Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pewny, pewien, przekonany, niezawodny; na pewno, z pewnością, jak nic, jasne, faktycznie;
for sure - na pewno;
that’s for sure - bez wątpienia, z pewnością;
sure that - upewnić się, sprawdzić, że; postarać się, żeby;
be sure to do sth - nie zapomnieć coś zrobić;
be sure to do sth - na pewno coś zrobić;
pretty sure - raczej pewny;
make sure - upewnić/upewniać się;
sure of sth - upewnić się, złapać się pewnie;
to be sure - oczywiście;
sure enough - co było do przewidzenia; jak można się było spodziewać;
sure enough - co było do przewidzenia; jak można się było spodziewać;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pewna

pewne

przeświadczony

niechybny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pewny, niezawodny
be ~ to come przyjdź koniecznie (na pewno)
he is ~ to do it on na pewno to zrobi
to make ~ upewnić się
adv na pewno
for ~ na pewno tak, oczywiście

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj pewny, niezawodny
be sure to come - przyjdź koniecznie
he is sure to do it - on na pewno to zrobi
pot. for sure - na pewno tak, oczywiście
to make sure that (if)... - upewniać się, że (czy)…
adv na pewno, oczywiście
sure enough - faktycznie, rzeczywiście

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PEWIEN

NIEZAWODNY

NIEOMYLNY

PEWNOŚĆ: Z PEWNOŚCIĄ

PEWNO: NA PEWNO

POLEGAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (impossible to doubt or dispute
"indisputable (or sure) proof")
bezsporny
synonim: indisputable

2. (certain to occur
destined or inevitable
"he was certain to fail"
"his fate is certain"
"In this life nothing is certain but death and taxes"- Benjamin Franklin
"he faced certain death"
"sudden but sure regret"
"he is sure to win")
pewny: : synonim: certain

Słownik internautów

pewny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pewny, niezawodny
sure proof: pewny dowód

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oczywiście

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. pewny; niezawodny
~ of victory - adj. pewny zwycięstwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

statmt.org

I am sure that Parliament will take its responsibility in full in this respect.
Jestem przekonany, że Parlament w pełni podejmie swoje obowiązki w tym zakresie.

statmt.org

Surely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful.
Z pewnością, stosowanie prawa do grup tego rodzaju jest zbędne i im nie pomaga.

statmt.org

Together with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.

statmt.org

I'm sure you've experienced much the same situation yourself.

www.guardian.co.uk

But surely the fact that it isn't shocking is something we should be shocked by? Why is it acceptable to not actually speak to the people we deal with on a daily basis? Why do we prefer faceless anonymity? Is it cowardice, or mere laziness?.

www.guardian.co.uk

Smith said he believed Disney had underestimated his team's tenacity: "I bear them no grudge although I'm sure they bear us one.

www.guardian.co.uk

We want to make sure we have a 100% safe operation.

www.guardian.co.uk

Police have admitted that they do not know for sure whether the killings actually stopped during the lull, between 1988 and 2002.

www.guardian.co.uk

I am sure of many others on the Left as well.
Jestem pewien, że odzwierciedla ona również poglądy wielu przedstawicieli lewicy.

I am sure we will come back to these important issues as well.
Jestem pewna, że wrócimy jeszcze także i do tych ważnych kwestii.

I am sure we will have the chance to meet up again.
Jestem przekonany, że będziemy mieli kolejną sposobność, by się spotkać.

As you have heard, my group is not so sure.
Jak Państwo usłyszeli, moja grupa nie jest tego taka pewna.

I am sure we will return to this matter again.
Jestem pewna, że powrócimy znów do tego tematu.

I am sure all Members will take that point on board.
Jestem pewny, że wszyscy państwo wezmą to pod uwagę.

We have to make sure that no one is left behind.
Musimy mieć pewność, że nikt nie pozostanie w tyle.

I am not sure that it is going to work out.
Nie jestem pewna, czy to się uda.

I want to be sure that you really answer this question.
Chcę mieć pewność, że prezydencja odpowie na to pytanie.

I am absolutely sure you will hear when this decision is taken.
Jestem w pełni przekonany, że gdy przedmiotowa decyzja zostanie podjęta, zostaną państwo o tym powiadomieni.

At present we are not always sure about that, and want the country to move ahead.
Obecnie nie zawsze mamy pewność, że tak jest i chcemy, aby czyniono w tym względzie postępy.

