Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) rolnictwo przekształcać w taras; budować coś jak taras;

(Noun) budownictwo taras, patio; rząd domów szeregowych, ulica o zabudowie szeregowej; geologia terasa; rolnictwo taras;
the terraces - sport trybuny z miejscami stojącymi, trybuny stojące;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(raised area, geol) terasa.
2.
(patio) taras.
3.
(row of houses) rząd szeregowców.vt tarasować
wznosić, budować coś jak taras
~ed house dom szeregowy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rząd domów usytuowanych tarasowato połączonych ścianami szczytowymi, pochyła ulica o zabudowie szeregowej, taras

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'ter@s(też ter) n (Zwłaszcza z nazwą ulicy) Szereg przylegających do siebie domków jednorodzinnych; szeregowce Their address is 15 Chestnut Terrace (Ich adres to Chestnut Terrace nr 15) - Student University of Exeter (1999) Stockwell Terrance? Where the hell is that? (Ulica domków Stockwell Terrance? Gdzie to jest, do cholery?) - Student University College London (1999)

Słownik architektury angielsko-polski

taras m, taras widokowy

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n 1. terasa 2. nasyp, wał

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s taras
~nasyp, wał

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n taras
bryt. szereg domów (jednorodzinnych)
bryt. the terraces - trybuny z miejscami stojącymi (na stadionie)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ULICA

TERASA [GEOL.]

PLATFORMA

STARASOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zabudowa szeregowa
taras
miejsca stojące na stadionie

Wordnet angielsko-polski

(usually paved outdoor area adjoining a residence)
patio
synonim: patio

Słownik internautów

taras

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

geomorf. terasataras~, meadow terasa zalewowa, terasa użytkowana jako łąki~, river terasa rzeczna

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bud. taras; geogr.,topogr. terasa
~, cultivation - terasa uprawowa
~, cut - terasa skalna
~, field - terasa polna
~, flood; ~, floodplain - terasa zalewowa, terasa powodziowa
~, fluvial - terasa rzeczna
~, inundation - terasa powodziowa, terasa zalewowa
~, river - terasa rzeczna
~, rock - terasa skalna, półka skalna
~, slope - terasa zboczowa

Słownik środowiska angielsko-polski

taras m geol.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr. terasa
~, accumulation - terasa akumulacyjna
~, alluvial terasa aluwialna
~, cultivation terasa uprawowa
~, cut and built terasa erozyzjno akumulacyjna
~, cut and fill terasa erozyzjno akumulacyjna
~, erosion terasa erozyjna
~, flood terasa powodziowa, terasa zalewowa
~, fluvial terasa rzeczna
~, fluvioglacial terasa fluwioglacjalna
~, inundation terasa powodziowa, terasa zalewowa
~, meadow terasa nadzalewowa
~, river terasa rzeczna
~, rock cut terasa erozyjna, terasa skalna
~, slope terasa zboczowa
~, valley bottom terasa dna dolinnego

Słownik techniczny angielsko-polski

taras m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"Terrace Theater" I actually put on the map because it wasn't on the map before TED last year.
Terrace Theater, który umieściłem na mapie, bo nie było go tam przed zeszłorocznym TED.

TED

Zoom in and that square thing is a theater -- which we're in right now -- The Terrace Theater.
The Terrace Theater.

TED

That the place where, during an earthquake in 1954, this marine terrace was lifted up out of the ocean very quickly, and it was lifted up about six to seven meters.
W miejscu, w którym w trakcie trzęsienia ziemi w 1954, brzeg wypiętrzył się z oceanu bardzo szybko, na jakieś sześć do siedmiu metrów.

TED

Take my home town of Bootle, for example, where many families live in terraced houses with no front gardens and little space at the rear.
Weźmy dla przykładu Bootle, miasteczko, w którym mieszkam, gdzie wiele rodzin mieszka w domach o zabudowie szeregowej, bez ogrodów od frontu i z niewielką przestrzenią na zapleczu.

statmt.org

And the king made of the algum-trees terraces for the house of Jehovah, and for the king's house, and harps and psalteries for the singers: and there were none such seen before in the land of Judah.
I poczynił król z onego drzewa almugimowego schody do domu Pańskiego, i do domu królewskiego, i harfy, i lutnie śpiewakom; a nie widziano przedtem nigdy takich rzeczy w ziemi Judzkiej.

Jesus Army

Officers returned fire after the 42-year-old began a second round of shooting from an end of terrace house in the village of Kirkheaton, near Huddersfield, at 5.

www.guardian.co.uk

Another woman who lives opposite the terrace and did not want to be named, said: "I'd gone to bed at about 9.

www.guardian.co.uk

I was first introduced to it on the roof terrace of a bar in east London by my friends J and W.

www.guardian.co.uk

Down terrace (director: Ben Wheatley).

www.guardian.co.uk

They still have to climb down to the middle terrace.
Muszą jeszcze zejść na środkowy taras.

What the hell is that? someone's up on the terrace.
Co to było? - Ktoś jest na tarasie.

