Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) obejmować, rozciągać się nad, łączyć brzegi; odmierzać piędzią;

(Noun) okres, przedział, zakres, rozpiętość; technika przęsło; matematyka powłoka liniowa; piędź;
life span - (Noun) długość życia; biznes długość życia produktu; technika trwałość, żywotność;
attention span - (Noun) okres koncentracji oraz skupionej uwagi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(distance between supports) przęsło.
2.
(of time) okres.
3.
rozpiętość, zakres
wing ~ rozpiętość skrzydeł.
4.
(distance between thumb and finger) rozstawienie.vt (extend across) rozciągać się
(fig) : the movement ~s almost one hundried years ten ruch obejmuje sto lat

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) spin
odstęp, rozpiętość, prześwit, zakres, okres, zasięg, przęsło
rozciągać się, trwać (od do), obejmować, sięgać, mierzyć

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. rozpiętość, odstęp, rozstaw
2. przęsło, rozpiętość mostu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. okres m 2. zakres m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

piędź f, rozpiętość f

mierzyć rozpiętość, opasywać vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

piędź, rozpiętość, mierzyć rozpiętość, opasywać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rozpiętość, prześwit
przęsło, rozpiętość przęsła
vt łączyć, przerzucać (most)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIĘDŹ

PRZEŚWIT

PRZĘSŁO

OKRES

ZASIĘG

ZAPRZĄG

PRZEKRACZAĆ

SIĘGAĆ

PRZERZUCAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N okres czasu
N zakres
N rozpiętość
V obejmować
V rozciągać się

Wordnet angielsko-polski


1. (two items of the same kind)
para
synonim: couple
synonim: pair
synonim: twosome
synonim: twain
synonim: brace
synonim: yoke
synonim: couplet
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

2. (a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches) )
piędź: :

3. (the distance or interval between two points)
rozpiętość, szerokość: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rozpiętość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

całkowicie

długość

obejmować

pokrywać

przedział

rozciągać

rozpinać

zakres

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

okres; bud. przęsło; fiz. rozpiętość
~, aerofoil - lotn. rozpiętość płata
~, arched - przęsło łukowe
~, bridge - przęsło mostu
~, temperature - rozpiętość temperatur
~, wing - rozpiętość skrzydeł

Słownik techniczny angielsko-polski

1. rozpiętość f
2. przęsło n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
Ponadto obecny postęp w tym sektorze rozciąga się na Europę Wschodnią i Zachodnią.

statmt.org

Its capacity to span borders demands regulation at European Union level.
Możliwość rozciągania się poza granice wymaga uregulowań na szczeblu Unii Europejskiej.

statmt.org

Italy, together with Europe, will build a network of alliances spanning all the continents.
Włochy, wspólnie z Europą, zbudują sieć sojuszy, która połączy wszystkie kontynenty.

statmt.org

The Commission is, however, making every effort to keep this time span as short as possible.
Komisja podejmuje jednak wszelkie działania, aby ten czas skrócić do minimum.

statmt.org

A wide-spanning media system is essential for nurturing democracy and free thought.
Szeroki zakres mediów ma zasadnicze znaczenie dla kultywowania demokracji i wolności przekonań.

statmt.org

But, you know - you have absolutely no idea whether you've got an ordinary life span left.

www.guardian.co.uk

There are many other great men whose contributions are forgotten in the west, such as Iraqi genius Ibn al-Haytham, the greatest physicist in the 2,000-year span between Archimedes and Newton, al-BÄ?r??ni, the Persian polymath regarded as the Da Vinci of Islam, al-T??si, a mathematician and astronomer who would influence Copernicus, and Ibn Khald??n, the acknowledged father of social science and economic theory.

www.guardian.co.uk

But when Eggers and Achak Deng first met in Atlanta seven years ago, neither realised they were about to embark on a lasting friendship that would span continents, cultures and wars, and would even lead to the building of a school.

www.guardian.co.uk

The 10 debut titles in the running for the Â?10,000 award range from dystopian fiction to popular psychology, and span the globe from Somalia to Finland, Kashmir to Winston Churchill's family home in Kent.

www.guardian.co.uk

So, there's no technology in the world that can span 11orders of magnitude.
Nie istnieje na świecie technologia, która jest w staniedać zakres 11 rzędów wielkości.

