Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kran, zawór, kurek; stuknięcie; klepnięcie; flek; metalowe podbicie; lingwistyka spółgłoska uderzeniowa; czop; piwo beczkowe, piwo z beczki; technika podsłuch; medycyna nakłucie; technika gwintownik; technika zaczep;
dripping tap - cieknący kran;
tap dancing - stepowanie;
turn on the tap - odkręcić kran;
on tap - beczkowany, z beczki; pod ręką, łatwo dostępny, do natychmiastowego użytku;
tap water - woda z kranu, kranówka;

(Verb) klepać; stukać; nabić flek; technika podłączać się do, podsłuchiwać; montować zawór; gwintować; wykorzystywać, korzystać; napoczynać; spuszczać płyn z; medycyna nakłuwać; przyroda nacinać; biznes nawiązywać stosunki handlowe;
tap into - wykorzystywać, docierać do;
tap a new market - biznes wejść na nowy rynek;
tap sth in - wklepywać, wstukiwać coś;
tap reserves - naruszyć rezerwy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(faucet) kurek: to turn off the ~zakręcać kran.
2.
(valve) zawór: a gas ~zawór gazu.
3.
(spigot) szpunt
(of beer) : on ~ beczkowy, z beczki
(fig) : on ~w zanadrzu.
4.
(liquor of a particular quality, barrel, cask, etc.) gatunekpiwa, wina itd.vt~
1. (pierce to extract liquid) kłuć
ciąć.
2.
(to open a barrel) szpuntować, napoczynać (beczkę) .
3.
(fig, to listen secretly) podsłuchiwać: I think we are being ~ped by the police policja założyła nam podsłuch.
4.
(use) wykorzystywać: we have lots of supplies to be ~ed mamy mnóstwo zapasów do wykorzystania.
5. to
~ for naciągać kogoś: he ~ped me for a fiver wyłudził ode mnie pięć funtów.

n C (light blow) stukanie, pukanie, stukot
~ on the shoulder klepnięcie w ramię.vt/vi (knock
rap) stukać, pukać
klepać.~ cpds~-dancing n stepowanie
~-dancer n stepujący tancerz. Phrasal verb: ~ to ~ out vt (beat out) wybijać, wystukiwać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zawór, kurek, kran, gwintownik, zaczep, stukanie, stukot
stukać, postukiwać, wystukiwać, pukać, wykorzystywać, wydobywać, uzyskiwać, wyciągać, podsłuchiwać (rozmowy telefoniczne)
on ~ beczkowany, z beczki, łatwo dostępny, do natychmiastowego użytku

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kran, kurek, zawór, gwintownik, nakłucie, stukot
stukać, postukiwać, poklepywać, nakłuwać, przecinać, gwintować, wykorzystywać (np. zasoby naturalne), uzyskiwać, wydobywać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

klepnięcie

zaczep

stepowanie

stuknięcie

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

t{pn Kran The onyx and marble double bath with 22-carat gold-plated mixer taps is regarded as the height of vulgarity today (Onyksowo-marmurowa podwójna wanna z kurkami z 22-karatowego złota uważana jest dzisiaj za szczyt wulgarności) - Jilly Cooper (1980) He ran the tap (Odkręcił kran) - John Le Carré (1986) The Queen turned the taps on (Królowa odkręciła krany) - Sue Towsend (1992)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

gromadzenie środków finansowych poprzez emisję papierów wartościowych ~ issue emisja ciągła

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n gromadzenie środków finansowych poprzez emisję papierów wartościowych na rynku

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. zawór, kurek 2. otwór odwadniający 3. techn. gwintownik

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zapożyczać się

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

1. nakłucie n 2. kran m

nakłuwać vi, klepać vi

defenzyna tchawicy

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

nakłucie, kurek wodociągu, kran, nakłuwać, poklepać, klepnąć

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kran
kurek
vt pu-szczać płyn (kurkiem)
korzystać (ze źródła)
podsłuchiwać rozmowę telefoniczną

vt vi pukać, lekko stukać (at the door do drzwi)
s pukanie, lekkie uderzenie

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

t{pv Wyznaczać (do zrobienia czegoś);desygnować The coal industry was tapped to lead the way for reform (Górnictwo uznano za dziedzinę mającą przodować w reformach) - U.S. News & World Report (1998)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - vt vi klepać
pukać, lekko stukać (at the door - do drzwi
one's fingers on the table - palcami w stół)
n klepnięcie
pukanie, lekkie uderzenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BECZKOWY

PUKANIE

STUKOT

FLEK

KUREK

SZPUNT

PIWO: GATUNEK PIWA

GWINTOWNIK

WODOCIĄG

SPAŁA

PUKAĆ LEKKO

OPUKAĆ

OBSTUKIWAĆ

STUKAĆ

OSTUKAĆ

NAKŁUĆ

KUĆ

KLAPAĆ

NADTOCZYĆ

ODSZPUNTOWAĆ

GWINTOWAĆ

NAGWINTOWAĆ

PUNKCJA: ZROBIĆ PUNKCJĘ [MED.]

