Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Tirana

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The bloodshed of 21 January dragged Tirana backwards by several years.
Rozlew krwi z 21 stycznia cofnął sytuację w Tiranie o kilkanaście lat.

statmt.org

The developments in Tirana on Friday, 21 January 2011, were tragic.
W piątek 21 stycznia 2011 r. w Tiranie doszło do tragicznych wydarzeń.

statmt.org

We strongly condemn the violence which took place in the streets of Tirana during the demonstrations on 21 January.
Zdecydowanie potępiamy przemoc, do której doszło na ulicach Tirany podczas demonstracji 21 stycznia.

statmt.org

The tone in Tirana needs to change.
Atmosfera w Tiranie musi się zmienić.

statmt.org

I was personally in Tirana and in Sarajevo only a month ago, together with the Belgian Minister, in order to reinforce this message, that this is very important but beware of abuses.
Ja sama zaledwie miesiąc temu byłam w Tiranie i Sarajewie, by wraz z ministrem belgijskim dobitnie zakomunikować, że wszystko to jest bardzo ważne, ale trzeba uważać na nadużycia.

statmt.org

The bloodshed of 21 January dragged Tirana backwards by several years.
Rozlew krwi z 21 stycznia cofnął sytuację w Tiranie o kilkanaście lat.

A few old radio signals from Radio Tirana always turn up in the debate.
Kilka starych wiadomości z Radia Tirana zawsze zamienia się w debatę.

The tone in Tirana needs to change.
Atmosfera w Tiranie musi się zmienić.

The developments in Tirana on Friday, 21 January 2011, were tragic.
W piątek 21 stycznia 2011 r. w Tiranie doszło do tragicznych wydarzeń.

We strongly condemn the violence which took place in the streets of Tirana during the demonstrations on 21 January.
Zdecydowanie potępiamy przemoc, do której doszło na ulicach Tirany podczas demonstracji 21 stycznia.

How can I get to Tirana?
Jak mam dostać się do Tirany?

Albanese Fascist Party is founded at Tirana.
Faszystowska Partia Albanii została założona w Tiranie.

I'il be at Tirana tomorrow, I'il take the old man to the Ministry.
Jutro będę w Tiranie, zabieram starego do ministerstwa.

I was personally in Tirana and in Sarajevo only a month ago, together with the Belgian Minister, in order to reinforce this message, that this is very important but beware of abuses.
Ja sama zaledwie miesiąc temu byłam w Tiranie i Sarajewie, by wraz z ministrem belgijskim dobitnie zakomunikować, że wszystko to jest bardzo ważne, ale trzeba uważać na nadużycia.

An informant in Tirana has alerted me to the danger that, this spring, a large number of Albanian girls and women are going to travel to Western Europe and end up in prostitution rings.
Informator w Tiranie ostrzegł mnie przed niebezpieczeństwem, że wiosną tego roku wiele albańskich dziewcząt i kobiet wyjedzie do Europy Zachodniej i skończy w rękach gangów zajmujących się prostytucją.

At a protest rally organised by the opposition in the Albania capital, Tirana, on 21 January, there were more than 20 000 demonstrators demanding the resignation of the government of Sali Berisha.
W wiecu protestacyjnym zorganizowanym przez opozycję w stolicy Albanii, Tiranie, 21 stycznia, uczestniczyło ponad 20 tysięcy demonstrantów żądających rezygnacji rządu Saliego Berishy.

The recent demonstrations in Tunisia and Egypt were certainly opposed by the local dictators who finally had to leave their country - but without major violence and executions like those in Tirana as witnessed by the media.
Niewątpliwie niedawnym demonstracjom w Tunezji i Egipcie przeciwni byli miejscowi przywódcy, którzy ostatecznie musieli opuścić te kraje - ale obeszło się bez poważnych aktów przemocy i egzekucji, takich jak w Tiranie, czego świadkiem były media.