I keep forgetting that you're a young country and your attention span is limited.
Ciągle zapominam, że jesteście młodym krajem i wasza zdolność koncentracji jest ograniczona.

We didn't make you head of television just to shorten your attention span.
Nie zrobiliśmy pana szefem telewizji, po to, by skrócić pana zakres uwagi.

We have so little time in our brief mortal span.
Mamy tak mało czasu w naszym krótkim śmiertelnym życiu.

I don't know. She might be dead due to a shortened life span.
Nie wiem... może już jest martwa z uwagi na skrócony okres życia?

Because I was tested for huntington's, and my life span's been cut in half.
Bo przebadałam się na Huntingtona i moje życie zostało skrócone o połowę.

And be sure you keep it in a dry place that cannot span humidity.
I upewnijcie się, że trzymacie je w miejscu niedostępnym dla wilgoci.

This is your last shot at a life span.
To twoja ostatnia szansa na dożywocie.

Just look like you like me, and let's span time.
Po prostu wyglądaj jakbyś mnie lubiła i spędźmy czas.

The Commission is, however, making every effort to keep this time span as short as possible.
Komisja podejmuje jednak wszelkie działania, aby ten czas skrócić do minimum.

Secondly, the time span needs to reflect the length of the course, not just the particular two years, as it is at the moment.
Po drugie, przewidziany okres musi odpowiadać długości kursu, a nie tylko okresowi dwóch lat, jaki stosujemy obecnie.

I had to change my driving style here, span tts:color=yellow0 Really?
Musiałem tu zmienić mój styl jazdy. Naprawdę?

My attention span won't last for an hour.
Moje koncentracje uwagi, nie będzą trwać godziny.

Both involve violations in a very short time span.
Obydwa związane są z przemocą, w bardzo krótkim czasie.

Anything can happen in such a time span.
Wszystko może się stać w takim czasie.

Nowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
Ponadto obecny postęp w tym sektorze rozciąga się na Europę Wschodnią i Zachodnią.

What's the average life span of this family?
A jaka jest średnia życia w tej rodzinie?

Span time and do not touch me, okay ?
Spędzamy czas i nie dotykamy się, okej?

Aside from the fiery entrance and the expansive wing span?
A nie wskazuje na to moje ogniste wejście i imponująca rozpiętość skrzydeł?

The increasing amount of graffiti that appeared on it during its six-Week life span.
Wzrastająca ilość graffiti, jakie pojawiło się na gipsie w przeciągu 6 tygodni.

Life span of these crackers are too short.
Blask tych petard jest bardzo hałaśliwy i krótki.

Life span with the racks isn't too long.
Życie z wieszakami nie trwa zbyt długo.

Its capacity to span borders demands regulation at European Union level.
Możliwość rozciągania się poza granice wymaga uregulowań na szczeblu Unii Europejskiej.

We span time together as a couple.
Spędzamy czas razem jako para.

What if I span you like mad.
Co jeśli obrócę cię dokoła jak szalona?

The Jaffa life span is longer than humans'.
Jaffa żyją dłużej niż ludzie.

When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?
Gdy Adam i Ewa ciężko harowali, kto był panem ponad nimi?

However, clones and their progeny have not yet been studied throughout the whole of their natural life span.
Klony oraz ich potomstwo nie zostały jednak jeszcze poddane badaniom obejmującym cały cykl ich biologicznego życia.

One word to span our career?
Jedno słowo, aby objąć całą naszą karierę?

Who would like to see Jenson's lap? span tts:color=cyan0 Yeah!
Kto chciałby zobaczyć okrążenie Jensona? No to jedziemy.

Between us, we span the ages.
Pomiędzy nami rozciągają się całe wieki.

