Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chusteczka higieniczna/papierowa; cienka tkanina; bibuła; splot; biologia tkanka; sieć, siatka;
muscular tissue - anatomia tkanka mięśniowa;
bone tissue - anatomia tkanka kostna;
bathroom tissue - papier toaletowy;
tissue of lies - stek kłamstw;
tissue paper - papier płótnowany, bibułka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U~
1. (biol) tkanka.
2.
(network) splot.
3.
(fig) : a ~ of lies stek kłamstw.
4.
(Kleenex) chusteczkapapierowa.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tkanka, bibułka, chusteczka papierowa, cienka tkanina

Nowoczesny słownik angielsko-polski

chusteczka higieniczna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

tkanka f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TKANKA [ANAT.]

PAPIEROWA CHUSTECZKA

BIBUŁKA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N tkanka
N chusteczka higieniczna
N Comp bibułka

Wordnet angielsko-polski


1.
chusteczka higieniczna
synonim: facial tissue
synonim: paper handkerchief
synonim: Kleenex

2. (part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function)
tkanka: :

Słownik internautów

tkanka

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

biol. tkanka~, animal tkanka zwierzęca~, bony tkanka kostna~, plant tkanka roślinna~, tree tkanka drzewna

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

splot, pasmo (przestępstw)
tissue of crimes: splot zbrodni

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Siatka

tkanina

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

biol. tkanka
~, dead - tkanka martwa
~, fatty - tkanka tłuszczowa
~, granulated - tkanka ziarnista
~, muscle - tkanka mięśniowa
~, subcutaneous - tkanka podskórna

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

biol. tkanka
~, animal - tkanka zwierzęca
~, fat tkanka tłuszczowa
~, plant tkanka roślinna

Słownik techniczny angielsko-polski

1. tkanka f
2. cianka tkanina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The device works by detecting slight changes in pressure that are produced when a person opens or closes their soft palate, the tissue at the roof of the mouth that controls air flow through the nose.

www.guardian.co.uk

Meanwhile, at Yale University, scientists have grown lung tissue that carries out some of the basic functions of the organ, including exchanging oxygen and carbon dioxide.

www.guardian.co.uk

Even now the scar tissue - the stubborn conspiracist paranoia - continues to impinge on various bones of political contention.

www.guardian.co.uk

Last year, a poll for tissue manufacturer SCA found that 41% of British men and 33% of women don't shower every day, with 12% of people only having a proper wash once or twice a week.

www.guardian.co.uk

You haven't, because you're working with tissue that's been dead too long.
Nie udało ci się, bo pracowałeś na zbyt obumarłej tkance.

If we have enough tissue for two tests, why not do both?
Skoro wycinka wystarczy nam na dwa testy, dlaczego nie zrobić obydwu?

And how do you form living tissue around dead bone?
I jak można utworzyć żywą tkankę wokół martwej kości?

All I need is a tissue sample from this woman for analysis.
Jedyne o co proszę, to próbka tkanki od tej kobiety.

The body eventually begins to break down its own tissue.
W końcu organizm zaczyna niszczyć własne tkanki.

We had discovered that after it built up in human tissue.
Odkryliśmy to po tym, jak zgromadził się w tkance.

I wrapped it in tissue paper, so you could take a look.
Zawinęłam to w papier toaletowy... ... żeby mógł pan to obejrzeć.

Somebody pulled a tissue and one of my guys thought it was a gun.
Ktoś wyciągnął chusteczkę, a jeden z moich ludzi myślał, że to broń.

The soft tissue in the throat is a good place to start.
Miękka tkanka w tyle gardła to dobre miejsce na wejście.

Yeah, it was on his clothes and mixed in with the tissue.
Tak, był na ubraniach i w tkankach.

I'll take the body, see if there's any soft tissue worth looking at.
Wezmę ciało. Zobaczę, czy jest jakaś miękka tkanka warta oglądnięcia.

You're aware of the tissue sample that was taken from her body.
Wie pan, że pobrano z jej ciała próbki tkanki?

All fat and water has been extracted from the tissue.
Z tkanki całkowicie odciągnięto tłuszcz i wodę.

We're seeing too much bone and not enough soft tissue.
Widzimy za dużo kości, a za mało tkanki miękkiej.

Doesn't look like any of the surrounding tissue is affected.
Wygląda na to, że nie uszkodził okolicznych tkanek.

