Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) telewizor, odbiornik telewizyjny; telewizja;
television commercial - reklama telewizyjna;
satellite television - telewizja satelitarna;
television aerial - antena telewizyjna;
educational television - (Noun) telewizja edukacyjna;
television programme - program telewizyjny;
television station - stacja telewizyjna;
cable television - (Noun) kablówka, telewizja kablowa;
watch television - oglądać telewizję;
be on television - występować w telewizji;
television licence - abonament telewizyjny;
television screen - ekran telewizora;
television channel - kanał telewizyjny;
colour television - telewizor kolorowy; telewizja kolorowa;
television tube - kineskop;
black-and-white television - telewizor czarno-biały;
television viewer - telewidz(ka);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(system, process) telewizja: ~ aerial antena telewizyjna
~ channel kanał, program telewizyjny

2.
(the business of broadcasting television programs) : ~ programme program telewizyjny
~ station stacja telewizyjna
what's on ~? co jest w telewizji?
3.
(~ receiver, set) telewizor
colour ~ telewizja kolorowa
black-and-white ~ telewizor czarno-biały
~ screen ekran telewizora

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

telewizja, TV

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s (skr. TV) telewizja
~ set telewizor
cable ~ telewizja kablowa
~ camera kamera telewizyjna
~ monitor monitor, e-kran telewizyjny

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N telewizja
Adj telewizyjny
Adj w telewizji

Wordnet angielsko-polski


1. (an electronic device that receives television signals and displays them on a screen
"the British call a tv set a telly")
telewizor, telewizja, mały ekran, srebrny ekran, szklany ekran
synonim: television receiver
synonim: television set
synonim: tv
synonim: tv set
synonim: idiot box
synonim: boob tube
synonim: telly
synonim: goggle box

2. (broadcasting visual images of stationary or moving objects
"she is a star of screen and video"
"Television is a medium because it is neither rare nor well done" - Ernie Kovacs)
telewizja, TV, tv, mały ekran, srebrny ekran, szklany ekran, jedenasta muza: : synonim: telecasting
synonim: TV
synonim: video

3. (a telecommunication system that transmits images of objects (stationary or moving) between distant points)
telewizja: : synonim: television system

Słownik internautów

telewizja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

telewizor

telewizyjny

Słownik techniczny angielsko-polski

telewizja f

Słownik częstych błędów

Kiedy chcemy określić, że coś było widziane/słyszane w telewizji (radiu), używamy przyimka on, np. I have heard on the radio that the President is going to go to Hollywood (Usłyszałem w radiu, że prezydent zamierza udać się do Hollywood), I saw ``Gone with the Wind'' on television in 1990 (,,Przeminęło z wiatrem'' obejrzałem w telewizji w 1990 roku)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Is a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Czy etykietka z ostrzeżeniem i ograniczenie czasu reklam to wygórowane oczekiwania?

statmt.org

They are shown on television every day, which is not always true of our Parliament.
Są codziennie obecne w naszych telewizjach, co nie zawsze dotyczy naszego parlamentu.

statmt.org

We, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
My, z komfortowej pozycji przed telewizorami, czujemy mdłości oglądając ich.

statmt.org

At the turn of the century, the Internet takes off, reality television has taken hold.
Na przełomie wieków Internet odnosi sukces, reality show zadomawiają się na dobre.

TED

I decided that I was going to break the world record live on prime-time television.
Zdecydowałem, że pobiję rekord świata na żywo w telewizyjnym prime-time.

TED

I have to know when I'm going to be on television.
Muszę wiedzieć, kiedy mam być w telewizji.

He just gave out his phone number on national television.
Podał tylko swój numer telefonu w telewizji publicznej.

Once again, television has given me a reason to live.
Ponownie telewizja daje mi powód do życia.

Well, I want you to come home and watch television with me.
Chcę byś poszła ze mną do domu pooglądać telewizję.

They're not allowed to watch television or go to school!
Nie wolno im oglądać ani chodzić do szkoły,

Their only source of knowledge about Europe and the world is television.
Ich jedynym źródłem wiedzy o Europie i świecie jest telewizja.

Well, we can stay home and watch it on television.
Ahh... - To możemy zostać w domu i obejrzeć film.

Whether he does not it sit near television set too?
Czy on nie siedzi zbyt blisko telewizora?

People just watch television and don't even know who lives next door.
Oglądają tylko telewizję, nie ineteresując się kto mieszka obok.

The voice on the television, where is it coming from?
Skąd pochodzi ten głos z telewizora?

Now we have to go on national television and help her look good?
Teraz mamy z nią wystąpić w państwowej telewizji, żeby jej pomóc?

It's only the best show in the history of television.
To najlepszy program w historii telewizji.

