Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) współczujący, pełen współczucia; życzliwy w stosunku do kogoś|czegoś, sprzyjający komuś|czemuś, pozytywnie nastawiony; anatomia współczulny, pobudzony przez rezonans;
sympathetic look - życzliwe spojrzenie;
sympathetic ear - życzliwy słuchacz;
sympathetic ear - życzliwy słuchacz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

współczujący, wykazujący zrozumienie, ubolewający, sympatyczny, życzliwy, przychylny, aprobujący

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przychylny

życzliwy

okazujący współczucie

sprzężony

pełen współczucia

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wtórny
~ detonation wybuch wtórny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj współczujący (to (with) sb - komuś)
sympatyczny, życzliwy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSPÓŁCZULNY (O NERWIE)

SOLIDARNOŚCIOWY (O STRAJKU)

SYMPATYCZNY

PEŁEN SYMPATII (O SPOJRZENIU)

WYWOŁUJĄCY WSPOMNIENIA

Wordnet angielsko-polski

(showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
"was charitable in his opinions of others"
"kindly criticism"
"a kindly act"
"sympathetic words"
"a large-hearted mentor")
łaskawy, wielkoduszny, wspaniałomyślny
synonim: charitable
synonim: benevolent
synonim: kindly
synonim: good-hearted
synonim: openhearted
synonim: large-hearted

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. życzliwy
współczujący
wykazujący współczucie
wykazujący zrozumienie

Słownik częstych błędów

Przymiotnik sympathetic znaczy współczujący, przychylny, np. The dog was hurt and she was very sympathetic (Pies był ranny, a ona bardzo współczująca), He was very sympathetic to the rebels' cause (Był bardzo przychylny sprawie powstańców). Kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś był sympatyczny, możemy użyć np. przymiotnika likeable. F także sympathy/friendly

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There was one thing in Mr Ulmer's speech to which I was more sympathetic, however.
Do jednego stwierdzenia w wypowiedzi pana posła Ulmera ustosunkowałem się jednak z większą sympatią.

statmt.org

UKIP is furthermore sympathetic to parents with disabled children and those choosing to adopt.
Ponadto UKIP sympatyzuje z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i osobami decydującymi się na adopcję.

statmt.org

The European Commission is particularly sympathetic to these concerns.
Komisja Europejska wyraża szczególne zrozumienie tych obaw.

statmt.org

At the time, it did apparently find a sympathetic ear.
Wówczas prośby te najwyraźniej padły na podatny grunt.

statmt.org

He has been the subject of sympathetic press portrayals, including in the New York Times, and even some unlikely praise from anti-war activist Cindy Sheehan.

www.guardian.co.uk

A poll by the Le Parisien newspaper found that 71% of people are sympathetic to the strike.

www.guardian.co.uk

The latest revelations came on a day that saw hackers sympathetic to WikiLeaks target MasterCard and Visa over their decision to block payments to the whistleblowers' website.

www.guardian.co.uk

Days when I agonised at the enormous burden my wife was under; when I resented the impact on my children, two of whom seemed to develop mild sympathetic symptoms; when I wondered how much further there was to the bottom.

www.guardian.co.uk

He works in a kitchen, and I'm sympathetic to a point.
Pracuje w kuchni. Trochę go szkoda.

Most of the key officers are sympathetic to the church.
Większość najważniejszych oficerów jest życzliwa kościołowi.

Maybe she was more sympathetic to their cause than we realized.
Może jest bardziej przychylna do ich sprawy niż myśleliśmy.

She wasn't very sympathetic the last time, so I wouldn't really hold your breath.
Ostatni raz nie była pełna współczucia, więc na twoim miejscu wstrzymałabym oddech.

She needs a sympathetic spirit to help hold her in this world.
Potrzebuje współczującego ducha, który pomoże jej zostać w tym świecie.

The studio is sympathetic to what you've been going through.
Studio jest przechylne temu przez co teraz przechodzisz.

Given the circumstances, I'm sure our friends will be sympathetic.
Biorąc pod uwagę okoliczności, jestem przekonany, że nasi przyjaciele będą ci współczuć.

What if they wanted someone in office who was sympathetic to the Corps?
Jeśli chcieli mieć na urzędzie kogoś kto będzie im sprzyjał.

Mitch, we want him to make you look more sympathetic.
Mitch... kupiliśmy go, żeby zrobićcię bardziej sympatycznym.

At the time, it did apparently find a sympathetic ear.
Wówczas prośby te najwyraźniej padły na podatny grunt.

A guy like your character, who doesn't love anybody, isn't very sympathetic, you know.
Ten twój bohater, nikogo nie kocha, i nie jest w ogóle zbyt sympatyczny, nie?

Sympathetic treatment will release the human mind from any obsession.
Współczulne oddziaływanie będzie wypuszczać ludzki umysł z objęć obsesji.

But you, my dear, you're the pretty, young, sympathetic little wife.
Ale ty, moja droga... Jesteś ładną, młodą, sympatyczną żonką.

Want me to be sympathetic? Put my stuff back.
Chcecie być sympatyczne... wyjebcie to gówno stąd i przynieście moje rzeczy.