Vital response in the tissue means it happened while he was still alive.
Reakcja życiowa w tkance oznacza, że nadal żył gdy to się stało.

But we'll need an original tissue sample for a baseline.
Jednak wciąż potrzebujemy oryginalnej próbki dla linii głównej.

I used it to determine the effects of radiation on tissue.
Użyłem jej do ustalenia skutków promieniowania na tkankę.

After the tissue has been removed, what happens to Walter?
Co stanie się z Walterem po usunięciu tkanki?

Sores are already beginning to develop around the dead tissue.
Zaczynają się pojawiać obtarcia wokół martwych tkanek.

Hugh, do you have that skin tissue sample I asked for?
Hugh, masz tą próbkę tkanki o którą prosiłem?

I'm sorry, but I can't keep reading this tissue of lies.
Przepraszam, ale nie mogę dalej czytać z tej chusteczki pełnej kłamstw.

Now it's a matter of determining if there's any tissue damage.
Teraz to kwestia ustalenia czy są jakieś uszkodzenia tkanki.

Put a piece tissue in his back, and discover what's good cough.
Wsadź sobie chusteczkę w.. i odkryj, co to prawdziwy kaszel.

I sent tissue and blood samples to my people. It should be helpful.
Wysłałem próbki tkanek i krwi moim ludziom powinni pomóc

I thought I'd examine the structure of the flesh tissue.
Pomyślałem, że zbadam strukturę tego ciała.

We need to examine the heart for tissue damage during transport.
Musimy zbadać, czy tkanki nie uszkodziły się podczas transportu.

And to create that energy we use living tissue.
I aby ją stworzyć wykorzystujemy żywe tkanki.

Living tissue over a metal skeleton, sent back in time to protect me.
Żywa tkanka okrywająca metalowy szkielet, wysłana w przeszłość, by chronić mnie.

Let me add the fatty tissue. and his new expensive teeth.
Dodam tkankę tłuszczową i jego nowe, drogie zęby.

Nielsen did the human tissue work. I gave him a cure.
Ludzką tkanką zajmował się Nielsen, dałem mu odtrutkę.

Immediately upon death, they start to break down tissue.
Natychmiast po śmierci zaczynają rozkładać tkanki.

Take it to the kitchen, remove the flesh and the soft tissue.
Weźcie ją do kuchni, usuńcie skórę i miękkie tkanki.

If they repair tissue damage, maybe they'll fix whatever's wrong with him.
Jeśli naprawiły zniszczenia tkanek, może mogły naprawić jego całego.

We need to operate immediately to remove the damaged tissue.
Musimy natychmiast operować Żeby wyciąć uszkodzoną tkankę.

Also, pinching in the center of the bone and tissue.
Ponadto, szczypanie w centrum kości i tkanki.

But sometimes, extra breast tissue is left behind in places where it doesn't belong.
Ale czasami nadmiar tkanki piersiowej pozostaje w miejscach, w których być nie powinien.

When people cry, you just give them a tissue.
Kiedy płacze człowiek, wystarczy dać mu chusteczkę.

You can't kill the tumors without also killing healthy tissue.
Nie możesz zabić guzów bez zabicia zdrowej tkanki.

I just took some small blood and tissue samples.
Tylko pobrałem trochę krwi i próbki tkanek.

Zack, I want pictures of all remaining tissue before he's moved.
Zack, zrób zdjęcia wszystkich pozostałych tkanek zanim zostanie przeniesiony.

Sometimes at birth, embryonic tissue is left behind somewhere in the body.
Czasem przy urodzeniu w ciele zostaje tkanka embrionalna.

We then put bone and tissue from the back.
Następnie wstawiliśmy kość i tkankę z pleców.

They can't relax until they've got live tissue in their coolers.
Nie potrafią się rozluźnić, dopóki nie dostaną jakiejś tkanki do zamrażarki.

After all, it's only a piece of dead tissue.
Mimo wszystko, to tylko kawałek martwej tkanki.

Even the best surgeon can't remove every cell of breast tissue.
Nawet najlepszy chirurg nie usunie każdej komórki tkanki piersiowej.

There were no tears in the tissue around the puncture.
Nie było rozdarć tkanki wokół rany.

Damaged tissue can be small, no bigger than a pinpoint.
To może być małe uszkodzenie tkanki.

Note the remnants of skin tissue and blood under the fingernails.
Zwróć uwagę na pozostałości tkanki skóry i krew pod paznokciami.