Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika klucz;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C klucz nastawny
(fig) : shethrew a ~ into the works ~ wszystko popsuła

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

klucz (do nakrętek)
throw a ~ in the works utrudniać pracę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

głupek

klucz maszynowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'sp{n@n Klucz (maszynowy) She didn't think they had a big spanner (Nie sądziła, żeby mieli duży klucz maszynowy) - Roald Dahl (1986) Dan rushed downstairs, returning with a spanner (Dan pobiegł na dół i wrócił z kluczem maszynowym) - Helen Fielding (1996)

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. techn. klucz (do nakrętek)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KLUCZ DO NAKRĘTEK

Wordnet angielsko-polski

(a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt)
klucz
synonim: wrench

Słownik internautów

klucz ślusarski

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

klucz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. klucz płaski
~, adjustable - klucz francuski

Słownik techniczny angielsko-polski

klucz (maszynowy)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This text contains positive elements, but it is full of traps and spanners in the works.
Ten dokument obejmuje pozytywne elementy, ale pełno jest pułapek w tej pracy.

statmt.org

For that reason, we, and governments in particular, cannot afford to throw a spanner in the works of these businesses.
Z tego względu my, a przede wszystkim rządy, nie możemy pozwolić sobie na utrudnianie działalności tym przedsiębiorstwom.

statmt.org

The big question now is: has this Chinese agenda on occasions thrown a spanner in the works of the EU's laborious enlargement agenda for this region?
Zatem nasuwa się poważne pytanie: czy aby chiński program nie zrujnował przy okazji wszystkiego w żmudnym scenariuszu rozszerzenia UE o ten region?

statmt.org

Furthermore, in view of the positive progress that the Council has already made, support for this report would throw a spanner in the works with regard to the Council's work.
Co więcej, w świetle znacznego postępu, jaki poczyniła Rada, poparcie omawianego sprawozdania storpedowałoby jej wysiłki.

statmt.org

It is a fact, however, that all the governments that are an expression of our political families put spanners in the works every day, so that these grand political projects can be realised.
Faktem jest jednak, że wszystkie rządy, które są emanacją naszych rodzin politycznych, codziennie sypią piasek w tryby, przez co te wielkie projekty polityczne da się zrealizować.

statmt.org

See how he uses a spanner to tighten that nut.
Patrzcie z jaką łatwością dokręca nakrętkę.

For that reason, we, and governments in particular, cannot afford to throw a spanner in the works of these businesses.
Z tego względu my, a przede wszystkim rządy, nie możemy pozwolić sobie na utrudnianie działalności tym przedsiębiorstwom.

I'm looking for summat hard,like a spanner or dildo.
Szukam czegoś twardego, jak klucza albo dildo.

It's a fork on one end and a 10mm ring spanner on the other,
Z jednej strony jest widelec a z drugiej 10mm klucz oczkowy.

They are obviously not a spanner!
Nie są one oczywiście kluczem!

Answer that, you brainless bloody spanner.
Odpowiedz na to, ty bezmózgi frajerze. - Er...

Furthermore, in view of the positive progress that the Council has already made, support for this report would throw a spanner in the works with regard to the Council's work.
Co więcej, w świetle znacznego postępu, jaki poczyniła Rada, poparcie omawianego sprawozdania storpedowałoby jej wysiłki.

The big question now is: has this Chinese agenda on occasions thrown a spanner in the works of the EU's laborious enlargement agenda for this region?
Zatem nasuwa się poważne pytanie: czy aby chiński program nie zrujnował przy okazji wszystkiego w żmudnym scenariuszu rozszerzenia UE o ten region?

We are well aware that technical gremlins can throw a spanner in the works and that public investment has been delayed, but we ultimately need to ask the question: what is the reason behind this?
Bardzo dobrze wiemy, że chochliki techniczne mogą wszystko zepsuć i że publiczna inwestycja się opóźnia, ale ostatecznie musimy sobie zadać pytanie: co za tym stoi?

I see that the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament and the Group of the Greens/European Free Alliance want to put a spanner in the works.
Widzę, że Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim oraz Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie zamierzają pokrzyżować nam szyki.