PODSŁUCHIWAĆ (ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ)

ZWRACAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kurek
N stukanie
V stukać
V wykorzystywać
N Comp stepowanie

Wordnet angielsko-polski


1. (a faucet for drawing water from a pipe or cask)
kran
synonim: water faucet
synonim: water tap
synonim: hydrant

2. (a light touch or stroke)
klepnięcie: : synonim: pat
synonim: dab

Słownik internautów

kran

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czerpać

klepać

podsłuch

zawór

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kran; tech. kurek
~, cold water - kurek z zimną wodą
~, oil - przen. kurek z ropą
~, water - kran z wodą

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

IS kran
kurek
~, leaking - kran cieknący
~, dripping kurek kapiący

Słownik techniczny angielsko-polski

1. gwintownik m
2. zawór m, kurek m
3. zaczep m
4. spała f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You try to just tap your ball in and it slides all the way across the green.
Spróbuj delikatnie puknąć piłkę do dołka a ona się prześlizgnie przez cały green.

OpenSubtitles

It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.

TED

Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on...
Ponieważ w produkcji mleka nie ma kurka, który można po prostu zakręcać i odkręcać...

statmt.org

KA: Sort of like the Spinal Tap scene where you get the tiny little Stonehenge, I guess?
Coś jak w teledysku zespołu Spinal Tap, gdzie użyta jest mała replika Stonehenge.

TED

By last month Ireland, riddled with rotten banks and crony capitalism, was the first country to tap the emergency fund for -85bn (Â?72.

www.guardian.co.uk

How much more black could you get? As Spinal tap guitarist Nigel Tuffnell said of the cover of the band's last album, Smell the Glove: "None more black.

www.guardian.co.uk

Now 68, and reportedly in poor health two years after suffering a stroke, Kim is believed to be setting in motion a plan to tap a son to take the Kim dynasty into a third generation.

www.guardian.co.uk

The Metropolitan Police's investigations by Andy Hayman into Glenn Mulcaire's operation to tap phones on behalf of the News of the World is thought by MPs such as Paul Farrelly to be inadequate.

www.guardian.co.uk

I do not see why we should leave the money tap on in such a situation.
Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy w takiej sytuacji pozostawiać kurek z pieniędzmi otwarty.

What is the pressure of the water on the tap?
Jakie jest ciśnienie wody w zaworze?

I don't know why someone would want to tap his phone.
Nie wiem, dlaczego ktoś miałby zakładać podsłuch w jego telefonie.

So the tap was still running when you found her?
Więc kran był ciągle odkręcony kiedy ją pani znalazła.

If I find the tap, it will tell us where they are.
Jeśli znajdę przewody, powiedzą nam, gdzie jest ich melina.

Can you come in and have a look at my kitchen tap?
Możesz wejść i rzucić okiem na mój kran w kuchni?

Put your head under a cold tap. It will do you good.
Włóż głowę pod zimną wodę, to ci dobrze zrobi.

All you have to do is run it under the hot water tap.
Wszystko co musisz zrobić to umieścić to pod gorącą wodą. Dam sobie radę.

Well, if you want anything, just tap on the wall.
Jeśli będzie pani czegoś potrzebowała, proszę zapukać w ścianę.

If you can hear me, tap three times, or call out.
Jeśli mnie słyszysz, uderz trzy razy albo zawołaj!

Now, watch what happens when I try to tap into it.
Obserwuj co się stanie gdy spróbuję w to strzelić laserem.

I'll tap three times for a decision so it's up to you.
Stuknę trzy razy dla decyzji, więc to korzystne dla ciebie.

Can't she just come over and tap you on the shoulder?
Nie może po prostu podejść i klepnąć cię w ramię?

In fact, the tap should be turned off at both ends.
W rzeczywistości należy zakręcić kurek po obu stronach.

