Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tysiąc;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

num n/adj
1.
(number) tysiąc: ~ years tysiąc lat
~ miles away tysiąc mil stąd
I have a ~ and one things to do mam tysiąc spraw do załatwienia
a ~ thanks! tysiąckrotne dzięki!~ cpd ~ fold adj tysiąckrotny
adv tysiąckrotnie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tysiąc

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

tysiąc num

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

num tysiąc

Wordnet angielsko-polski

(the cardinal number that is the product of 10 and 100)
tysiąc, tys.
synonim: one thousand
synonim: 1000
synonim: M
synonim: K
synonim: chiliad
synonim: G
synonim: grand
synonim: thou
synonim: yard

(denoting a quantity consisting of 1, 000 items or units)
tysięczny
synonim: one thousand
synonim: 1000
synonim: m
synonim: k

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However much progress we achieve, we will still be thousands of kilometres away.
Jakikolwiek by nie był nasz postęp, nie zmieni do naszego oddalenia od kontynentu.

statmt.org

I mean, thousands of dollars, lots of man hours made to make this eight-foot robot.
Błyskotliwi naukowcy, inżynierowie i projektanci pracowali nad tym projektem.

TED

Early warnings may prevent unnecessary deaths, and even many thousands of such deaths.
Wczesne ostrzeganie może zapobiec nawet wielu tysiącom niepotrzebnych śmierci.

statmt.org

And finally, it's a rich lavender, and after a couple of thousand feet, it's ink black.
W końcu robi się intensywnie lawendowa, a po paruset metrach jest czarna jak atrament.

TED

So now, Mahabuba, she is saving the lives of hundreds, thousands, of women.
Tak więc teraz Mahabuba ratuje życie tysiącom kobiet. ~~~ ratuje życie tysiącom kobiet.

TED

You could become a missionary, but I wasn't keen - you'd get sand in your contact lenses, wouldn't you, and there'd be no LK Bennett for a thousand miles.

www.guardian.co.uk

But there was no place for David Mitchell's The thousand Autumns of Jacob de Zoet, or for Christos Tsiolkas, writer of one of the year's most controversial book, The Slap.

www.guardian.co.uk

He wants to be a rich inventor and businessman and already earns a few thousand pounds a year running a jam-making business from my B&B.

www.guardian.co.uk

So it came as a shock when Dennis received an email from Apple earlier this year informing him the iPhone app he had spent several thousand pounds developing, advertising his Simply Beach range, had been banned due to sexual connotations.

www.guardian.co.uk

My best friend will be 2 thousand miles away, in California.
Ale mój najlepszy przyjaciel będzie 2000 mil stąd, w Kalifornii.

And I'm going to meet someone like a thousand times better.
I na pewno poznam kogoś tysiąc razy lepszego niż on.

You got maybe two thousand people here and for what?
Jest tu ze 2000 ludzi i po co to wszystko?

Something I've said a thousand times but to only one person.
Mówiłam to tysiąc razy ale, tylko mężowi.

I've told you a thousand times not to talk to anyone!
Mówiłem ci tysiące razy byś z nikim nie rozmawiał!

You must remember our culture is a thousand years old.
Musisz pamiętać że nasza kultura ma tysiąc lat.

I asked him a thousand times and he'd never really say.
Pytałam się wiele razy i nigdy nie odpowiedział.

A thousand years ago, everyone thought the end was near.
Tysiąc lat temu każdy myślał, że zbliża się koniec.

She's heard me say I love you a thousand times.
Tysiąc razy słyszała ode mnie, że ją kocham.

You want everything a thousand times more than I do.
Ty chcesz wszystkiego 1000 razy bardziej niż ja.

I don't mind being a thousand women in one for you.
Nie przeszkadza mi bycie tysiącem kobiet w jednej dla ciebie.

She is waiting for you and your love with thousand eyes.
Ona czeka na ciebie i ciągle cię wypatruje.

I've asked myself a thousand times what was his power?
Pytałem się tysiące razy... jaka był jego moc?

You can ask me a thousand times and the answer will be the same.
Może pan mnie pytać tysiąc razy, a odpowiedź będzie ta sama.

And we know one picture is worth a thousand words.
A do tego wiemy, że jedno zdjęcie jest więcej warte od tysiąca słów.

Cause I've heard it already a thousand times from you.
Bo słyszałem to już od ciebie z tysiąc razy.