We can repair this, James, span tts:color=yellow0 That's better!
Możemy to naprawić, James. Już lepiej! Widzisz?

calls came in to 911 during the 15-minute span when Northcutt died.
połączenia przychodzące na 911 w ciągu tych 15 minut kiedy umarł Northcutt.

Your attention span, it's shorter than sergeant Briggs'.
Pański okres pamięci jest krótszy niż sierżanta Briggsa.

The Member States undertake to avoid extending the current span above the current lowest standard rate applied by them.
Państwa członkowskie zobowiązują się unikać wykraczania poza obecny przedział i zmniejszania podatku poniżej stosowanej przez siebie obecnie minimalnej stawki podatkowej.

Everything must be spick and span.
Wszystko musi byc w należytym porządku.

And Richard flipping Hammond is with us, span tts:color=yellow0 Yes!
I Richard Hammond jest tu z nami.

So they span three generations.
Więc, to już trzy pokolenia.

Contracts span several years, Commissioner.
Panie Komisarzu! Kontrakty są wieloletnie.

Mr President, as the rapporteur correctly observes, the demographic situation depends on natural population growth, average life span and migration flows.
w imieniu grupy UEN. - Panie przewodniczący! Jak słusznie zauważa pani sprawozdawczyni sytuacja demograficzna zależy od przyrostu naturalnego, średniej długości życia i przepływów migracyjnych.

That's that fast Lambo, span tts:color=yellow0 And above the Enzo,
I to szybkie Lambo. - I nad Enzo.

It's Damon Hill in the wet, span tts:color=yellow0 Superb, That goes in,
To Damon Hill w deszczu. Doskonałe. Wchodzi.

This will cause, among other things, a fall in the number of young people, a diminution in the working-age population and a rise in the average life span.
Spowoduje to między innymi spadek liczby młodych ludzi, zmniejszenie ludności w wieku produkcyjnym oraz wzrost średniej długości życia.

The situation in Africa in the fields of economic development, security and peoples' welfare are of such dimensions that the time span for their resolution can only be long-term.
Sytuacja w Afryce w dziedzinie rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi ma takie rozmiary, że może ona być rozwiązana tylko w długim okresie.

What- Californian, French, Argentinean, Chilean, Australian, Span-
Kalifornijskie, francuskie, argentyńskie, chilijskie, australijskie, hiszp--

The statistics at our disposal covered only the minimum span of one year and the demand for seasonal work or work experience and study placements was not taken into account.
Statystyki, jakimi dysponujemy, obejmowały jedynie minimalny okres jednego roku, nie uwzględniono zapotrzebowania na pracę sezonową lub praktyki zawodowe i staże.

Extreme poverty and lack of access to basic medical services, gigantic unemployment levels which reach 90% and the short average life span, which is today only 44 years, are the true face of Zimbabwe.
Skrajna bieda i brak dostępu do podstawowych usług medycznych, gigantyczne bezrobocie sięgające 90 % oraz niska średnia długość życia wynosząca dziś tylko 44 lata, to prawdziwy obraz Zimbabwe.

Progress in the area of electrical and electronic equipment means a longer usable life span, a reduction in the weight of individual appliances as a result of miniaturisation and a reduction in energy consumption.
Postęp w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego to wzrost jego żywotności, to zmniejszanie masy jednostkowej poprzez miniaturyzację, to obniżanie energochłonności.

This means that the present system embodied by a myriad of overlapping and sometimes conflicting bilateral investment treaties (BITs) of the Member States has to be replaced - in a reasonable time span - by a new framework of modern EU investment treaties consistent with cross-cutting EU policy goals.
Oznacza to, że obecny system, który tworzą pokrywające się i niekiedy sprzeczne dwustronne umowy inwestycyjne państw członkowskich, musi zostać zastąpiony - w rozsądnym czasie - nowymi ramami nowoczesnych umów inwestycyjnych UE, spójnymi z celami horyzontalnej polityki UE.