I am sure this will be a good decision for all concerned.
Jestem pewien, że będzie to decyzja dobra dla wszystkich zainteresowanych.

I am sure both of you and many here share that view.
Jestem przekonany, że pan przewodniczący i liczni spośród tu obecnych podzielają jego zdanie.

I am sure that we will be able to vote at 12.20.
Jestem przekonany, że będziemy mogli przystąpić do głosowań o godz. 12.20.

So, I am not quite sure what she means by a change of direction.
Dlatego nie jestem pewien do jakiej zmiany kierunku odnosi się posłanka.

So I am quite sure that we will come back to this issue.
Jestem więc przekonana, że jeszcze wrócimy do tej sprawy.

I am sure he will tell you after we have closed the sitting!
Jestem pewna, że powie panu po zakończeniu posiedzenia.

But I'm sure your friends can take care of you.
Ale jestem pewien, że przyjaciele się tobą zaopiekują.

But at the moment I can't be sure of anything.
Ale w tej chwili nie mogę być niczego pewien.

Are either one of you sure the city is north? Oh!
A czy któreś z was jest pewne, że miasto jest na północy?

I was pretty sure you didn't want me saying anything at all.
Byłem pewien, że nie zrobił chce mi powiedzieć cokolwiek.

I was so sure you'd be with someone by now.
Byłem pewien, że z kimś teraz będziesz.

Nothing. I just want to make sure he knows why.
Chce tylko się upewnić, że wie dlaczego

He wants to make sure no one can see him.
Chce upewnić się, że nikt go nie widzi.

She wants to know how you can be so sure.
Chce wiedzieć jak możesz być tego pewny

I'm just trying to make sure you bring enough for everybody.
Chcę być jedynie pewien, że starczy go dla wszystkich.

I just want to make sure I'm making the right decision.
Chcę być po prostu pewien, że podejmuję właściwą decyzję.

I just wanted to make sure you were all right.
Chciałem się tylko upewnić, że z tobą wszystko dobrze.

I just want to make sure everything went ok today.
Chciałem się upewnić, czy wszystko poszło gładko.

He wanted to make sure the job got done right.
Chciał się upewnić, że robota zostanie wykonana należycie.

What, you had to make sure I put out first?
Co, musiałeś się upewnić że się pierwsza wystawię?

Now what makes you so sure the board is white?
Czemu uważasz że w zarządze są sami biali?

If something should happen, be sure to let me know.
Daj mi znać, gdy coś się wydarzy.

How can I make sure she won't run off again?
Jak mogę być pewna, że znowu nie ucieknie?

How can one be sure of having found the right word?
Jak można być pewnym, że się znalazło odpowiednie słowo?

I'm sure word of him will come to us soon.
Jestem pewien, że będziemy musieli wiadomości o nim wkrótce.

I'm sure god gave up on you a long time ago.
Jestem pewien, że Bóg już dawno z ciebie zrezygnował.

I'm sure you would have done the same for me.
Jestem pewien, że pan zrobiłby dla mnie to samo.

I'm sure your parents have given up looking for you by now.
Jestem pewien, że Twoi rodzice już zaprzestali poszukiwań swojego syna.

I'm sure your wife has more than just a few.
Jestem pewien, że twoja żona ma więcej niż kilku.

I'm sure you can tell me one thing I want to know.
Jestem pewna, że jedno możesz mi powiedzieć.

I am sure they have something very important to say.
Jestem pewna, że mają coś bardzo ważnego do powiedzenia.

I'm sure the president would be here if he could.
Jestem pewna, że prezydent byłby tutaj z panią, gdyby mógł.

I am sure your people will take care of us.
Jestem pewny, że dobrze o nas zadbacie.

Are you sure your son's the right man for my daughter?
Jesteś pewien, że twój syn jest odpowiedni dla mojej córki?

I'm sure you have a lot to say to each other.
Macie sobie wiele do powiedzenia. Znaczy się...

A man should make sure his wife is taken care of.
Mężczyzna powinien mieć pewność, że jego żona jest zadbana.

Need to make sure he's on the right side of things.
Miej na uwadze, aby był po właściwej stronie.

Because my mother wants to make sure I'm all right.
Moja matka chce wiedzieć czy u mnie wszystko w porządku.

We had to make sure you brought the real thing.
Musieliśmy się przekonać, że przywiozłeś prawdziwą rzecz.