That's the same guy who was just now on television.
To ten sam facet, który był przed chwilą w telewizji.

How could you do this to me, on national television?
Jak mogłeś mi to zrobić?! I to w telewizji!

And you were supposed to tell me about the public television thing.
Moja wina. I miałaś mi opowiedzieć o telewizji publicznej.

Because the lady on the television said we should all be involved.
Ponieważ pani w telewizji powiedziała, że wszyscy powinniśmy być zaangażowani.

Why would you want to read, when the television is right there?
Po co chcesz czytać, skoro jest telewizor?

I know I'm not supposed to say those things on television.
Przepraszam, wiem, że nie powinienem wyrażać się w telewizji.

This is just like television, only you can see much further.
To jak telewizja, tylko widać znacznie dalej.

I seen you a couple of times on television there.
Widziałem cię parę razy w telewizji.

Soon. Started to see television as something to be afraid of.
Wkrótce. Zaczął postrzegać telewizję jako coś, czego należy się bać.

I didn't think you could use that kind of language on television.
Myślę, że nie powinienieś używać takiego języka w telewizji.

And I don't think he was talking about no television set, neither.
A również nie sądzę, żeby mówił o telewizji.

As I didn't say what they wanted on television she's not speaking to me.
Od tego programu telewizyjnego, kiedy nic nie powiedziałam. Nie odzywa się do mnie.

They grow up so fast, what with the color television an' all.
One tak szybko dorastają, to przez tą kolorową telewizję i wogóle.

I'm really the face of the television department for the clients.
Tak naprawdę to jestem twarzą wydziału telewizyjnego dla klientów.

Well, the television said that's the right thing to do.
W telewizji mówili, że tak właśnie mamy zrobić.

I've just been watching one of those nature films on television.
Właśnie oglądałem jeden z tych przyrodniczych filmów w telewizji.

I was the first person in television to look directly into the camera.
Byłem pierwszą osobą w telewizji, która patrzyła prosto w kamerę.

Last night, I see, in my hotel room, a woman called on the television.
Ostatniej nocy widziałem w moim pokoju w hotelu kobietę, którą nazywali w telewizji

Guys, there really is nothing better than being on a reality television show!
Chłopaki, nie ma nic lepszego niż bycie w reality show!

They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
Są na zewnątrz, udzielają wywiadów dla telewizji i próbują przedstawić swoje stanowisko.

Andy is about to go on live television in front of 300 million people.
Andy ma zamiar wystąpić w transmisji na żywo przed 300 milionami ludzi.

My life is not so great that I want it shown on television.
Moje życie nie jest tak cudowne, żeby pokazywać je w

He's meeting a television producer who could give him a job.
On się spotyka z producentem telewizyjnym, który może dać mu pracę.

And every Wednesday night at 9:00 right back here on television again.
Oraz w każdą środę o 9 wieczór z powrotem w telewizji.

Will Phil be able to keep the old man away from the television?
Phil utrzyma starego z dala od telewizji? Jestem tego pewny.

See how television and those kinds of books influence children?
Widzisz, jaki wpływ na dzieci ma telewizja i te okropne książki?

In 1976 two or three people controlled all the music on television.
W 1976 dwóch lub trzech ludzi kontrolowało całą muzykę w telewizji.

There's a man inside the television who tells me what to do.
W telewizorze jest człowiek, który mówi mi, co mam robić."

You can maybe think of consciousness as a television set.
Może myślisz świadomości jak telewizor.

Your daughter claims that two night ago she was home watching television.
Pańska córka zeznała, że dwie noce temu była w domu i oglądała telewizję.

There are only two things I love in this world: everybody and television.
Są tylko dwie rzeczy na tym świecie, które kocham: wszyscy i telewizja.

I saw you today on television, playing the wise old man who knows everything.
Widziałam Cię dziś w telewizji Odgrywałeś tego mądrego, dojrzałego mężczyznę, który wszystko wie

Did you see those parents on television crying for their kids?
Widziałaś tych rodziców w telewizji, co płakali za swoimi dziećmi?

Did you know the boys are planning to put this whole show on television?
Wiedziałaś, że chłopcy planują umieścić cały pokaz w telewizji?

The deal was color television for an hour of Bible study.
Zgodnie z umową była telewizja kolorowa za godzinę czytania biblii.

Good television, my friends, cannot be made on the cheap.
Dobra telewizja, przyjaciele, nie może powstawać za grosze.

I don't have any emotion to see the race on television.
Nie czuję żadnych emocji, oglądając wyścig w telewizji.

After she died, the only thing that brought me joy was television.
Po jej śmierci jedyną rzeczą, która sprawiała mi radość, była telewizja