There's a little house with two floors and a terrace.
Jest mały domek z dwoma piętrami i tarasem.

This has to be the most beautiful terrace in all of Rome.
To musi być najpiękniejszy taras w całym Rzymie.

That was her in the white dress on the hotel terrace, wasn't it?
To ona stała na tarasie w białej sukience, prawda?

It`s bigger than the terrace at Space, which holds 5,000.
Jest większy niż taras w Space, który trzyma pięć tysięcy.

I live up here, the terrace is out there.
Ja mieszkam na górze, balkon jest tam.

We have a lovely terrace for breakfast on the seventh floor.
Mam śliczny taras w sam raz na śniadanie na 7 piętrze.

Remember what I said Sunday morning when we were sitting on the terrace?
Pamiętasz, co powiedziałam w niedzielny poranek, kiedy siedzieliśmy na tarasie?

You can see all of Rome from the terrace.
Możemy zobaczy cały Rzym z tarasu.

This terrace is so clean that we'il never find anything.
Ten teren jest tak czysty, że nigdy niczego tu nie znajdziemy.

Can I offer you a beer on the terrace? The boy asked.
Dasz się zaprosić na piwo na tarasie? -zapytał chłopiec.

Barksdale has five out of seven towers in the Terrace.
Barksdale ma 5 z 7 wieżowców w Terrace.

Now listen, I need a table on the terrace for Friday at 9:00.
Nie, słuchaj, kochanie, potrzebuję stolik na tarasie na piątek na 9:00.

The night that he got engaged, when he fell off the terrace.
W noc, kiedy się zaręczył i kiedy spadł z tarasu.

I'll be waiting on the terrace of our cafe as usual
Będę czekała na tarasie naszej kawiarni, Jak zwykle

May I open the door to my terrace?
Pozwoli pan, że otworzę drzwi na mój taras?

I usually meet my friends at the Terrace.
Z przyjaciółmi spotykam się w Terrace.

You'll gape at the sky from your terrace and talk to the flying planes.
Będziesz patrzyła w niebo ze swojego tarasu i rozmawiała z lecącymi samolotami.

From your terrace, do you have this view?
Z tarasu. Masz taki sam widok?

Go on the terrace and have some fun.
Idź na taras i zabaw się trochę.

The sun is gone off the terrace and is no
Słońce zniknęło z tarasu. I nie ma...

And last but not least, the terrace.
I ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna, taras.

I'm hungry bring me coffee and croissants on the terrace
Jestem głodny Proszę mi podać filiżankę kawy i rogaliki

Look, that café's terrace is one meter too long.
Proszę bardzo, taras tej kawiarni jest o metr za długi.

If you could wait on the lower terrace,
Proszę poczekać na niższym tarasie.

I'il take these things back to the terrace.
Zaniosę te rzeczy z powrotem na taras.

I hope to You in the terrace.
Czekam na ciebie na tarasie.

We'll sit on the terrace at the Majestic, and have Campari.
Będziemy siedzieć na tarasie hotelu Majestic i popijać Campari.

Susie tried to throw herself off the terrace.
Chciał się rzucić z tarasu.

We arrived right on the terrace of Giorgio.
Wylądowałam dokładnie na tarasie u Giorgio.

Once I'm shoved off the terrace, I'm in the air.
Gdy zepchną mnie z tarasu, będę już w powietrzu.

Look at your buddy from the terrace, Purcell.
Popatrz na swego kumpla z dystansu, Purcell.

On the terrace, with my mobile phone.
Na tarasie. Z moją komórką.

Join us for coffee on the terrace.
Daj nam kawa na tarasie.

I went to the estate agent's today, right. - Three bedrooms, roof terrace.
Byłem dzisiaj u agenta nieruchomości, wiesz. - trzy sypialnie, taras na dachu.

Can I sleep on the terrace with Uncle?
Mogę spać na tarasie z wujkiem?

The terrace is round. The table is square.
Taras jest okrągły, stół jest kwadratowy.

Now we'll have drinks On the terrace With that ridiculous Manager.
Teraz mamy drinki na tarasie... z tym idiotycznym właścicielem.

There's more light, and a terrace too.
Tu jest więcej światła, jest też taras.

What I see on the terrace.
Co widzę na tarasie.

On the terrace with two others.
Dwóch z nim na tarasie. Tak.

I need an ambulance at 8240 Palm Terrace.
Potrzebuję karetki na 8240 Palm Terrace.

The meeting is on the terrace.
Spotkanie jest na tarasie.

But the terrace is private enough.
Taras jest chyba dość ustronny.

I went out onto the terrace.
Wyszłam na taras.

We know every avenue, road, street... terrace, mews, place, close and lane.
Znamy każdą aleję, drogę, ulicę, każde osiedle, bulwar, plac, zaułek i opłotek.

I fear the terrace is closed.
Obawiam się, że taras jest zamknięty.

You pushed them off the terrace.
To Ty zepchnęłaś ich z tarasu.

Bring his bags on the terrace!
Przynieś jego bagaż na taras!