Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Connective) aby, żeby;

(Preposition) do, ku, na, po, za, dla, przy;
the appendix to the dictionary - dodatek do słownika;
be in the water to one’s knees - być po kolana w wodzie;
entrance to the theatre - wejście do teatru;
to work - do pracy;
to the seaside - nad morze;
to school - do szkoły;
turn to the left - (Verb) skręcić w lewo;
turn to the right - (Verb) skręcić w prawo;
to the cinema - do kina;
to sb’s profit - na czyjąś korzyść;
to the rock bottom - na samo dno;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv~
1. (into closed position) przymknięty, zamknięty.
2.
~ and fro tam i z powrotem.prep.
1.
(expr ind obj, recipien, usu expr by d case) do
dla (lub odpowiada polskiemu celownikowi)
I wrotea letter ~ him napisałem do niego list
he never says 'good morning' ~ me nigdy nie mówi mi "
dzień dobry"

give it ~ him daj mu to
it was a shock ~ everybody to był szok dla wszystkich
he always keeps his thoughts ~ himself zawsze zachowuje swoje uwagi dla siebie
we want to pay a tribute ~ him with this concert tym koncertem chcemy mu złożyć hołd.
2.
(expr. support) za
here's ~ the newly married couple zdrowie nowożeńców.
3.
(expr. destination, with place-names, countries, areas, buildings, institutions, places of study or entertainment) do
na
~ London do Londynu
~ the USA do USA
~ the cinema do kina
~ the swimming-pool na basen
~ school do szkoły
~ hospital do szpitala
~ work do pracy
he was elected ~ the council został wybrany do rady.
4.
(expr. direction) do, ku, w kierunku: the road ~ Berlin droga do Berlina
the way ~ success droga do sukcesu.
5.
(with islands, peninsulas, seaside, geographical regions
planets, points of the compass, left and right, places considered as activity or function) na
(esp. mountains) w
(esp river, lake
sea) nad
~ the country na wieś
~ the seaside nad morze
~ the mountains w góry
~ Silesia na Śląsk
~ Majorca na Majorkę
back ~ earth z powrotem na ziemię
~ a concert na koncert
~ the station na stację
~ the airport na lotnisko
to turn ~ the right skręcić w prawo.
6.
(with persons, types of shop, objects approached but not entered) do: we went ~ my aunt's poszliśmy do mojej cioci
bring it ~ me przynieś mi to.
7.
(expr limit or extent of movement: up to, as far as, until) do
aż do
po
how far is it ~ the railway-station? jak daleko jest do stacji?
he was in the water (up) ~ his waist był po pas w wodzie
~ the rock bottom na samo dno
ten (minutes) ~ six za 10 minut szósta.
8.
(expr. end state) na
w
broken ~ pieces połamany na kawałki
everything turns ~ dust wszystko obraca się w pył.
9.
(expr response) na: there was no reply ~ my letternie było odpowiedzi na mój list.
10.
(expr result or reaction) ku: ~our amazement ku naszemu zdumieniu
it is ~ your advantage to na twoją korzyść
~ his profit na jego korzyść. 1
1.
(expr appurtenance, attachment, suitability) do
dla
entrance ~ the museum wejście do muzeum
the gate ~ the garden brama do ogrodu
the appendix ~ the dictionary dodatek do słownika
there is more ~ it than everybody thinks jest w tym coś więcej, niż wszyscy myślą
the right ~ freedom prawo do wolności
to attach importance ~ przywiązywać wagę do
he is a stranger ~ all of us jest nam wszystkim obcy. 1
2.
(expr reference or relationship) dla
wobec
względem
w

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n tona tons of sth masa czegośdisplacement ton tona wypornościowa freight ton tona frachtowa gross ton tona angielska long ton tona angielska metric ton tona net ton tona amerykańskaregister ton tona rejestrowa short ton tona amerykańska

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

tona

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

praep (kierunek) do, ku
(granica przestrzeni lub czasu) aż, do, po
(zgodność) ku, według
to a man do ostatniego człowieka
to my mind według mnie
to perfection doskonale
to this day do dzisiejszego dnia
to the right (o kierunku) na prawo
(porównanie) od, niż: inferior to me niższy ode mnie (np. w hierarchii służbowej)
(stosunek) dla, na, wobec: he has been very good to me był dla mnie bardzo dobry
ku: to my surprise ku memu zdziwieniu
(cel) man eats to live człowiek je, aby żyć
(kwalifikator bezokolicznika) to see widziećs

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AŻEBY

ABY

PRZY

DLA

WOBEC

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Prep aby (z I formą czasownika)
Prep do
Prep na (wskazywać)
Prep po (np. po prawej)
Prep ku (uldze, wtórowi)
Prep dla (korzyści)
Prep za (przy określaniu godziny)
Prep od ... do ...
Prep byli już w Niemczech
Prep tam i z powrotem

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kres

niż

stosownie

według

zasięg

żeby

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We want to discuss managers' salaries now. We want to discuss short selling now.
Chcemy teraz omówić kwestię wynagrodzeń menadżerów i kwestię krótkiej sprzedaży.

statmt.org

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.
Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

TED

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

statmt.org

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

statmt.org

The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
Stopień oporu wobec praw pasażerów połączeń kolejowych jest dosyć dziwną sprawą.

statmt.org

The single market is not a means to an end.
Jednolity rynek nie jest środkiem do celu.

