Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) anatomia piersiowy, dotyczący klatki piersiowej;
thoracic vertebra - anatomia kręg piersiowy;
thoracic duct - anatomia przewód piersiowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

piersiowy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

związany z klatką piersiową, piersiowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dotyczący klatki piersiowej

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

piersiowy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

piersiowy, odnoszący się do klatki piersiowej

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to the chest or thorax
"pectoral organ")
piersiowy
synonim: pectoral

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ignore the pinched diet jeremiahs and the skinny cardio-thoracic surgeons; bypass surgery has advanced to such a point that it's practically routine these days.

www.guardian.co.uk

Tied directly into your central nervous system through the thoracic nerve.
Przyczepiony bezpośrednio do centralnego układu nerwowego poprzez nerw klatki piersiowej.

Agreed. scan shows severe trauma to both sides of the thoracic cage.
Na tomografii widać poważne obrażenia obu stron klatki piersiowej.

But there was no significant hemorrhage in the abdominal or thoracic cavities.
Jednak nie było znaczącego krwotoku w jamie brzusznej, czy klatce piersiowej.

Both rounds entered the thoracic cavity between the fourth and fifth ribs.
Obie kule weszły w jamę klatki piersiowej między 4. i 5. żebrem.

He also had thoracic bruising and broken ribs.
Do tego stłuczenie klatki piersiowej i pęknięte żebra.

Thoracic surgery, but I developed a slight tremor.
Chirurgia klatki piersiowej, ale mam lekkie drżenie.

Thoracic tumor is a better fit. Erodes into her airway and esophagus...
Guz w klatce piersiowej lepiej pasuje, który niszczy jej drogi oddechowe i przełyk

I'm not a thoracic surgeon.
Nie jestem piersiowym chirurgiem.

Possible cause of death: multiple gunshot wounds... to the thoracic cavity and the extremities.
Powód zgonu: wielokrotny postrzał... wnioskując z dziur po kulach i ekstrementach.

The second bullet passed through Hastings' C-7 thoracic nerve exited out the pectoralis major.
Drugi pocisk przeszedł przez nerw piersiowy kręgu C7, wyszedł przez mięsień piersiowy większy.

We have a dissecting thoracic aorta.
Mamy rozrywającą się aortę piersiową.

Projectile entered through the sternum, passed through his aorta, up to the thoracic vertebrae.
Pocisk wszedł przez mostek, przebił aortę i dalej do kręgów piersiowych.

Thoracic cartilage is broken.
Chrząstka klatki piersiowej jest złamana.

The bullet perforated the lung and thoracic aorta, then perforated the opposite lung.
Kula przedziurawiła lewe płuco i aortę, następnie przeszła przez drugie płuco.

ln the thoracic area, also no striated muscle.
W obrębie klatki piersiowej, także żadnych mięśni prążkowanych.

We've got General Surgery, Neurosurgery and Thoracic.
Mamy ogólną, neurochirurgię i piersiową.