Listen, we can make you sympathetic, sit with a writer, bang out a book.
Słuchaj, ludzie będą sie z tobą solidaryzować, usiądź z pisarzem, i napisz książke.

Perhaps you'd be more sympathetic if I started from the very beginning.'
Być może byłabyś bardziej przychylna, jeśli zacznę od samego początku.

The rooster tells them sympathetic that his mother is back.
Kogut ostrzega ją, że matka jest w drodze do domu.

I am sympathetic towards anyone who takes action against Islamic extremists.
Jestem życzliwie nastawiony do wszystkich, którzy podejmują działania przeciwko islamskim ekstremistom.

If you're handling a suspect, you might get a sympathetic response and shoot somebody.
Gdy łapiesz podejrzanego, może ci się wyrwać i postrzelisz kogoś.

I am sympathetic, but why do I have to train her?
Okazuję, ale czemu to ja Muszę ją szkolić?

Byron is a sweet, charming, sympathetic man who's trying to create a better world.
Byron jest uroczym, wrażliwym człowiekiem, który chce stworzyć lepszy świat.

Yes, and sometimes- sometimes she just wants a sympathetic ear.
Tak, i czasami chce się tylko wygadać.

He is assigned a judge who is sympathetic to his cause.
Przydzielono mu sędziego, który był przychylny jemu i jego sprawie.

Fortunately for you I am sympathetic to your cause.
Szczęśliwie dla ciebie jestem współczujący do twojej przyczyny.

A hugging machine is used to relax the sympathetic nervous system.
Używają maszyny do ucisku, żeby rozluźnić współczulny system nerwowy. Spowalnia serce.

You see, how you can be sympathetic to the customer only by coffee.
Widzisz, Antoine? Możemy być mili dla klienta. Pijąc tylko kawę!

Women have a tendency to be less sympathetic towards women in most cases.
W większości przypadków kobiety mają tendencję do bycia mniej miłym dla innych kobiet.

I am so excited, I can't even pretend to be sympathetic.
Jestem tak podekscytowana, nie mogę nawet udawać i być sympatyczna.

I should have been a little more sympathetic.
Powinienem być trochę bardziej współczujący.

However, as this proposal did not meet with a sympathetic response, we chose to abstain in the final vote.
Ponieważ propozycja ta nie spotkała się jednak z przychylną reakcją, postanowiliśmy wstrzymać się od głosu w głosowaniu końcowym.

I know that some Member States will be more sympathetic than others when it comes to giving financial aid to their airlines.
Wiem, że niektóre państwa członkowskie będą okazywać większe współczucie niż inne przy udzielaniu pomocy finansowej swoim liniom lotniczym.

Have already written, telling him I found the Emperor very sympathetic to my mission.
Już pisałem, mówiąc mu, że Cesarz bardzo popiera moją misję.

Major, I don't know how sympathetic the Genii will be to our situation.
Majorze, nie wiem, jak Genii odniosą się do naszej sytuacji.

So you see, I cannot help but be sympathetic to Alejandra.
Więc widzisz, nie mogę pomóc, ale jestem życzliwa dla Alejandry.

I should be hating you, not providing a sympathetic ear. Advise me then.
Powinnam cię nienawidź, a nie ci współczuć - poradź mi proszę...

It was a very sympathetic look, I thought.
To było bardzo przyjazne spojrzenie, tak sądzę.

You should be more sympathetic to the senseless murder of an innocent gorilla.
Powinieneś być bardziej wrażliwy na bezsensowne morderstwo niewinnego goryla.

The European Commission is particularly sympathetic to these concerns.
Komisja Europejska wyraża szczególne zrozumienie tych obaw.

I am particularly sympathetic to the situation in the Azores, where the dairy sector is very important and has had serious difficulties.
Szczególnie współczuję Azorom, gdzie mający ogromne znaczenie sektor mleczarski zmaga się z poważnymi trudnościami.

I would have welcomed it if the Council in particular had agreed on more objective solutions that were sympathetic to small businesses.
Szczególnie ucieszyłoby mnie to, gdyby Komisja uzgodniła bardziej obiektywne rozwiązania przychylne małym przedsiębiorstwom.

Young enough to be sympathetic, but old enough to be capable.
Dość młoda, by ją lubić i na tyle dorosła, by być kompetentną.

Kevin didn't find much of a sympathetic audience.
Kevin nie znalazł zbyt wiele współczującej widowni.

It's a Sunni stronghold, very sympathetic to the army.
To twierdza sunnitów, bardzo przyjaznych armii.

It is vital that the European Union reinforces its sympathetic support of these people.
Bardzo ważne jest wzmocnienie przez Unię Europejską jej przychylnego wsparcia okazywanego obywatelom tego kraju.

For this reason, I am sympathetic to the European Commission's proposal.
Z tego powodu jestem przychylny wobec propozycji Komisji Europejskiej.

Miss Armstrong, I'm sympathetic, but you've gotta help me out.
Pani Armstrong, współczuję, ale musi mi pani pomóc.

Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.
Monster Joe i jego córka Raquel rozumieją nasz problem.

Not exactly a sympathetic victim, is he?
Cóż, nie jest dokładnie sympatyczną ofiarą, nieprawdaż?

But Judge Caron is not quite as sympathetic.
Ale sędzina Caron nie była tak wyrozumiała.