Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) symetryczny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

symetryczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FOREMNY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Political history can rarely be symmetrical in terms of its content but the effort has to be made.
W zakresie swojej treści historia polityczna rzadko bywa symetryczna, ale należy się o to starać.

statmt.org

A strategic partnership, however, can only be built on the basis of a symmetrical dialogue between equals.
Tym niemniej strategiczne partnerstwo musi opierać się na symetrycznym dialogu między równymi sobie stronami.

statmt.org

And the whole thing is sort of symmetrical.
Cała rzecz jest dość symetryczna.

TED

Hand axes are usually worked symmetrically on both sides into a teardrop shape.

www.guardian.co.uk

Her face is a little more symmetrical than I had originally conceived.
Jej twarz jest bardziej symetryczna niż z początku sądziłem.

On exam, he had a symmetrical increase in his reflexes.
Podczas badania miał symetryczny wzrost odruchów.

I've calculated my facial proportions and I am 94% symmetrical.
Obliczyłam proporcje mojej twarzy i jestem symetryczna w 94%.

How can somebody so symmetrical be so annoying at the same time?
Jak ktoś tak symetryczny może być jednocześnie tak wkurzający?

Political history can rarely be symmetrical in terms of its content but the effort has to be made.
W zakresie swojej treści historia polityczna rzadko bywa symetryczna, ale należy się o to starać.

And the whole thing is sort of symmetrical.
Cała rzecz jest dość symetryczna.

A strategic partnership, however, can only be built on the basis of a symmetrical dialogue between equals.
Tym niemniej strategiczne partnerstwo musi opierać się na symetrycznym dialogu między równymi sobie stronami.

Your facial structure is even more symmetrical than Booth's.
Twoja struktura twarzoczaszki jest nawet bardziej symetryczna niż Bootha.

Symmetrical book stacking, just like in Philadelphia, 1947.
Symetrycznie spiętrzone książki, dokładnie jak w Filadelfii w 1947.

Something really bright with a symmetrical rhythmic output?
Coś jasnego o symetrycznym i rytmicznym pulsowaniu?

Because the wounds are absolutely symmetrical here.
Dlaczego? Ponieważ rany są absolutnie symetryczne.

It is highly probable that the temporal rift is symmetrical.
Istnieje duże prawdopodobieństwo że szczelina czasoprzestrzenna jest symetryczna.

Now you wanna do the other nostril because you always want to be symmetrical.
Teraz drugie nozdrze, bo trzeba być symetrycznym.

Her face isn't even symmetrical, people.
Ludzie, jej twarz jest niesymetryczna.

You have a really symmetrical nose.
Masz naprawdę symetryczny nos.

Symmetrical features, so you were cute.
Symetryczne rysy, więc byłeś uroczy.

Good symmetrical activity in both hemispheres.
Dobra, symetryczna aktywność w obydwu półkulach.

Symmetrical linked hexagons, like a honeycomb.
Symetrycznie połączone sześciokąty, jak plaster miodu.

However, our agreement on the macroeconomic component is conditional upon maintaining a symmetrical approach, and this is a point I make to the Council.
Nasza zgoda co do składnika makroekonomicznego jest jednak zależna od utrzymania podejścia symetrycznego - chciałbym to wskazać Radzie.

Uvas Strop and Yot are natural and symmetrical.
Uva Strop i Yot są naturalne i symetryczne

Well, this... simple symmetrical bite.
Cóż, tutaj... proste symetryczne ugryzienie. Dzieło rekina tygrysiego.

Terrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening.
W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające.

We dislike scolding voices. We dislike frowning faces; welike symmetrical faces, etc., etc.
Nie lubimy zagniewanych głosów i krzywiących się twarzy.Lubimy za to twarze symetryczne, itd, itp.

This week I noted that the Council had opposed text in the report by Mrs Ferreira, the rapporteur for the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, concerning the symmetrical approach.
W tym tygodniu Rada sprzeciwiła się sformułowaniom zawartym w sprawozdaniu pani poseł Ferreiry, sprawozdawczyni z ramienia Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, które dotyczyły symetrycznego podejścia.

This new smart, symmetrical system will lead to surveillance that is more rigorous, to assessments by the Commission, the European Parliament, the Council and the European Central Bank that are more thorough, and to the drafting of recommendations on additional reforms and corrective plans.
Nowy inteligentny, symetryczny system zaowocuje bardziej rygorystycznym nadzorem, wnikliwszymi ocenami ze strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Banku Centralnego oraz stworzeniem zaleceń dotyczących dodatkowych reform i planów korekty.