Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) małżonek/małżonka, mąż/żona;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C małżonek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mąż, żona

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n małżonek, małżonka co-ownership of spouses wspólność domowa małżonków debtor's spouse małżonek dłużnika gained property of spouses majątek dorobkowy małżonków joint property of spouses majątek wspólny małżonków proceeds of a separate property of a spouse pożytki z odrębnego majątku małżonka separate property of spouses majątek odrębny małżonków surviving spouse współmałżonek pozostający przy życiu

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

małżonek m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. małżonek, małżonka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAŁŻONKA

Wordnet angielsko-polski

(a person's partner in marriage)
lepsza połowa
synonim: partner
synonim: married person
synonim: mate
synonim: better half

Słownik internautów

małżonek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

małżonek
małżonka
oblubienica
oblubieniec
współmałżonek

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

małżonek, małżonka
co-ownership by spouses: wspólność domowa małżonków
debtor's spouse: małżonek dłużnika
property acquired by spouses: majątek dorobkowy małżonków
joint property of spouses: majątek wspólny małżonków
payment to the spouse: spłata na rzecz małżonka
proceeds of a spouse's separate property: pożytki z odrębnego majątku małżonka
separate property of spouses: majątek odrębny małżonków
separation of the spouses: rozłączenie między małżonkami
surviving spouse: małżonek, który przeżył, pozostający przy życiu współmałżonek

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

współlokator

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

współmałżonek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Swedish authorities will treat him the same as any other spouse.
Władze szwedzkie potraktują go tak, jak każdego innego małżonka.

europa.eu

In the last number of weeks, the Irish Government has issued deportation orders for 120 such spouses.
W ostatnich tygodniach rząd Irlandii wydał nakazy deportacji 120 takich żon i mężów.

statmt.org

other than your spouse, (grand)children and (grand)parents
niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

europa.eu

In particular, survivors’ pensions have to be paid regardless of where the surviving spouse lives in the EU.
Zwłaszcza renty rodzinne muszą być wypłacane niezależnie od tego, w którym kraju UE mieszka osoba uprawniona.

europa.eu

You see it's especially in families, especially with spouses, especially with children, especially with parents.
Szczególnie w rodzinach, z partnerami, z dziećmi, z rodzicami.

TED

CO: But Mary what is brilliant about the guidelines is that with hindsight we might discover that when spouse X took her husband to Switzerland, she was motivated by the most compassionate, charitable instincts and therefore should not be prosecuted.

www.guardian.co.uk

These are the people who might have a spouse who is exhausted from 24/7 care, they might have a nursing home matron with an eye on a legacy, they might feel guilty about blocking an NHS bed.

www.guardian.co.uk

Annulments in Italy hit a peak of 8,000 in 2008, up from around 2,000 a decade ago, Gassani said, thanks to some spurious claims including husbands being too attached to their mothers, use of cannabis by one spouse and unwillingness to have sex.

www.guardian.co.uk

Some 2,500 people a year undergo a kidney transplant, of whom 1,600 receive an organ from a dead person and the other 900 from a living donor - a relative, spouse or friend.

www.guardian.co.uk

It seems like something that you would share with your future spouse.
To coś z czym powinieneś się podzielić, ze swoim przyszłym małżonkiem.

Sex with someone other than your spouse is only allowed at the parties.
Seks z kimś innym niż twój partner jest tylko jedyną dozwoloną rzeczą na przyjęciach.

It's just that with most of them, one spouse doesn't know about it.
Ale w większości z nich, drugie o tym nie wie.

The government sends a check to the spouse for $135 a month.
Rząd wysyła czek dla małżonków, 135 dolarów na miesiąc.

Better to have an insane spouse than a criminal one.
Lepiej mieć małżonka obłąkanego niż kryminalistę.

The spouse is satisfied that his husband's not a vegetable.
Małżonek będzie usatysfakcjonowany. że jego mąż nie jest warzywem.

Actually, in those days, the word companion literally meant spouse.
Robercie. Słowo towarzyszka w tamtych czasach znaczyło małżonka.

Remember of in former days when to sleep with your spouse was only contentment.
Przypomnij czas, gdy spanie z małżonkiem dawało zadowolenie.

Infidelity is one way to discover if you still really love your spouse.
Zdrada to jedyny sposób by odkryć, czy naprawdę nadal kochasz swojego partnera.

Strange for one spouse to leave the other behind.
Dziwne, że jeden małżonek zostawia drugiego.

Similarly, access to information must be provided, irrespective of each spouse's financial situation.
Podobnie należy zapewnić dostęp do informacji bez względu na sytuację materialną każdego z małżonków.

Look, I like you, but not as a spouse.
Słuchaj, lubię cię, ale nie w roli małżonka.

Your spouse is seated next door in a room in a chair.
Twój małżonek siedzi w sąsiednim pokoju na krześle.

If you lose a spouse, you're called a widow or a widower.
Gdy tracisz małżonka, jesteś wdową lub wdowcem.

It was about discrimination against children from broken families where one spouse is German and the other of another nationality.
Chodziło o dyskryminację dzieci z rozbitych małżeństw niemiecko-innonarodowościowych.