In other words, we have a lot of work to do together.
Innymi słowy, mamy razem do wykonania wiele pracy.

These are the people you want to do business with.
To są ludzie, z którymi chcecie robić interesy.

Together I think we can come to the right decision.
Myślę, że wspólnie możemy podjąć właściwą decyzję.

But today we also need to ask some other questions.
Jednakże dzisiaj musimy także zadać pewne inne pytania.

We also have to make a change on the ground.
Musimy także dokonać zmian na miejscu.

In most cases money goes to what was decided 30-50 years ago.
W większości przypadków pieniądze przeznaczane są na cele, o których zdecydowano 30-50 lat temu.

I think we all have to get our act together.
Myślę, że powinniśmy działać wspólnie.

Some have the right to defence and others do not.
Niektórzy mają prawo do obrony, inni nie.

However, working together is the only way to move forward.
Wspólna praca jest jednak jedynym sposobem na to, by pójść do przodu.

I should like to deal with the general reason first, however.
Pozwolę sobie rozpocząć od pierwszej, ogólnej sprawy. Panie przewodniczący!

For the present we have our own job to do.
Na razie musimy wykonać nasze własne zadanie.

We must make our position very clear to the rest of the world.
Musimy przedstawić czytelnie nasze stanowisko reszcie świata.

Finally, I want to say something else about foreign policy.
Na koniec, chcę powiedzieć jeszcze coś na temat polityki zagranicznej. Oczywiście, jej niejako naturalny charakter międzyrządowy został w Traktacie utrzymany.

Making them to do so by force would result in a war.
Zmuszanie ich do tego zakończyłoby się wojną.

I do not want my answer to be too long.
Nie chcę wydłużać mojej odpowiedzi.

Why do we finally have to get our house in order?
Jak w końcu mamy zamiar posprzątać własne podwórko?

However, we have enough time to answer the next two questions.
Mamy jeszcze czas na dwa pytania.

I think we need to make a new start here.
Sądzę, że potrzebny nam będzie nowy start.

I would like to focus on just a couple of points.
Chcę skupić się na kilku kwestiach.

You want to record data on everyone in the world!
Chcecie zebrać dane o każdym człowieku na świecie!

I would just like to bring up a few of these.
Chciałbym tu wymienić kilka z nich.

I think we need to do a number of things.
Myślę, że musimy podjąć szereg działań.

Now is the time for us to make our voice heard.
Teraz jest czas na to, by nasz głos został usłyszany.

We will just have to live with some of them.
Z niektórymi z nich będziemy musieli się po prostu pogodzić.

I had to cut myself off from the world of further research.
Musiałam odizolować się od świata dalszych badań.

We also need to look at questions of public health.
Musimy także poświęcić uwagę kwestii zdrowia publicznego.

But, again, the most important thing is to have political will.
Jednak najważniejsza jest wola polityczna.

However, we must be in a position to do both.
Jednak nie możemy jej wykluczać.

I will end here, so as not to go over my four minutes.
Skończę w tym miejscu, by nie przekroczyć moich czterech minut.

The people want to live yet they do not see any future.
Ci ludzie chcą żyć, nie widzą jednak żadnej przyszłości.

However, I also want to add a very important point.
Jednakże chcę dodać jedną istotną kwestię.

You do not run away, but face up to things.
Nie ucieka pan, ale stawia czoła rzeczywistości.

We now have two months in which to do so.
Od tej chwili mamy na to dwa miesiące.

Three years ago we decided to have common energy policy.
Trzy lata temu postanowiliśmy mieć wspólną politykę energetyczną.

We do not want to come off second best here!
Nie chcemy się zadowolić byle czym!

I would like to give you an example from my own experience.
Podam przykład z własnego doświadczenia.

When your time comes, I will ask you to take the floor.
Poproszę pana o zabranie głosu, gdy przyjdzie na pana czas.

We do not want everyone trying to go their own way.
Nie chcemy, by każdy próbował iść w innym kierunku.

The fact is, people are already getting used to the situation.
W rzeczywistości ludność powoli przyzwyczaja się do sytuacji.

She had to work 12 hours a day, seven days a week.
Musiała pracować 12 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu.

According to these, the average working time is 48 hours per week.
Zgodnie z tymi przepisami, przeciętny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo.

We must answer the question as to where the money comes from.
Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, skąd brać pieniądze.

Today, I should like to look at much more recent history.
Pragnę dziś spojrzeć na historię o wiele bardziej współczesną.

I just want to deal with a couple of things.
Chciałabym jeszcze poruszyć kilka spraw.

I just have the information which is available to me.
Dysponuję jedynie informacjami mnie dostępnymi.

I would also like to say something about young people.
Chciałbym również odnieść się do osób młodych.

So, what is to be said about the situation today?
Co więc można powiedzieć o obecnej sytuacji?

We should also continue to focus on important issues from the past.
Nadal powinniśmy skupiać się ponadto na ważnych zagadnieniach z przeszłości.

Then I think we may also come to these points.
Wówczas możemy dojść do takich wniosków.