Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia sód;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U sód

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sód
sodowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sód (pierwiastek)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

sód m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

sód, Na

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n chem. sód

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SODOWY

Wordnet angielsko-polski

(a silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group
occurs abundantly in natural compounds (especially in salt water)
burns with a yellow flame and reacts violently in water
occurs in sea water and in the mineral halite (rock salt) )
sód, Na
synonim: Na
synonim: atomic number 11

Słownik internautów

sód

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. sód

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. sód (Na)

Słownik techniczny angielsko-polski

sód m, Na

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, the US mining company Rio Tinto confirmed to the Guardian that sodium borate, an ingredient used in products made by Boots, Avon and some cruelty-free firms including Burt's Bees, and Lush, had recently been subjected to animal tests in compliance with Reach.

www.guardian.co.uk

It is thought that the males replenish themselves after mating, with sodium and other chemicals from the rotting matter.

www.guardian.co.uk

The company supported research on the risks and benefits of sodium valproate in all patients.

www.guardian.co.uk

They allege the children were damaged in the womb because their mothers had taken Epilim, the brand name for a drug whose active ingredient is sodium valproate.

www.guardian.co.uk

Know what all that sodium's going to do to my blood pressure?
Wiesz, co cały ten sód zrobi mi z ciśnieniem?

So, in order to protect the sodium, we've surrounded it with oil.
Więc żeby zabezpieczyć sód otoczyliśmy go olejem.

Or sodium was absorbed by a toxin already in her system.
Albo sód wchłonęła jakaś inna toksyna, którą miała już wcześniej.

As I said before, they're high in potassium, low in sodium.
Jak mówiłem wcześniej, bogate w potas, ubogie w sód.

What, and the one with full sodium doesn't?
A ten z dużą zawartością sodu nie?

Pork rinds have over 960 milligrams of sodium per serving.
Skwarki mają ponad 960 miligramów soli na porcję.

Do you know how much saturated fat and cholesterol and sodium are in that?
Czy wiesz, ile w tym jest tłuszczy nasyconych, cholesterolu i sodu?

It's the same thing with table salt, sodium chloride.
Podobnie jest z solą kuchenną. Chlorek sodu.

I copy this article on sodium for you.
Mam dla ciebie kopię artykułu o sodzie.

Fake snow, to be exact, it's also made of sodium polyacrylate.
Dokładniej sztuczny śnieg, jest również produkowany z poliakrylanu sodu.

It's a hot mix of speed and sodium pentothal.
Mieszanka Speeda i Pentothal Sodium. Będzie mówił?

Sodium amytal gives us a window into someone's psyche.
Amytal sodu daje nam wgląd w psychikę bliźniego.

How much sodium did you give him?
Jak dużo sody mu dałeś?

Low sodium could also be from low food.
Niski poziom sodu może wynikać z niskich dawek jedzenia.

Did you poison her using potassium or sodium cyanide?
Czy otrułeś ją przy użyciu cyjanku potasu?

Sodium tetrasulfate is caustic and can remove your skin.
Czterosiarczek sodu jest wysoce żrący i może zdjąć skórę.

Hannah had access to the chem lab, and she knew how to handle sodium...
Hannah miała dostęp do laboratorium chemicznego i wiedziała jak obchodzić się z sodem...

Sodium demonstration is always a real crowd pleaser.
Pokaz eksperymentu z sodem zawsze gromadzi dużą widownię.

Then add sodium nitrate and sawdust, you've got dynamite.
Dodajesz do tego azotan sodu i trociny i otrzymujesz dynamit.

A bacteria has life but sodium doesn't.
Jak ci to wytłumaczyć Bakterie mają życie, a sód nie.

I'il sequence the gene for the cardiac sodium channel.
Sprawdzę kolejność genów dla sercowego kanału sodowego.

This stain here, under the collar,has traces of mixed with formaldehyde, sodium and nicotine.
Ta plama, pod kołnierzem, zawiera ślady z formaldehydem, sodem i nikotyną.

What makes it really, really, interesting... is the sodium hypochlorite.
Naprawdę interesujące robi się wszystko... przez podchloryn sodu.

Sodium amytal or some other truth agent.
Sodium Amytal, lub coś innego na mówienie prawdy.

Why do you think a low sodium...
Dlaczego sądzisz, że niski poziom sodu...

If you were to add sodium nitrate and dash of sawdust, you got dynamite.
Dodajesz do tego azotan sodu i trociny i otrzymujesz dynamit.

The next thing is sodium chloride.
Następnym osadem jest chlorek sodu.

It's a severe chemical imbalance... characterized by high sodium and low potassium levels.
Jest wiele przyczyn chemicznej nierównowagi... objawiającej się wysokim poziomem sodu a niskim potasu.

Or... what's it called, not sodium- the brown liquid.
lub... jak to się nazywa, nie sód- brązowy płyn.

That have so much sodium.
Mają tak dużo sodu.

Put him on parenteral steroids and sodium bicarbonate.
Podajcie mu sterydy pozajelitowe i wodorowęglan sodu.

Were you thinking sodium perborate and potassium monopersulfate?
Czy myślałaś o nadboranie sodu i mononadsiarczanie potasu?

Sodium is conductive, just like iron.
Sód jest przewodnikiem tak jak żelazo.

There is no sign of life in the Dead Sea because it contains a large amount of sodium chloride, in other words, table salt.
W Morzu Martwym nie ma śladu życia, ponieważ zawiera ono duże ilości chlorku sodu, inaczej mówiąc soli kuchennej.

Anna was murdered with sodium pentobarbital.
Anna została zamordowana przy użyciu sodium pentobarbital.

High in potassium, low in sodium.
Bogate w potas, ubogie w sód.

Dangerously low levels of sodium and potassium;
Niebezpiecznie niski poziom sodu i potasu.

Almost like pure sodium.
Prawie jak czysty sód.

Sodium amytal is a drug that induces a highly impressionable, trancelike euphoria.
Sodium amytal to narkotyk będący bardzo podatny, na transową euforię.

It's just sodium bicarbonate and oxidized ethanol.
To tylko wodorowęglan sodu i utleniony etanol.

Sodium morphate is the poison I used to... end Emily's suffering.
Sodium morphate to trucizna, której użyłem.. żeby skończyć cierpienie Emily.

Who approved a sodium bicarb infusion?
Kto zatwierdził kroplówkę z wodorowęglanem sodu?

Got your chemical burn agent: it's sodium hydroxide with traces of machined aluminum shards.
Mam wyniki badań waszych poparzeń chemicznych: to wodorotlenek sodu ze śladami aluminiowych opiłków.

Sodium borate -- commonly known as borax.
Borek sodu -- znany jako borax.

Access to sodium?!
Dostęp do sodu?

Sodium, potassium, calcium.
Sodu, potasu, wapnia.

Silicone dioxide, sodium carbonate,
Dwutlenek silikonu, węglan sodu,