In Greece, for example, 35 spouse murders have been recorded over the past eighteen months.
Przykładowo w Grecji w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy odnotowano 35 przypadków zabójstw wśród małżonków.

This is his last spouse: eight children and one hundred thirty kilos.
To jest jego ostatnia współmałżonka: ośmioro dzieci i stu trzydzieści kilo.

When someone dies, the first suspect is the spouse.
Kiedy ktoś umiera, to pierwszym podejrzanym jest współmałżonek.

The allows a one-time-only gift to your spouse for up to $60,000?
Skarbówka zezwala na jednorazową darowiznę dla małżonka do $60,000.

If you get pulled over for speeding, tell the policeman your spouse has diarrhea.
Jeśli złapie cię policja powiedz policjantowi, że małżonka ma biegunkę.

The assisting spouse is also granted the right to a social protection scheme on demand.
Małżonkowie pomagający w prowadzeniu działalności uzyskują także prawo do korzystania na żądanie z systemu opieki socjalnej.

My spouse was arrested and incinerated for sense offense four years ago, sir.
Moja małżonka była aresztowana i unicestwiona za wykroczenie uczuć, cztery lata temu, sir.

You fall backwards and rely on your spouse to catch you.
Upadacie dotyłu i polegacie na tym, że małżonek was złapie.

Muslim women live with their parents or with their spouse.
Porządna muzułmanka mieszka z rodzicami albo z mężem

And you, as my spouse, will receive a life-annuity, monthly payments.
A ty, jako moja żona, otrzymasz dożywotnią rentę, comiesięczne płatności.

This is usually said to the surviving spouse.
Zazwyczaj mówi się to do trwającego współmałżonka!

When a woman kills, it's generally a spouse.
Kiedy kobieta zabija, to w zasadzie współmałżonka.

If I'm not wrong, you end your fast when your spouse feeds you.
O ile się nie mylę, gdy skończysz pościć, powinienem Cię nakarmić.

Cornelius, do you and your lawfully wedded spouse speak any language other than English?
Korneliuszu, czy ty i twoja prawowita małżonka... ...mówicie tylko po angielsku?

Well, we always check spouse records for compatibility.
Zawsze sprawdzamy zgodność immunologiczną małżonka. Niestety, pani się nie nadaje.

It was fine the spouse, Devoted mother.
Była wspaniałą żoną, oddaną matką.

Must be nice having a spouse.
Musi być miło mieć współmałżonka.

The spouse is always a suspect.
Współmałżonek zawsze jest podejrzany.

Oh, right, you dumped your spouse for your hormonal teenage stepchild.
Ach, prawda, to po cenach dumpingowych współmałżonek dla twojego hormonalne nastoletnia pasierbica.

He's yours as spouse but not as a lover
Jest twój jako małżonek lecz nie jako kochanek

Never work for your former spouse.
Nigdy nie pracuj dla byłej żony.

City eloyee dies,spouse is entitled to two-thirds of his pensionable salary?
Gdy umiera pracownik miasta, współmałżonek jest upoważniony do 23 jego pensji.

My spouse's brother is one.
Brat mojej żony to robi.

I'm not your lover or friend, I'm your spouse
Nie jestem twym przyjacielem Jestem twoim panem i władcą

Your pension automatically goes to your spouse.
twoja emerytura przypadnie małżonkowi.

So...you and your spouse had different last names?
Więc... pani i pani małżonek mieliście różne nazwiska? Zgadza się.

Under the new definition of 'assisting spouse', spouses and partners will be eligible for social protection in the event of sickness or retirement.
Na mocy nowej definicji "współpracującego małżonka”, małżonkowie i partnerzy życiowi będą uprawnieni do ochrony socjalnej w przypadku choroby albo emerytury.

remain at home... the caregiver will very often be the spouse.
pozostać w domu... opiekunem powinien być częściej małżonek.

Unless your spouse cheated too.
Chyba, że małżonek też zdradził.

For the next day... ...resolve to say nothing negative to your spouse at all.
Przez następny dzień... ... postaraj się nie mówić nic negatywnego do swojej małżonki.

In many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
W wielu przypadkach dzieci i słabszy małżonek cierpią głównie z powodu stresu emocjonalnego i napięć wynikających z faktu, że sprawa toczy się przed sądem.

Say, Sweetie. Is that your spouse?
Powiedz, Słodziutka, czy to twój małżonek?

Respect for the spouse, trust...
A szacunek do drugiej osoby... zaufanie...

Hungarian popular opinion is stirred up from time to time by cases in which children of a Hungarian parent are taken abroad by a foreign spouse.
Węgierską opinię publiczną poruszają od czasu do czasu przypadki zabierania dzieci węgierskiego rodzica za granicę przez małżonka - cudzoziemca.

During women's working lives and, in particular, when they have retired, these factors mean that they are reliant on the goodwill of their spouse and social security systems.
W okresie aktywności zawodowej, a w szczególności w wieku emerytalnym skazują one kobiety na dobrą wolę współmałżonka i systemów zabezpieczenia społecznego.