Dniem Ofiar Totalitaryzmu?

The more Europeans know about the true face of totalitarianism, the better it will be for the future of the European Union.
Im więcej Europejczycy będą wiedzieli o prawdziwym obliczu totalitaryzmów, tym lepiej dla przyszłości Unii Europejskiej.

This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness.
To krok w stronę miękkiego totalitaryzmu, którym jest ta nowa doktryna poprawności politycznej.

We roundly condemn any form of totalitarianism and, at the same time, underline the importance of remembering the past.
Stanowczo potępiamy wszelkie formy totalitaryzmu, a jednocześnie podkreślamy znaczenie pamięci o przeszłości.

One-sided information, the leader-defender, violations of human rights, lack of freedom: this all adds up to totalitarianism.
Jednostronna informacja, przywódca-obrońca, łamanie praw człowieka, brak wolności: wszystko to składa się na totalitaryzm.

This is not governance; it is totalitarianism.
To nie rządy; to totalitaryzm.

The building of a democratic Europe is possible only on the foundations of truth, including the truth about anti-human communist totalitarianism.
Budowanie demokratycznej Europy możliwe jest tylko w oparciu o prawdę, także prawdę o antyludzkim komunistycznym totalitaryzmie.

You are behaving in the way that governments behaved for years in the face of Soviet Communist totalitarianism.
Zachowujecie się w taki sam sposób, w jaki przez lata odnosiły się rządy wobec totalitaryzmu sowieckich komunistów.

Then there is a resurgence of a certain kind of totalitarianism even in Europe, and I would like to take a moment to look at this.
Nawet w Europie odradza się pewnego rodzaju totalitaryzm i nad tym właśnie chciałbym się na chwilę zatrzymać.

We should honour those who fought against totalitarianism, and we should honour the memory of the victims.
Winniśmy czcić tych, którzy walczyli z totalitaryzmami, winniśmy czcić pamięć ich ofiar.

- Madam President, Europe has a turbulent history with regard to totalitarianism and the restriction of basic freedoms.
- Pani przewodnicząca!, Europa ma burzliwą historię totalitaryzmu i ograniczania podstawowych wolności.

There are many tragedies and individual acts of heroism which could be recounted in a resolution on European conscience and totalitarianism.
Istnieje wiele tragedii i jednostkowych aktów bohaterstwa, które można by przywołać w rezolucji w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu.

Our group unreservedly condemns all totalitarianism.
Nasza grupa szczerze potępia wszelkie formy totalitaryzmu.

European conscience and totalitarianism (debate)
Sumienie europejskie i totalitaryzm (debata)

- The next item is the statements by the Council and the Commission on European conscience and totalitarianism.
- Następnym punktem posiedzenia są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sumienia europejskiego i totalitaryzmu.

But there are relatively few countries represented in this Parliament today which have not been touched by totalitarianism in one form or another over the past century.
W tym Parlamencie reprezentowanych jest dziś jednak niewiele państw, których w ubiegłym stuleciu nie dotknęła w ten czy inny sposób plaga totalitaryzmu.

(IT) Mr President, Soviet totalitarianism did not only imprisoned people.
(IT) Panie przewodniczący! Totalitaryzm sowiecki odpowiada nie tylko za więżenie ludzi.

We must fight for the same principles, the same values and retain a permanent memory of the victims of all these forms of totalitarianism.
Musimy walczyć o te same zasady i te same wartości i zachować ciągłą pamięć ofiar wszystkich tych postaci totalitaryzmu.

Solidarity, freedom, empathy, toleration, dialogue - all of these values look somewhat different if we look at them from the perspective of experiences with totalitarianism.
Solidarność, wolność, empatia, tolerancja, dialog - wszystkie te wartości wyglądają nieco inaczej, jeżeli patrzymy na nie przez pryzmat doświadczeń totalitaryzmu.

In fact, flouting our own Rules of Procedure to such an extent is to sow the seeds of latent totalitarianism.
Lekceważenie naszego własnego Regulaminu w takim stopniu w rzeczywistości ma zasiać ziarno utajonego totalitaryzmu.

I am, however, a little taken aback at the language in which it is expressed, which reminds me a little of the language of totalitarianism.
Zaskakuje mnie trochę jednak język, w którym jest ono utrzymane, przypomina mi to trochę język totalitarny.

- (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I think that today we can in fact identify those who practise totalitarianism.
- (IT) Panie przewodniczący Rady, panie i panowie! Sadzę, że dziś możemy rzeczywiście zidentyfikować tych, którzy szerzą totalitaryzm.

We all remember the resolution on European conscience and totalitarianism, adopted by the European Parliament in April.
Wszyscy pamiętamy rezolucję w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu, którą Parlament Europejski przyjął w kwietniu.

Ladies and gentlemen, the problem with totalitarianism in Europe stems from the fact that the experiences of particular Member States in this area are very different.
Problem z totalitaryzmem w Europie polega na tym, że doświadczenia poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie są bardzo zróżnicowane. Wielu Europejczyków po prostu nie wie, jak wyglądało życie w systemach totalitarnych.

Last time the leaders of Europe backed away from the social challenges of difficult economic times, this continent sank into the depths of hatred and totalitarianism.
Gdy poprzednio przywódcy Europy uchylili się przed wyzwaniami społecznymi związanymi z trudnościami gospodarczymi, skończyło się to tym, że na naszym kontynencie zapanowała nienawiść i totalitaryzm.

This paradox continues to undermine the EU's collective efforts to expose the alarming trend towards totalitarianism in Venezuela.
Ten paradoks podważa zbiorowe dążenia UE do nagłośnienia niepokojących tendencji do urzeczywistnienia totalitaryzmu w Wenezueli.