Maybe in a thousand years someone will find it again.
Być może za tysiąc lat ktoś znów go odnajdzie.

If you do, you'll have a thousand people here in 10 minutes.
Jęśli to zrobisz, będziesz miał tu tysiąc ludzi w 10 minut.

My mother only gave me three thousand dollars for everything.
Mama dała mi tylko $3,000 dolarów na wszystkie zakupy.

That's just for people like you who don't know a thousand words.
To jest dla ludzi takich jak ty, którzy nie znają tysiąca słów.

In a thousand years, even you may be worth something.
Za tysiąc Iat będziesz może coś warty.

And she does it a few thousand times every day.
A ona robi to po kilka tysięcy razy każdego dnia.

You know very well we have to make it to a thousand.
Bardzo dobrze wiesz, że musimy dociągnąć do tysiąca.

Played that one over a thousand times in my head.
Odgrywałem ją z tysiące razy w mojej głowie.

I should have died. Not once, but a thousand times.
Powinienem być martwy nie jeden, ale co najmniej tysiące razy.

You know, his music sales have gone up a thousand percent in two weeks.
Wiesz, sprzedaż jego muzyki wzrosła o tysiąc procent w dwa tygodnie.

There's 400 left, with the 2 thousand we already has.
Jest 400 jeszcze, z 2 tysiące my już mamy.

I told you a thousand times, there's nothing between us.
Mówiłam ci tysiąc razy, między nami nic nie ma.

I picked up the phone a thousand times to try to call you.
Podnosiłam słuchawkę tysiąc razy, żeby zadzwonić do ciebie.

Please believe me, I would ten thousand times rather have been with you!
Proszę mi uwierzyć, tysiąc razy bardziej wolałabym być z wami!

I know you've heard this a thousand times, but believe me.
Słyszałeś to tysiące razy, ale uwierz.

I don't know. They said one in a thousand gave.
Nie wiem, jeśli powiedzieli, że jeden z tysiąca.

There´s a thousand things that have to happen in order.
Tysiąc rzeczy musi się stać po kolei.

We're only allowed to appear in your world every thousand years!
Wolno nam pojawiać się w waszym świecie raz na tysiąc lat!

I mean, there are a thousand ways that people can deal with these things.
Są tysiące sposobów w jaki ludzie radzą sobie z tymi sprawami.

The cost of just one week's operations is enough to run six thousand schools.
Koszt jednotygodniowych operacji wystarczyłby na uruchomienie sześciu tysięcy szkół.

When we held yet another thousand men, now forever lost to us.
Kiedy mieliśmy kolejny tysiąc ludzi, który na zawsze straciliśmy.

It's just- This place is like a thousand other places.
Tylko po prostu- To miejsce jest jak tysiące innych miejsc.

And I gave him a check this morning for a thousand dollars.
A rano dałem mu czek na 1000 dolarów.

I'm a grown woman with a life a thousand miles away.
Jestem dorosłą kobietą z życiem tysiąc mil stąd.

I have my coat on and turned off a thousand times.
Już rozumiem. Ubierałem i zdejmowałem kurtkę już chyba z tysiąc razy.

It's written in a dead language, over a thousand years old.
Napisana jest w wymarłym języku, ma ponad tysiąc lat.

You can not hurt each other without saying sorry make one thousand.
Nie możecie zranić się nawzajem, nie raniąc przy tym mnie.

They say that under him more than a thousand have died in battle.
Mówi się, że pod nim zginęło więcej niż tysiąc w bitwie.

A hundred thousand - that comes to a million over ten years.
Sto tysięcy - to daje w sumie milion w okresie dziesięciu lat.

There is much more work for them to do, with over one and a half thousand people still missing.
Przed komisją jeszcze wiele pracy, bo nadal za zaginione uznaje się ponad półtora tysiąca osób.

Have you ever heard the expression, a picture is worth a thousand words?
Czy kiedykolwiek słyszałaś wyrażenie, że obraz jest wart tysiąc słów?

The duty was passed down to me for thousand years.
Obowiązek został przekazywany aż do mojej osoby przez tysiąc lat.

You also said your article would draw a thousand people.
Powiedziałeś również, że twój artykuł spowoduje przybycie tysiąca ludzi.

Ten thousand in the room, and sold, on my left!
tysiecy w pokoju, i sprzedane, po mojej lewej!