Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tysiączek, tysiak;

(Pronoun) ty;
thine - (Adjective) twój;
thy - (Adjective) twój;
thyself - (Pronoun) siebie, was; siebie samego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(archaic) ty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ty

wy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAWAŁEK [POT.]

TYSIĄCZEK

Wordnet angielsko-polski

(the cardinal number that is the product of 10 and 100)
tysiąc, tys.
synonim: thousand
synonim: one thousand
synonim: 1000
synonim: M
synonim: K
synonim: chiliad
synonim: G
synonim: grand
synonim: yard

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

tałzen, tysiak, tysiąc, kawałek (np. złotych, dolarów itp.)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Pan

pani

Panna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Brandie, 33, said she was strongly opposed to the death penalty, even though Gardner approved of it.

www.guardian.co.uk

"I oppose it not because of my dad but because there are 10 commandments and one says thou shalt not kill.

www.guardian.co.uk

These days, corporate edicts are common, and memos come down from on high like tablets of stone: thou shalt use only on both internal and external communications.

www.guardian.co.uk

But who is to say that lower-case Arial from 1982 is preferable to the way we communicated in TRAJAN CAPITALS on the pediments of public buildings in ancient Rome? And how did our eyes switch from accepting one over the other, to the point where a thoughtless choice of capitals-all-the-way became a cause of headaches and dismissals?.

www.guardian.co.uk

"When I consider Thy heavens, the work of Thy fingers, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him?" Her book was written hopefully "for children, working men or even grown-up people of the educated classes".

www.guardian.co.uk

"Be it little or much, hold thee contented, that thou hear not the reproach of thy house.

www.guardian.co.uk

I will fear no evil, for thou art with me.
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

I put up pretty pedestrian numbers. 60 thou a year, domestic.
Podam Ci trochę pedantyczne numery W tym roku 60 lotów krajowych

Show mercy, O thou great king, and win the respect of your own people.
Ukaż łaskę, o wielki królu, i zjednaj sobie szacunek własnego ludu.

Like the bubble on the fountain, Thou art gone and forever.
Jak bąbelki w strumieniu, Ty też odejdziesz na zawsze.

I will not let thee go except thou bless me!
Nie puszcze cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz!

I am so far to be worthy of Thou!
Jak na razie jestem godny Ciebie!

Thou shalt not be afraid for the terror by night.
Nie będziecie się bać terroru w nocy.

Look not thou upon the wine when it is red...
Nie patrz na wino, jak się czerwieni,

I hear a rumor thou art marrying tomorrow, my lord.
Plotki słyszałam o jutrzejszym ślubie, mój panie.

Thou were sent by the Eternal One to stay my hand.
Zostałeś przysłany przez Wiecznego, by wstrzymać mą rękę.

My lord, you are still my friend, art thou not?
Mój panie, czy jesteś nadal moim przyjacielem?

Your words mean nothing to them priest. For Thou are with me.
Na nic twoje słowa. bo Ty jesteś ze mną.

He said, This day, thou shalt be with me in paradise.
Powiedział Tego dnia będziesz ze mną w raju

I have called thee by thy name. Thou art mine.
Wezwałem cię z imienia... i jesteś już mój.

Either thou, or I, or both, must go with him!
Ty lub ja, albo obaj musim legnąć!

You're still the same old better than thou Buffy.
Ciągle jesteś tą samą lepszą, niż ona Buffy.

Thou art the living bread that from heaven comes.
Ty jesteś żywym chlebem z nieba zesłanym.

The milk thou suckst from her did turn to marble.
Mleko, któreście z niej wyssali, zmieniło się w marmur.

Looks like thou art fell for the oldest trick in the scroll.
Spogląda jak ty sztuka spadła dla najstarsza sztuczka w zwoju.

For if but once thou show me thy grey light,
Pokaż mi chociaż raz twe szare światło,

I have a feeling you're talking about thou.
Kiedy mówisz ludzie, mam wrażenie, że mówisz ty.

I love thee well in that thou lik'st it not.
Kocham cię za to, że jej tak nie lubisz.

Do not die, for I shall hate All women so, when thou art gone.
Nie giń, bo znienawidzę wszystkie kobiety, kiedy cię nie będzie.

Because your holier than thou bit is getting old.
Ponieważ twój tekst świętsza niż ty robi się stary

And see thy blood warm when thou feel'st it cold.
W twej krwi gorącej, choć ją wiek ochłodzi.

Therefore stay yet, thou needst not to be gone.
Zostań więc jeszcze. Nie musisz odchodzić.

Do not, when thou art king, hang a thief.
Gdy królem będziesz... nie wieszaj złodziei.

His only presence takes me away from Thou.
Sama jego obecność oddala mnie od Ciebie.

I will be angry; what hast thou to do?
Będę się złościć. I cóż ci do tego?

Yeah,thou shalt not steal. Well,it depends what's important to people.
Nie kradnij. To zależy, co jest dla ludzi ważne.

First and foremost is thou shall not dig for diamonds in another brother's mine!
Pierwsze i najważniejsze brzmi: Nie będziesz wydobywał diamentów z kopalni swojego brata!

Dear, thou wast not so good to begin with.
Skarbie, nie jesteś wystarczająco dobry na początek.

Will thou sit there all day, my lord?
Będziemy tu siedział cały dzień, mój panie?

Love thou the wind, and here take warning.
Kochaj wiatru drogę i zapamiętaj przestrogę.

Lead thou me on, for the night is dark And I am far from...
Prowadź mnie dalej, ponieważ noc jest ciemna, a ja jestem daleko od...

Art thou saying that Bacon wrote all of Shakespeare's plays?
Tysiąc sztuki mówiący, że Bekon napisał do wszystkich z gier Shakespeare?

Its kind of fun thou, you know, if you don't know anything else.
Chociaż w sumie było całkiem fajnie, jeśli nie znało się nic innego.

Well, the big guy said, thou shalt not lie.
Cóż, wielki koleś powiedział Nie będziesz kłamał.

Please, never thou that in my house, never again.
Nigdy więcej, nigdy.. w tym domu.

And thou art stuck to me like glue.
A ty trzymasz się mnie jak rzep.

Thou shalt not stir one foot to seek a foe.
Nie puszczę cię na krok, gdy wróg przed tobą.

He shall cover thee and under His wings shalt thou trust.
On Cię obejmie i pod swoimi skrzydłami da Ci wiarę.

What about the Bible, thou shall not kill.
Przecież napisano w Biblii Nie zabijaj.

Thou most worthy judge eternal. Suffer us not at our last hour for any...
Sprawiedliwy wieczny Sędzio, nie pozwól nam cierpieć w godzinie śmierci...

For thou art with me, thy rod and my staff, they comfort me.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.

I still believe that thou wilt help us.
Wciąż wierzę, że nam pomożesz.

Hey,Stel,you think this thing could be worth $25 thou?
Hej, Stell, myślisz, że to może być warte 25 kawałków?

Didst thou think the eyes of the White Tower were blind?
Didst myślisz, że oczy Białej Wieży były ślepe?

Thou hast ravanged my heart with one of thine eyes.
oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu.

Tell me, thou villain, where is my son Lucentio?
Powiedz mi, łotrze, gdzie mój syn Lucentio?