So can I tap my way over to your studio?
Więc mogę teraz przyjść do twojego studia?

Keep your head down or I'll tap you on the chin.
Głowa nisko albo stuknę cię w podbródek.

You have the ability to tap into the universal energy.
Nie potrafisz dopasować się do uniwersalnej energii.

Sort of really tap into your sense memory from childhood.
Coś w rodzaju wykorzystania waszych wspomnień z dzieciństwa.

That means you only use tap water on your ass.
To oznacza, że wykorzystujecie wodę bieżącą tylko do mycia dupy!

Data, can you tap into their computer and clarify this?
Data, czy możesz podłączyć się do ich komputera i wyjaśnić to?

A simple tap, then, must be a sign of trust.
Proste stuknięcie musi być oznaką zaufania.

If we can figure out how to tap it, maybe unlimited power.
Jeśli znajdziemy sposób na dostanie się do niej... ...być może nieskończona jej ilość.

I punched a guy so hard he couldn't move his arm to tap out.
Tak nastukałem gościa, że nie mógł ruszyć ręką, żeby się poddać.

This wire tap in your house, have you said anything that they can use?
Ten podsłuch u ciebie w domu, mówiłeś coś, co mogą wykorzystać?

See how they tap them with their knuckles to make sure it's not bad?
Widzi pan jak pukają, żeby przekonać się czy nie jest zepsuty?

You know, in the we have this amazing thing. It's called a tap.
Wiesz, w Anglii mamy taką niesamowitą rzecz, nazywa się kranem.

I sound like someone put tap shoes on a horse and then shot it.
Wydaję dźwięki jakby ktoś założył buty koniowi i go zastrzelił.

I said, you gave me eight vials of tap water!
Mówię, że dałeś mi osiem fiolek zabarwionej wody!

And you can drink water straight from the tap, no need to boil it.
I możesz pić wodę prosto z kranu, nie trzeba jej przegotowywać.

So, Mark, do you have something exciting - on tap for us?
Zatem, Mark, masz dla nas coś ekscytującego na dziś?

You are so lucky I still want to tap that ass.
Masz szczęście że nadal chcę wykorzystać ten tyłek.

Think of it like a tap pouring water into a bucket.
Myśl o tym jak o kranie nalewającym wodę do wiadra.

And you look at me, and tap on the window.
A ty patrzysz na mnie i klepiesz w okno. puk... puk...

The plumbing is new. The tap was on the landing.
Wcześniej po wodę trzeba było schodzić na półpiętro.

It is he who turns the tap, not us.
To on przykręca kurek, nie my.

They put the symbol around campus to signal they're about to tap new members.
Umieszczają ten symbol w kampusie, kiedy planują przyjąć nowych członków.

And in rare cases, some can even tap into a conscious portion of it.
I w rzadkich przypadkach, niektórzy mogą wdepnąć w tą dawkę energii.

If you're betting for it to lose, tap her with a penny on top.
Jeśli obstawiasz numer który ma przegrać, kładziesz na niego żeton. Forsa na stół.

Now they can use cellphones to tap into our brains.
Teraz można użyć telefonu, żeby włamać się do mózgu.

Body count and double tap, even though those movies sucked.
Body Count i Double Tap, ogólnie jedna wielka szmira.

The tap will be undetectable, and Gordon has the necessary experience.
Dźwięk może być niewykrywalny, a Gordon miał niezbędne doświadczenie.

I've gathered photos that will help us tap into each family's energies.
Zebrałam zdjęcia które pomogą nam dotrzeć do energi każdej z rodzin.

A servant of God can bless the tap water and make it a weapon.
Sługa Boży może poświęcić kranówkę, czyniąc z niej broń.

We've had a tap on his phone ever since Meeks escaped.
Mamy podsłuch na jego telefonie od chwili, gdy Meeks uciekł.

Okay, I don't really know how to tap dance.
tak naprawdę to nie wiem jak się stepuje.

Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on...
Ponieważ w produkcji mleka nie ma kurka, który można po prostu zakręcać i odkręcać...

To make an object disappear, tap it twice and say, Oh, dear.
Aby przedmiot zniknął już stuknij weń powiedz no cóż.

Do you really think I wanted Jesus to tap me on the shoulder?
Naprawdę sądzisz, że chciałem, aby Jezus poklepał mnie po ramieniu?

Had water from the tap and an energy gel.
Wypiłem wodę z kranu i wziąłem energetyczny żel.