Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Tokio;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Tokio

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A joint statement is adopted on the status of the "Tokyo round".
Przyjęcie wspólnego oświadczenia w sprawie statusu „rundy tokijskiej".

europa.eu

This is whale meat that I photographed in a grocery store in Tokyo -- or is it?
To mięso wieloryba sprzedawane z sklepie w Tokyo. ~~~ Na pewno?

TED

He was the first digital media producer in Tokyo. ~~~ He's the guy that kind of discovered me,
Pamiętam, jak kiedyś byliśmy w jego studiu o drugiej w nocy i on przyszedł ze spotkania z jakimś klientem.

TED

The Community signs the "Tokyo round" agreements.
Wspólnota podpisuje porozumienia „rundy tokijskiej".

europa.eu

There have been many changes while you were in Tokyo.
Kiedy byłeś w Tokio zaszło tu wiele zmian.

She's only been in Tokyo for like, three weeks or something.
Jest w Tokio dopiero od trzech tygodni.

She got this great job with a dance company in Tokyo.
Dostała wspaniałą pracę w zespole tanecznym w Tokio.

Two months later, Tokyo was on its way to reconstruction.
Dwa miesiące później, Tokio jest na drodze odbudowy.

I just didn't think you could see the tower from Tokyo.
Nie nie, nie sądziłem tylko, że z Tokio widać wieżę.

Why go all the way to Tokyo to buy clothing?
Po co iść aż do Tokio po ubranie?

All of us came from Tokyo to explore this area.
Przybyliśmy z Tokio, aby zbadać ten teren.

We'll have a new attraction soon, all the way from Tokyo.
Będziemy mieli niedługo nową atrakcję, aż z Tokio.

Make sure my gear gets to the track in Tokyo.
Upewnij się, żeby moje rzeczy dotarły na boisko w Tokio.

You do that in Tokyo, they'll take your arm home for lunch.
Jak tak zrobisz w Tokio, to zabiorą sobie twoją rękę na obiad.

My daughter and the family already trooped back to Tokyo.
Moja córka i rodzina wrócili już do Tokio.

Next month, we will have concerts at 5 locations in Tokyo.
W przyszłym miesiącu będziemy mieć 5 koncertów w Tokyo.

As you know, the Tokyo game is coming up.
Jak wiecie, zbliża się mecz w Tokio.

Got a couple of heavyweightsthat have to get to Tokyo.
Mamy gorący ładunek, który musimy dostarczyć do Tokio.

We have to be back in Tokyo before 10.
Musimy być z powrotem w Tokio przed 10.

You made me boil for a month after we parted in Tokyo.
Byłem wściekły przez miesiąc po naszym rozstaniu w Tokio.

Megumi had a house a few hours outside of Tokyo.
Megumi miała dom kilka godzin jazdy od Tokio.

That's more power than you need to run Tokyo!
To więcej mocy niż potrzeba do oświetlenia Tokio Nie.

Doyou know what time it is in Tokyo right now?.
Wiesz która godzina jest teraz w Tokio?

Well, in Tokyo, it was not possible to finalise the text.
Otóż w Tokio nie udało się sfinalizować tekstu.

I'm going to Tokyo tomorrow to do some work.
Jutro jadę do Tokio, mam coś do zrobienia.

This is a fast-paced game tonight with Tokyo leading 1-0.
Mamy dziś bardzo szybką grę przy przewadze Tokio 1-0.

I'm going back to Tokyo, but what are you guys going to do?
Wracam do Tokio, ale ale co oni zrobią?

Convert the bonds and check the price from Tokyo at 8:00 your time.
Wymień obligacje i sprawdź cenę w Tokyo o ósmej twojego czasu.

I came back to my parents from Tokyo and there went to a hospital
Wróciłam do moich rodziców z Tokio , a stamtąd udałam się do szpitala

I will continue working to give Tokyo and Japan a better future.
Będę pracował nadal, by zapewnić Tokio i całej Japonii lepszą przyszłość.

Then prepare to return to Tokyo within a week.
I przygotuj sie na powrót do Tokyo W obrębie tygodnia.

I'm surprised they've made it to Tokyo in a flashy car like that.
Jestem zaskoczony, że dojechali do Tokio w tej świetlówce.

I didn't know that Tokyo had such a developed subterranean complex.
Nie wiedziałem, że Tokio ma tak rozbudowany podziemny kompleks.

If we go any further, we won't make it back to Tokyo.
Jeśli polecimy dalej, możemy nie wrócić do Tokio.

Nobu wrote a song on the night he came to Tokyo.
Nobu napisał piosenkę w noc, kiedy przybył do Tokio.

You can see the ocean in Tokyo very well.
Z Tokio można bardzo dobrze widzieć ocean.

What will happen if he appears out of Tokyo Bay?
Co może się wydarzyć, jeśli pojawi się on w Zatoce Tokijskiej?

We gave him a homing device before he left Tokyo.
Daliśmy mu urządzenie naprowadzające zanim opuścił Tokio.

Right now, we Tokyo Police are the ones with the advantage.
Teraz to Policja Tokio ma przewagę.

So that night in Tokyo you didn't trust me.
Więc tej nocy w Tokyo nie zaufałeś mi.

I thought he was in Tokyo, but he's here.
Myślałem, że jest w Tokio, ale on jest tutaj.

They come to Tokyo every summer, the whole squad.
Oni przychodzą do Tokio każde lato, grupa całości.

You must be surprised at the changes... in Tokyo over the past 10 years.
Musisz być zaskoczony zmianami... jakie zaszły w Tokio przez ostatnie 10 lat.

And there's the man on the bus in Tokyo.
Oraz jeden mężczyzna w autobusie w Tokio.

Tell him if he wants to fly in from Tokyo tonight...
Powiedz mu, że jeśli chce przylecieć dziś wieczorem z Tokio...

Tokyo would have been a great adventure for him.
Tokio mogłoby być świetną przygodą dla niego.

Your fan from Tokyo has come to visit you.
Twój fan z Tokyo przyszedł cię odwiedzić.

Any information you could get when they wake up in Tokyo, they'il change it.
Jakiekolwiek informacje zdobędziecie, zmienią je w Tokio, jak się tylko obudzą.

It's the only way to survive here in Greater Tokyo.
To jedyny sposób, by przeżyć w Tokio.

Find an excuse to send him back to Tokyo.
Znajdź jakąś wymówkę i niech wraca do Tokio.

He was working at a curry shop in Tokyo.
Pracuje w restauracji z curry w Tokio.

I got your letter, I'm not letting you go to Tokyo.
Dostałam twój list, nie puszczę cię do Tokio.

It was possibly then that I decided to go to a university in Tokyo.
To chyba wtedy zdecydowałem się iść na uniwersytet w Tokio.

The engineer that built itis at a conference in tokyo.
Inżynier, który go zbudował jest na konferencji w Tokio.